EN/AL

Qëndra “Instituti për Studime dhe Aplikime në Biznes” (ISAB) me status OJF është regjistruar me Vendim Nr.916, Datë 31.07.2014 pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqsor Tiranë dhe është  pjesë e strukturës organizative të Institucionit të Arsimit të Lartë Jopublik Kolegji Universitar “I Biznesit”.
ISAB ka si qëllim që të mbështesw veprimtarinë e stafit akademik dhe studentëve të KUB-it për realizimin e punës studimore, kërkimore – shkencore, për projekte që lidhen me realizimin e analizave ekonomike, ligjore, statistikore, anketime profesionale të treguesëve të ndryshëm që lidhen me fushat e mësipërme në procesin e edukimit dhe studiemve akademike, trajnimeve, botimeve shkencore dhe analizave të plota akademike, shkencore dhe/ose profesionale.

Misioni i ISAB është përgatitja dhe realizimi i kushteve për të ofruar Edukimin gjatë gjithë jetës, të specialistëve, ekspertëve dhe profesionalistëve të fushave të biznesit, financës, kontabilitetit etj.

Në këto vite të ushtrimit të aktivitetit të tij, ISAB i ka kushtuar vëmendje përgatitjes së programeve trajnuese për kualifikimeve të mëtejshme profesioanle të të gjithë të interesuarëve që ndjekin proceset e marrjes së Titujve Profesionale; po ashtu i ka kushtuar vëmendje kryerjes së studimeve të thelluara, analizave profesionale të biznesit.

ISAB ka orientuar vëmendjen edhe drejt angazhimit në projekte në partneritet me KUB-in dhe/ose IAL/OJF të tjerë, në programe të projekteve ndërkombëtare që mbështesin zhvillimin e Institucioneve që janë pjesë e fushës së edukimit, me synimin që Instituti nëpërmjet projekteve që zbaton t’i shërbejë rritjes dhe fuqizimit të shoqërisë shqiptare, ekonomisë, biznesit dhe më gjerë.

Objektivat

Objektivat që ISAB synon të arrijë:

  • Të ofrojë shërbime, pa qëllime fitimi, të specializuara në fushat e ekonomisë, financës, kontabilitetit, drejtësisë, studimeve profesionale, etj, duke u mbështetur në teknologjitë bashkëkohore të informacionit dhe komunikimit;
  • Të paraqesë një profil të lartë shkencor në analizat dhe studimet, nëpërmjet angazhimit të kapaciteteve më të mira të tij, si edhe duke bashkëpunuar me një staf ekspertësh vendas / të huaj
  • Të zhvillojë kulturën profesionale për specialistë të fushave të ndryshme që janë të interesuar të njohin standartet ndërkombëtare, praktikat më të mira të perëndimit, për njohuri modernë në disiplinat e ekonomisë, financave, kontabiliteti, invetimeve dhe tregjeve, drejtësisë, studiemve profesionale, analizave statistikore, si edhe në rritjen e kapaciteteve të kapitalit human, të produkteve informatike të specializuara në keto fusha, etj;
  • Të ofrojë partneritet në organizimin e Konferencave Shkencore të përbashkëta me IAL-të vendase / huaja, me qëllim publikimin e risive që sjell nëpërmjet punimeve, studimeve, analizave në secilën fushë që mbulon;
  • Të zhvillohet nëpërmjet rritjes së kapaciteteve në staf ekspertesh vendas e të huaj, si edhe në zgjerimin e portofolit të programeve trajnuese që ofron për kualifikime të larta profesionale (vijueshme). etj 

ISAB në paketën e programeve trajnuese kualifikuese që ofron ka patur një bashkëpunim të ngushtë me Shoqatën Kontabël i Miratuar duke bërë të mundur hartimin dhe zhvillimin e programit trajnues kualifikues për të gjithë studentët e diplomuar, ekonomistë, profesionistë të fushës së kontabilitetit që ndjekin trajnimet kualifikuese profesionale për rritjen e cilësisë së ushtrimit të profesionit të tyrë dhe marrjen e titujve si: Kontabël i Miratuar dhe/ose Ekspert Kontabël. ISAB ka krijuar një rrjet me ekspertë të njohur të fushave të kontabilitetit dhe financës, të SKK/ SNK dhe Raportimit Financiar, të rregullimit financiar, akademisë, ekspertë me përvojë të tregut të sigurimeve vendas dhe rajonal apo dhe me eksperiencë në tregje të mirërregulluara, juristë me eksperiencë në fushën e rregullimit financiar dhe njohës të mirë të legjislacionit tregtar e kodit civil, si dhe ekspertë me përvojë në fushat e mbrojtjes së të dhënave personale dhe të parandalimit të pastrimit të parave. Gjithmonë ka vlerësuar dhe besuar në kapacitet humane me të cilët bashkëpunon. ISAB ka bërë përpjekje për t’u integruar edhe në fushën e projekteve ndërkombëtare, nëpërmjet ofrimit të ekspertizës së tij në hartim të programeve trajnuese, profesionale, të kurrikulave të programeve të studimit në çdo cikël studimit etj, por ende nuk është pjesë e ndonjë projekti në zbatim.

INFO KONTAKTI PER INSTITUTIN

Instituti për Studime dhe Aplikime në Biznes

Adresa: Rruga Vangjel Noti, Tiranë
Kolegji Universitar i Biznesit
Godina A

Kontakt per Sekretarine

Orari: E Hënë – E Shtunë

NA NDIQNI

© Kolegji Universitar I Biznesit        |

Crafted By  © Suli

Albanian      English

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.