Pranë KUB, është themeluar dhe  krijuar “Instituti për Studime dhe Aplikime në Biznes” (I.S.A.B), i cili funksionon si një organizatë jofitimprurëse me statusin e një qendre. Fusha e veprimtarisë së këtij instituti është:

  • Kryerja e studimeve dhe kërkimeve të ndryshme shkencore, në funksion dhe për zgjidhjen e nevojave të ekonomisë dhe shoqërisë shqiptare, në kuadër projektesh ose jo, duke angazhuar kapacitetet shkencore të stafit akademik të KUB-it apo dhe bashkëpunëtore të tjerë jashtë tij.
  • Përgatitja e materialeve, moduleve të nevojshme dhe realizimi i Kualifikimeve dhe Trajnimeve, me specialistët, profesionistët apo grupe të ndryshme të interesit në të gjitha fushat e Ekonomisë dhe të së Drejtës, për t’i aftësuar ata, për t’iu nënshtruar provimeve të shtetit, dhe përfitimit të Titujve profesionalë.

ISAB ka si qëllim që të mbështesë veprimtarinë e stafit akademik dhe studentëve të Kolegjit Universitar të Biznesit duke funksionuar në shërbim të Fakulteteve efektive, sipas fushave të studimeve universitare,  me natyrë Social-Ekonomike, me natyrë Kërkimore Shkencore, Juridike/Ligjore dhe Profesionale.

Instituti synon përgatitjen dhe realizimin e kushteve për të siguruar edukimin gjatë gjithë jetës, të specialistëve, ekspertëve dhe profesionistëve përmes kualifikimeve për rritjen e kapaciteteve dhe ekspertizës profesionale, kryerjen e testimeve për të gjithë individët dhe specialistët që kanë interes për të marrë pjesë në proceset e marrjes së Titujve Profesional.

Në  këtë  optikë, ISAB zhvillon KURSET E TRAJNIMIT për

LISTA E TRAJNERËVE    

Nr. Grada Emër Mbiemër Funksioni
1 Prof. Dr. Leandro Haxhi Trajner
2 Prof. As. Dr. Ylber  Bezo Trajner
3 Prof. Dr. Flutura  Kalemi Trajner
4 Dr. ACCA. Kledian  Kodra Trajner
5 Dr. Ardi  Bezo Trajner
6 Dr. Rezart  Dibra Trajner
7 Dr. Edvin  Stefani Trajner
8 Dr. Albana  Gjoni Trajner
9 Dr. Ariet  Malaj Trajner
10 Dr. Lorena  Bezo Trajner
11 Dr. Irsida  Dinoshi Trajner
12 ACCA. Fatian  Devija Trajner
13 EKR. FCCA. CA. Enida  Cara Trajner
14 Dr. Kand. Anila  Musaj Trajner
15 MSc. Audit. Bledi  Bezo Trajner
16 MSc. Zamira  Nurçe Trajner
17 MSc. Marjeta  Bare Trajner
18 MSc. Gladiola  Kuka Trajner
19 MSc. Enrjeta  Hoxha Trajner
20 MSc. Armila  Xhebraj Trajner

Ky trajnim është në shërbim të kandidatëve që duan të konkurrojne për të fituar Titullin “Kontabël i Miratuar” apo “Ekspert Kontabël i Regjistruar”. Certifikata lëshohet për SKK dhe SNK njëherësh. Ajo është e njohur nga IEKA dhe Autoriteti i Certifikimit për qëllim të regjistrimit për provim.

LISTA E TRAJNERËVE    

Nr. Grada Emër Mbiemër Funksioni
1 Prof. Dr. Leandro Haxhi Trajner
2 Prof. As. Dr. Ylber  Bezo Trajner
3 Prof. Dr. Flutura  Kalemi Trajner
4 Dr. ACCA. Kledian  Kodra Trajner
5 Dr. Ardi  Bezo Trajner
6 Dr. Rezart  Dibra Trajner
7 Dr. Edvin  Stefani Trajner
8 Dr. Albana  Gjoni Trajner
9 Dr. Ariet  Malaj Trajner
10 Dr. Lorena  Bezo Trajner
11 Dr. Irsida  Dinoshi Trajner
12 ACCA. Fatian  Devija Trajner
13 EKR. FCCA. CA. Enida  Cara Trajner
14 Dr. Kand. Anila  Musaj Trajner
15 MSc. Audit. Bledi  Bezo Trajner
16 MSc. Zamira  Nurçe Trajner
17 MSc. Marjeta  Bare Trajner
18 MSc. Gladiola  Kuka Trajner
19 MSc. Enrjeta  Hoxha Trajner
20 MSc. Armila  Xhebraj Trajner

Ky trajnim është në shërbim të kandidatëve që duan të konkurrojne për të fituar Titullin “Kontabël i Miratuar” apo “Ekspert Kontabël i Regjistruar”. Certifikata lëshohet për SKK dhe SNK njëherësh. Ajo është e njohur nga IEKA dhe Autoriteti i Certifikimit për qëllim të regjistrimit për provim.

Share This: