Search
Close this search box.

Çfarë është programi Erasmus? Çfarë është Erasmus Plus?

Së pari, ndoshta do të pyesni veten: “çfarë do të thotë Erasmus?” ose “çfarë është Erasmus Plus?”.  Erasmus + është një program i BE-së që nxit studimet, trajnimet dhe përvojën e punës jashtë vendit. Ky program ka lindur në vitin 2014.

Programi ofron mundësi për periudha studimi jashtë vendit, praktika dhe shkëmbime stafi në të gjitha fushat e arsimit, trajnimit, rinisë dhe sportit.

Si një program i avancuar, Erasmus Plus ofron gjithashtu  shumë mundësi bashkëpunimi midis sektorëve të arsimit, trajnimit, rinisë dhe sporteve.

Karakteristikat

ERASMUS+ training & teaching mobility

Si pjesë e programit ERASMUS+ të Bashkimit Evropian, në rolin e partnerit KUB mbështet leksionet e të ftuarve si dhe trajnimet dhe edukimin e mëtejshëm për stafin akademik dhe joakademik me universitetet partnere evropiane.

Qëllimi i këtyre masave është të mbështesë ndërkombëtarizimin e universiteteve përmes shkëmbimit të përvojës brenda zonës evropiane të arsimit të lartë.

Si pjesë e programit ERASMUS+ të Bashkimit Evropian, në rolin e partnerit UCB mbështet leksionet e të ftuarve si dhe masat e trajnimit dhe edukimit të mëtejshëm për stafin akademik dhe joakademik të universiteteve në universitetet partnere evropiane.
Qëllimi i këtyre masave është të mbështesë ndërkombëtarizimin e universiteteve përmes shkëmbimit të përvojës brenda zonës evropiane të arsimit të lartë.

 • Lëvizshmëri për qëllime mësimore/leksione të shkurtra për të ftuarit
 • Lëvizshmëritë për qëllime trajnimi të mëtejshme dhe të avancuara për stafin dhe pedagogët:
  • Mbështetje për mësimdhënie, trajnim i organizuar individualisht me kolegë në fusha të krahasueshme përgjegjësie me universitetet partnerë të ERASMUS
  • Java Internacionale, një program fiks i ofruar nga universitetet ERASMUS për të shkëmbyer përvoja dhe për t’u njohur me sisteme të tjera universitare.
 • Qëndrimet jashtë vendit nga pedagogë dhe personeli universitar për qëllime trajnimi të mëtejshëm në universitete, p.sh. për të zhvilluar ose përvetësuar praktika të reja dhe inovatore të të mësuarit dhe mësimdhënies (të planifikohen individualisht).


Kohëzgjatja:

Lëvizshmëritë duhet të përfshijnë të paktën 2 ditë pune/ditë qëndrimi (me përjashtim të ditëve të udhëtimit), por maksimumi një javë . Në rastin e mobilitetit të pedagogëve për qëllime mësimore, kërkohen të paktën 8 orë mësimore në javë .

 • Lëvizshmëria për qëllime mësimore:
  • Profesorë dhe pedagogë me marrëdhënie kontraktuale me universitetin
  • Pedagogë me kontrata pune
  • Profesorë Emeritus dhe në pension
  • Stafi akademik
    
 • Lëvizshmëri për qëllime trajnimi të mëtejshme për individët në role si:
  • Administrata e përgjithshme
  • Departamentet/Fakultetet
  • Ndërkombëtare
  • Marrëdhëniet me publikun

Granti i mobilitetit i dhënë nga programi përdoret për të mbuluar shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit. Ai llogaritet nga partneri i KUB sipas shumës maksimale të treguar në tabelat e mëposhtme.

Kostot e Udhëtimit

Subvecioni për kostot e udhëtimit llogaritet duke përdorur kalkulatorin e distancës së BE-së. Informacione të detajuara mund të gjeni në tabelën e mëposhtme. Në shumicën e rasteve, distancat për vendet e BE-së është midis 500 – 1,999 km. Kjo korrespondon me një shumë maksimale prej 275 euro për biletat për të gjithë udhëtimin  (vajtje/ardhje).

Distanca e thjeshtë sipas kalkulatorit të distancës
Financimi maksimal i mundshëm (për pjesëmarrës, vajtje-ardhje)
10 - 99km
23 euros
100 - 499km
180 euros
500 - 1,999 km
275 euros
2,000 - 2,999km
360 euros
3,000 - 3,999km
530 euros
4,000 - 7,999km
820 euros
8,000 km and more
EUR 1,500

Subvencioni i lëvizshmërisë për kostot e udhëtimit llogaritet duke përdorur kalkulatorin e distancës së BE-së. Informacione të detajuara mund të gjeni në tabelën e mëposhtme. Në shumicën e rasteve, grupi i distancës për vendet e BE-së është 500 – 1,999 km. Kjo korrespondon me një shumë maksimale prej 275 euro për të gjithë udhëtimin (atje dhe mbrapa).

Vendi i destinacionit
Financimi (në ditë)
Denmark, Finland, Ireland, Iceland, Lichtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden, United Kingdom
180 euros
Belgium, France, Greece, Italy, Liechtenstein, Italy, Malta, Netherlands, Austria, Portugal, Spain, Cyprus and Germany in the case of invited company staff
160 euros
Bulgaria, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Estonia, Croatia, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Czech Republic, Turkey, Hungary 140 euros
140 euros

Kostoja e jetesës
Shuma maksimale e kompensimit të lëvizshmërisë për ditë qëndrimi llogaritet sipas tabelës së mëposhtme .

Qëndrimet ERASMUS janë të mundshme në të gjitha vendet e listuara në tabelë dhe në shumicën e tyre KUB ka Marrëveshje Ndërinstitucionale.
Vendi i destinacionit Financimi (në ditë)
Danimarka, Finlanda, Irlanda, Islanda, Lihtenshtajni, Luksemburgu, Norvegjia, Suedia, Mbretëria e Bashkuar 180 euro
Belgjika, Franca, Greqia, Italia, Lihtenshtajni, Italia, Malta, Holanda, Austria, Portugalia, Spanja, Qiproja dhe Gjermania në rastin e stafit të ftuar të kompanisë 160 euro
Bullgaria, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, Estonia, Kroacia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Sllovakia, Sllovenia, Republika Çeke, Turqia, Hungaria 140 euro
Në rastin e mobilitetit të pedagogëve, shkëmbimi duhet të parashikohet kontraktualisht. Kjo do të thotë se duhet të ketë një marrëveshje midis KUB dhe universitetit partner. Këtu mund të gjeni Në rastin e lëvizshmërisë së punonjësve, kërkohet marrëveshje.  

Jeni të interesuar për mobilitetin e stafit?

 1. Përpara, ju lutemi kontrolloni thirrjet e hapura për të gjetur një mundësi për të mundësuar mobilitetin tuaj.
 2. Pas kësaj, ju lutemi plotësoni formularin e aplikimit
 3. Më pas ju lutemi kontaktoni Koordinatoren Institucionale të Erasmus + Armila Xhebraj.
 4. Ne do të përpiqemi t’ju mbështesim sa më shumë që të jetë e mundur në krijimin e kontakteve dhe fillimin e qëndrimit tuaj jashtë vendit!
 5. Aplikimet për lëvizjen e stafit brenda kornizës së Erasmus+ janë gjithmonë të mundshme dhe do të përpunohen sipas fondeve në dispozicion. Prandaj është e këshillueshme që të planifikoni dhe informoni Koordinatorin Institucional Erasmus + në një fazë të hershme të aplikimit:

 

Dokumentet e mëposhtme duhet të dorëzohen për aplikimim:

 • Marrëveshja e Mobilitetit
  • Marrëveshja e Mobilitetit për qëllime mësimore
  • Marrëveshja e Mobilitetit për qëllime trajnimi

Pasi dokumentet tuaja të jenë marrë nga Koordinatori Institucional Erasmus + dhe t’i dërgohen universitetit partner, ata do t’i kontrollojnë për vlefshmërinë e tyre dhe më pas do t’ju dërgojnë marrëveshjen e grantit.

 

Para fillimit të qëndrimit tuaj, dërgoni marrëveshjet origjinale të grantit të nënshkruara nga Koordinatori Institucional Erasmus +

Ju lutemi të keni formularin për të konfirmuar qëndrimin tuaj jashtë vendit ( Certifikata e Pjesëmarrjes ) të nënshkruar nga personi përgjegjës në institucionin pritës. Ju lutemi mbani të gjitha faturat origjinale  sipas State Travel Expenses Act.

Pas kthimit tuaj në Shqipëri, mbeten ende disa formalitete për të kryer.

 1. Ju lutemi dërgoni me email konfirmimin e qëndrimit tuaj jashtë tek Koordinatorit Institucional Erasmus +.
 2. Paraqisni raportin tuaj të shpenzimeve të udhëtimit, duke përfshirë faturat origjinale, tek Koordinatorit Institucional Erasmus +.
 3. Pasi të jenë kontrolluar të gjitha dokumentet, do të merrni një e-mail të automatizuar mbi anketën e BE-së. Plotësimi i këtij sondazhi është i detyrueshëm pasi shërben si dëshmi e cilësisë për Komisionin e BE-së.

*Vetëm pas gjithë këtyre hapave stafi do të marrë 20% të mbetur të bursës.

*Vetëm pas gjithë këtyre hapave stafi do të marrë 20% të mbetur të bursës.

LIST OF COURSES OFFERED IN FOREIGN LANGUAGES AT THE UNIVERSITY COLLEGE OF BUSINESS ACADEMIC YEAR 2023-2024
             
FACULTY OF ECONOMY
Nr. COURSE PROGRAM                     ETCS SEMESTER LANGUAGE
DEPARTMENT OF FINANCE AND ACCOUNTING
1 MICROECONOMICS AND MACROECONOMICS BSC IN FINANCE AND  ACCOUNTING 6 FALL / SPRING ENGLISH
2 INFORMATION AND COMPUTER APPLICATIONS BSC IN FINANCE AND  ACCOUNTING 6 FALL ENGLISH
3 ACADEMIC AND PROFESSIONAL WRITING BSC IN FINANCE AND  ACCOUNTING 6  FALL ENGLISH
4 PRINCIPLES OF ACCOUNTING BSC IN FINANCE AND  ACCOUNTING 6 FALL / SPRING ENGLISH
5 INTRODUCTION IN FINANCE BSC IN FINANCE AND  ACCOUNTING 5 FALL ENGLISH / ITALIAN 
6 FINANCIAL MANAGEMENT BSC IN FINANCE AND  ACCOUNTING 6 SPRING ENGLISH
7 PUBLIC FINANCE BSC IN FINANCE AND  ACCOUNTING 4 FALL   ENGLISH
8  PUBLIC ACCOUNTING BSC IN FINANCE AND  ACCOUNTING 5 SPRING ENGLISH / ITALIAN
9 FINANCIAL ACCOUNTING 1 BSC IN FINANCE AND  ACCOUNTING 5 FALL ENGLISH
10 FINANCIAL MARKET, INVESTMENT AND INSITUTIONS BSC IN BANK AND FINANCIAL INSTITUTIONS   5 SPRING ENGLISH / ITALIAN
11 ADVANCED COST MANAGEMENT ACCOUNTING  MSC IN ACCOUNTING AND FINANCE 6 FALL ENGLISH
12 ADVANCED STRATEGIC  MANAGEMENT MSC IN ACCOUNTING AND FINANCE 6 SPRING ENGLISH
13 ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING MSC IN ACCOUNTING AND FINANCE 6 SPRING ENGLISH
14 INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING MSC IN ACCOUNTING AND FINANCE 6 SPRING ENGLISH
15 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS MSC IN ACCOUNTING AND  FINANCE 6 FALL ENGLISH
16 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS-MIS MSC IN ACCOUNTING AND AUDIT 6 FALL ENGLISH
17 PUBLIC AUDITING MSC IN ACCOUNTING AND  AUDIT 6 SPRING ENGLISH
18 INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING MSC IN ACCOUNTING AND  AUDIT 6 SPRING ENGLISH
19 INTERNATIONAL FINANCE MSC IN ACCOUNTING AND  AUDIT 6 SPRING ENGLISH
DEPARTMENT OF MANAGEMENT
1 MICROECONOMICS AND MACROECONOMIKS BSC  IN BUSINESS ADMINISTRATION 6 FALL / SPRING ENGLISH
2 ACADEMIC WRITING BSC  IN BUSINESS ADMINISTRATION 6 FALL ENGLISH / ITALIAN
3 PRINCIPLES OF ACCOUNTING BSC  IN BUSINESS ADMINISTRATION 6 SPRING ENGLISH
4 PRINCIPLES OF MARKETING BSC  IN BUSINESS ADMINISTRATION 5 SPRING ENGLISH
5 INTERNATIONAL BUSINESS BSC  IN BUSINESS ADMINISTRATION 4 FALL ENGLISH
6 FINANCIAL MANAGEMENT BSC  IN BUSINESS ADMINISTRATION 6 SPRING ENGLISH
7 PROJECT MANAGEMENT BSC  IN BUSINESS ADMINISTRATION 4 FALL ENGLISH
8 STATICTICS BSC  IN BUSINESS ADMINISTRATION 11 SPRING/FALL ENGLISH
9 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS-MIS MSC IN BUSINESS MANAGEMENT 6 FALL ENGLISH
10 OPERATION STRATEGY MSC IN BUSINESS MANAGEMENT 6 SPRING ENGLISH
11 CORPORATE GOVERNANCE MSC IN BUSINESS MANAGEMENT 6 FALL ENGLISH
12 INTEGRATED PROJECT MANAGEMENT (IPM) MSC IN BUSINESS MANAGEMENT 6 SPRING ENGLISH
13 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS MSC IN BUSINESS MANAGEMENT 6 FALL ENGLISH
14 DIGITAL MARKETING  MSC IN MARKETING MANAGEMENT 6 FALL ENGLISH
15 BRANDING AND BRAND MANAGEMENT  MSC IN MARKETING MANAGEMENT 6 FALL ENGLISH
16 ADVANCED ORGANIZATIONAL BEHAVIOR MSC IN MARKETING MANAGEMENT 6 SPRING ENGLISH
17 AVANCED STRATEGIC  MANAGEMENT MSC IN PUBLIC ADMINISTRATION 6 SPRING ENGLISH
18 PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT MSC IN PUBLIC ADMINISTRATION 6 FALL ENGLISH
19 RISK MANAGEMENT MSC IN PUBLIC ADMINISTRATION 6 FALL ENGLISH
DEPARTMENT OF ECONOMICS AND INFORMATION
1 INFORMATICS AND COMPUTER APPLICATIONS BSC IN BUSINESS INFORMATICS 6 FALL ENGLISH
2 INTERNET PROGRAMMING BSC IN BUSINESS INFORMATICS 6 FALL ENGLISH
3 STATISTICS 1 BSC IN BUSINESS INFORMATICS 6 FALL ENGLISH
4 PROGRAMMER 1 BSC IN BUSINESS INFORMATICS 6 FALL ENGLISH
5 DATABASE AND MANAGEMENT BSC IN BUSINESS INFORMATICS 6 SPRING ENGLISH
6 BUSINESS MODELING BSC IN BUSINESS INFORMATICS 6 FALL ENGLISH
7 INFORMATION AND MANAGEMENT SYSTEMS BSC IN BUSINESS INFORMATICS 6 FALL ENGLISH
8 ARCHITECTURE AND COMPUTER ASSESSMENT BSC IN BUSINESS INFORMATICS 5 SPRING ENGLISH
9 WEB PROGRAMMING BSC IN INFORMATION TECHNOLOGY 6 FALL ENGLISH
10 E-SERVIS BSC IN INFORMATION TECHNOLOGY 6 FALL ENGLISH
11 MOBILE PROGRAMS BSC IN INFORMATION TECHNOLOGY 5 FALL ENGLISH
12 DATABASE DESIGN & ADMINISTRATION MSC IN INFORMATION TECHNOLOGY 6 SPRING ENGLISH
FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCE
NR. COURSE PROGRAM ETCS SEMESTER LANGUAGE
DEPARTMENT OF LAW
1 PUBLIC INTERNATIONAL LAW INTEGRATED MSC PROGRAM IN LAW 8 FALL/ SPRING ENGLISH
2 FAMILY LAW INTEGRATED MSC PROGRAM IN LAW 8 FALL/ SPRING ENGLISH
3 BUSINESS LAW  INTEGRATED MSC PROGRAM IN LAW 6 FALL ENGLISH
4 COMMERCIAL LAW INTEGRATED MSC PROGRAM IN LAW 6 FALL ENGLISH
5 BUSINESS LAW IN THE EU INTEGRATED MSC PROGRAM IN LAW 6 SPRING ENGLISH
6 PHILOSOPHY OF LAW INTEGRATED MSC PROGRAM IN LAW 8 FALL/ SPRING ENGLISH
7 HUMAN RIGHTS INTEGRATED MSC PROGRAM IN LAW 6 FALL ITALIAN
8 EUROPEAN LAW INTEGRATED MSC PROGRAM IN LAW 8 FALL/ SPRING ENGLISH
9  ADMINISTRATIVE AND PROCEDURE LAW MSC IN PENAL LAW  6 SPRING ENGLISH
DEPARTMENT OF DIPLOMACY AND EUROPEAN STUDIES 
1 METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH BSC IN DIPLOMACY AND EUROPEAN STUDIES  5 FALL ENGLISH
2 EUROPEAN LAW BSC IN DIPLOMACY AND EUROPEAN STUDIES  8 FALL ENGLISH
3 POLICIES OF THE EUROPEAN UNION BSC IN DIPLOMACY AND EUROPEAN STUDIES  6 FALL ENGLISH
4 INTERNATIONAL SECURITY POLITICS BSC IN DIPLOMACY AND EUROPEAN STUDIES  5 FALL ENGLISH
5 GLOBALIZATION IN INTERNATIONAL RELATIONS BSC IN DIPLOMACY AND EUROPEAN STUDIES  5 FALL ENGLISH
6 EUROPEAN BUSINESS LAW BSC IN DIPLOMACY AND EUROPEAN STUDIES  5 SPRING ENGLISH
DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS
1 THEORY OF INTERNATIONAL RELATIONS BSC IN INTERNATIONAL RELATIONS 6 FALL ENGLISH
2 INTERNATIONAL ORGANIZATION BSC IN INTERNATIONAL RELATIONS 7 SPRING ENGLISH
3 ENGLISH 1 BSC IN INTERNATIONAL RELATIONS 4 FALL ENGLISH
4 BUSINESS LAW IN THE EU BSC IN INTERNATIONAL RELATIONS 6 SPRING ENGLISH
5 PUBLIC INTERNATIONAL LAW BSC IN INTERNATIONAL RELATIONS 7 FALL ENGLISH
6 METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH BSC IN INTERNATIONAL RELATIONS 6 FALL ENGLISH
7 INTERNATIONAL COMMUNICATION BSC IN INTERNATIONAL RELATIONS 4 FALL ENGLISH
             

Të dashur studentë të Erasmus+!
Përshëndetje, dhe faleminderit që konsideroni Kolegjin Universitar të Biznesit si mikpritës për shkëmbimin tuaj të studentëve. Ky udhëzues është krijuar posaçërisht për studentët ndërkombëtarë që synojnë të studiojnë përkohësisht në Kolegjin Universitar të Biznesit në një program shkëmbimi. Fakultetet dhe akademitë, të cilat së bashku përbëjnë Kolegjin Universitar të Biznesit, sot mbulojnë të gjitha fushat bazë të studimit. Në kurset bachelor dhe master, Kolegji Universitar i Biznesit ofron një larmi mundësish, siç bën në nivelin master. Shpresojmë që ky udhëzues të ndihmojë për ta bërë qëndrimin tuaj në universitet sa të frytshëm dhe të këndshëm. Nëse ndonjë pyetje mbetet ende pa përgjigje pas leximit të këtij udhëzuesi, ju lutemi mos hezitoni t’i drejtoheni njërit prej personave kontaktues të përmendur.

Ju urojmë një qëndrim të këndshëm në Tiranë në Kolegjin Universitar të Biznesit!

Për të gjithë studentët ndërkombëtarë që planifikojnë të vizitojnë Kolegjin Universitar te Biznesit  do të duhet të planifikojnë dokumentacionin e kërkuar dhe të nevojshëm përpara udhëtimit në Tiranë.

Pasi të jeni nominuar me sukses nga universiteti juaj i origjinës, duhet të filloni të aplikoni për vizë dhe të mblidhni dokumentet që janë të nevojshme për procesin e aplikimit.

Nominimet nga universiteti i origjinës duhet të dorëzohen në: [email protected]  duke bashkëlidhur dhe dokumentat e mëposhtme:

 1. Learning Agreement (template)
 2. Transkriptin e notave
 3. Kopje te Pasaportes
 4. Viza Studentore ***

Kandidatët duhet të aplikojnë për vizë në Ambasadën Shqiptare në vendbanimin e tyre. Plotësoni formularin e aplikimit për vizë dhe dorëzojeni atë së bashku me dokumentacionin mbështetës.

Dokumentacioni Mbështetës

 • Letër pranimi nga Universiteti pritës në Shqipëri
 • Një kopje e vlefshme e pasaportës dhe një foto e fundit e madhësisë së pasaportës
 • Dëshmi e sigurimit shëndetësor të vlefshëm
 • Dëshmi e burimeve të mjaftueshme financiare për të siguruar veten gjatë qëndrimit të tyre në Shqipëri.
 • Dëshmia e pagesës së tarifës së aplikimit
 • Dëshmia e akomodimit në Shqipëri
 • Transkriptet arsimore: Notat, të dhënat e testit dhe dëshmitë e njohjes së gjuhës angleze
 • Dëshmia e nisjes: Bileta ajrore e ardhshme.

Për më shumë informacion ju lutemi vizitoni:

 1. https://punetejashtme.gov.al/en/regjimi-i-vizave-per-te-huajt/
 2. https://punetejashtme.gov.al/en/aplikim-per-vize/

Procesi i aplikimit për vizë kryhet nëpërmjet portalit qeveritar online e-Albania.

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9759

Kur vizitoni një vend të huaj, është e rëndësishme të jeni të përgatitur dhe të mbuluar në mënyrë të përshtatshme në rast se keni nevojë për ndihmë mjekësore.
Zyra e Kërkimit Shkencor dhe Projekteve  e Kolegjit Universitar të Biznesit do t’ju ndihmojë me informacion të përgjithshëm mbi sigurimin shëndetësor përpara mbërritjes tuaj.

Kolegji Universitar i Biznesit  ndodhet në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë. Kolegji është i lokalizuar në hyrje të qytetit, në një zonë dinamike dhe me plotë mundësi akomodimesh fantastike.

Shumica e vendasve udhëtojnë me autobus ose taksi, Tirana ka një rrjet të gjerë autobusësh që e bën të lehtë për të huajt që jetojnë në Tiranë të arrijnë në pjesën më të madhe të qendrës së qytetit. Për të kursyer më shumë kohë mund të përdorni taksitë të cilat karakterizohen nga targa të verdha por jo vetëm. Ne Tirane mund te gjeni dhe një rrjet taksish elektrike të cilat kanë tarifa ekonomike dhe mund ta lehtësojnë lëvizjen tuaj.

Ekziston edhe një aplikacion online që ofron detaje të lidhjeve të transportit publik të Tiranës (Aplikacioni – Tirana Ime).  Ndërkohë për të arritur në Tiranë, ju duhet të përdorni Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës Nënë Tereza, i cili ndodhet në veri-perëndim të qendrës së Tiranës.

Pasi keni mbërritur në Shqipëri, Mirë se të vini në Tiranë ne Kolegjin Universitar te Biznesit!

Tirana është një qytet dinamik, me plotë energji, mot të mirë dhe mbi të gjitha me njerëz shumë mikpritës ndaj ju inkurajojmë të eksploroni të gjitha aktivitetet e mundshme dhe qytetin e Tiranës. Kolegji Universitar i Biznesit  do të jetë përkrah jush me të gjitha informacionet dhe orientimet e nevojshme për t’ju ofruar mundësi të shumëllojshme dhe për t’ua bërë fantastik qëndrimin tuaj.

Zyra e Kërkimit Shkencor dhe Projekteve do të jetë përherë iniciatore dhe koordinuese e aktiviteteve ndërkombëtare të stafit dhe studentëve në KUB si dhe përherë përkrah jush.
Kontakt: [email protected] 

Sekretaritë Mësimore të secilit fakultet për t’ju ndihmuar me çështjet akademike në lidhje me mungesat, notat dhe transkriptet tuaja.
Kontakt sekretarinë e Fakultetit Ekonomik : [email protected]

Kontakt sekretarinë e Fakultetit te Drejtesise : [email protected]

UCB Erasmus Alumni është një rrjet i cili përfaqësohet nga të gjithë studentët që kanë realizuar një mobilitet në universitetet partnere të Kolegjit Universitar të Biznesit.

Për më tepër ju ftojmë në shfletimin e Revistës Erasmus +, për të mësuar më tepër rreth përvojave fatastike që kanë marr dhe jetuar studentët tanë.
Një herë Erasmus, gjithmonë Erasmus!

Si të bëheni student në Erasmus+

A keni dashur ndonjëherë jo vetëm të udhëtoni jashtë vendit, por të jetoni atje dhe të përjetoni kulturën e vërtetë të huaj duke takuar njerëz të rinj dhe duke mësuar gjuhë të huaja? A keni menduar ndonjëherë të pasuroni periudhën e studimeve dhe të keni shanse më të mira gjatë kërkimit të një pune në të ardhmen? A keni dëgjuar ndonjëherë se jeta nuk do të jetë e njëjtë pas Erasmus?

Nëse përgjigja është PO, përgatituni për një përvojë të mrekullueshme me programin e BE-së ERASMUS+.

Si të bëheni student në Erasmus+

Përzgjedhja e Erasmus+ për studime realizohet dy herë në vit:

 • Faza e parë në shkurt: përzgjedhja për studimet në semestrin e I dhe II;
 • Faza e dytë në shtator: përzgjedhja për studime në semestrin II.

Kush mund të marrë pjesë në përzgjedhje?

 • Të gjithë studentët e KUB-it mund të marrin pjesë në fazën e parë të përzgjedhjes, përveç studentëve të vitit të parë në semestrin e parë.
 • Të gjithë studentët e KUB-it mund të marrin pjesë në fazën e dytë të përzgjedhjes.
 • Studentët që kanë studiuar tashmë nën Erasmus + janë gjithashtu të pranueshëm.
 • Studentët mund të marrin një bursë Erasmus + për studime ose praktikë disa herë gjatë një cikli, por kohëzgjatja totale e mobilitetit nuk mund të kalojë periudhën 12 mujore.
 • Studentët me aftësi të kufizuara ose nevoja të veçanta janë të mirëpritur të marrin pjesë në përzgjedhjen e Erasmus+. Këta studentë mund të marrin fonde shtesë. Për më shumë informacion, ju lutemi kontrolloni informacionin në faqen e internetit të Education Exchanges Support Foundation website.


Si të dini se në cilat universitete është e mundur të shkoni?

Listën e universiteteve partnerë e gjeni në linkun si mëposhtë.

Kur zgjidhni një universitet jashtë vendit, duhet t’i kushtoni vëmendje nga sa vijon:

 • a ofron universiteti i huaj lëndë (ato janë të paraqitura në faqen e tij të internetit) të cilat ju duhet t’i merrni në KUB si pjesë e programit tuaj të studimit; *Ju lutemi verifikoni përpara se të aplikoni.
 • të sigurojë që koordinimi i studimeve Erasmus ndërmjet institucionit dërgues dhe atij pritës, si dhe vlefshmëria pas periudhës Erasmus, rregullohen nga Sistemi Evropian i Transferimit dhe Akumulimit të Kredive (ECTS);
 • a e zotëroni gjuhën e huaj që lektohet në universitetin pritës (lëndët nuk lektohen gjithmonë në anglisht. Kjo mund të verifikohet edhe në faqen e internetit të universitetit pritës);
 • nëse dëshironi të shkruani tezën tuaj të BA ose Msc në një universitet jashtë vendit gjatë semestrit të ardhshëm, konsultohuni me pedagogun përgjegjës së tezës dhe përgjegjësin e departamentit në KUB në lidhje me këtë mundësi. Teza duhet të mbarojë për 3 muaj. Studentët e përzgjedhur duhet të gjejnë një mbikëqyrës, një pedagog konsulent, përpara periudhës së tyre Erasmus në një universitet partnerë. Teza mbrohet në KUB pas përfundimit të studimeve Erasmus.

Kriteret e përzgjedhjes:

 • Rezultatet akademike gjatë dy semestrave të fundit. Përjashtim vlen për studentët e vitit të parë, kur rezultatet akademike të semestrit të parë vlerësohen pa i pasur ato. (40 % e rezultatit përfundimtar)
 • Përputhshmëria e planit të studimit/kërkimit në institucionin pritës dhe programit të studimit në KUB (40% e rezultatit përfundimtar);
 • Motivimi i nxënësve (20% e rezultatit përfundimtar);
 • Niveli i njohjes së gjuhës në të cilën do të zhvillohen lëndët e studimit në institucionin pritës, nuk duhet të jetë më i ulët se sa është përcaktuar në Marrëveshjen Ndërinstitucionale Erasmus +.


Shënim!
Rendi i kritereve të përzgjedhjes nuk është i përcaktuar. Fakultetet kanë të drejtë të përcaktojnë, bëjnë publike dhe zbatojnë një sekuencë të veçantë kriteresh dhe kriteresh shtesë gjatë procesit të përzgjedhjes.

Koordinimi i qetë i studimeve Erasmus+ ndërmjet institucionit dërgues dhe atij pritës, si dhe vlefshmëria pas periudhës Erasmus, rregullohen nga Sistemi Evropian i Transferimit dhe Akumulimit të Kredive (ECTS) .

Çdo student që merr pjesë në programin Erasmus + pajiset me statusin e studentit Erasmus+.  Të drejtat dhe detyrimet për institucionet pritëse dhe dërguese, si dhe e studentëve Erasmus+ përcaktohen në Kartën e Studentëve Erasmus+ .

Çfarë dokumentesh duhet të dorëzoj në universitetin pritës?

Studentët e përzgjedhur janë përgjegjës për të kontrolluar procedurën e aplikimit të institucionit pritës dhe dërgimin e formularëve të aplikimit dhe akomodimit në universitetet jashtë vendit përpara afatit të aplikimit. Çdo student është përgjegjës për dorëzimin në kohë të të gjitha dokumenteve të kërkuara në universitetin partner.

Çfarë dokumentesh duhet të dorëzoj në universitetin e origjinës?

  • Letra e Pranimit e cila përmban një kalendar të detajuar akademik të studimeve jashtë vendit. Kjo letër do t’ju dërgohet nga institucioni pritës jo më herët se një muaj pas përfundimit të afatit të aplikimit në universitetin partner.
  • Të dhënat tuaja personale dhe arsimore
  • Marrëveshja mësimore e plotësuar dhe e nënshkruar. Për të plotësuar formularin e Marrëveshjes Mësimore, studentët duhet të shkarkojnë modelin LA dhe të plotësojnë të gjitha informacionet e nevojshme.
  • Pas dhënies së të gjithë informacionit të kërkuar, studenti duhet ta nënshkruajë atë. Pas nënshkrimit, koordinatorët (të dhënat e kontaktit të të cilëve i keni paraprakisht) do të marrin kërkesën për të nënshkruar LA (së pari koordinatori KUB, më vonë institucionet pritëse).

  Të gjitha dokumentet e sipërpërmendura duhet të dorëzohen në Zyrën e Kërkimit Shkencor dhe Projektit jo më vonë se 2 muaj përpara lëvizjes.

   

   

Çfarë burse do të marr?

Distanca e thjeshtë sipas kalkulatorit të distancës
Financimi maksimal i mundshëm (për pjesëmarrës, vajtje-ardhje)
10 - 99km
23 euros
100 - 499km
180 euros
500 - 1,999 km
275 euros
2,000 - 2,999km
360 euros
3,000 - 3,999km
530 euros
4,000 - 7,999km
820 euros
8,000 km and more
EUR 1,500
Gr.
Vendi i destinacionit
Financimi
I gr.
Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Luxembourg, Sweden, United Kingdom, Liechtenstein, Norway, Switzerland
600 EUR/month
II gr.
Austria, Belgium, ,Germany, France, Italy, Greece, Spain, Cyprus, Netherlands, Malta, Portugal
600 EUR/month
III gr.
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey
540 EUR/month
 • Një udhëtim miqësor ndaj mjedisit: Një udhëtim ekologjik është një udhëtim vajtje ardhje nga institucioni pritës që përdor automjete me emetim të ulët, si autobusë, trena ose një udhëtim me makinë me pasagjerë të tjerë që janë gjithashtu përfshirë në këtë kriter.
 • Subvencioni për kostot e udhëtimit llogaritet duke përdorur kalkulatorin e distancës së BE-së. Informacione të detajuara mund të gjeni në tabelën e mëposhtme. Në shumicën e rasteve, grupi i distancës për vendet e BE-së është 500 – 1,999 km. Kjo korrespondon me një shumë maksimale prej 275 euro për të gjithë udhëtimin (vajtje ardhje).
 • Studentët, të cilët zgjedhin një udhëtim miqësor ndaj mjedisit, duhet të informojnë për këtë zgjedhje koordinatorin e Erasmus jo më vonë se një muaj përpara udhëtimit .


Studentët, të cilët kanë nënshkruar Marrëveshjen, e marrin bursën në dy faza:

 1. 80% e bursës transferohet përpara fillimit të studimeve Erasmus+;
 2. 20% e bursës transferohet pas kthimit, kur studenti plotëson të gjitha kërkesat (më shumë informacion tek HAPI 4).
 • Kërkojuni koordinatorëve të shënojnë datën tuaj të mbërritjes në deklaratën e periudhës Erasmus. Datat e mbërritjes dhe nisjes duhet të përputhen me datat në Marrëveshjen tuaj Financiare Erasmus.
 • Bini dakord me koordinatorët akademikë për ndryshimet në Marrëveshjen tuaj të Mësimit nëse është e nevojshme. Gjithashtu, plotësoni dhe nënshkruani Ndryshimet e Marrëveshjes tuaj të Mësimit në Pjesën e Marrëveshjes Mësimore/Gjatë Lëvizshmërisë, e cila duhet të nënshkruhet nga personat përgjegjës në fakultetin/akademinë në KUB dhe në institucionin pritës.
 • Bini dakord me profesorët tuaj që vlerësimi përfundimtar i çdo kursi që merrni do të jetë me notë. Nëse profesori refuzon ta bëjë këtë, informoni koordinatorin tuaj akademik dhe ndryshoni atë kurs studimi.
 • Pyesni koordinatorin tuaj për datat e sesionit të provimit. Nëse datat ndryshojnë (shkurtohen ose zgjaten), duhet të informoni menjëherë KUB, Zyrën e Kërkimeve Shkencore dhe të Projektit, personin kryesor Koordinatorin Erasmus +.
 • Paraqituni në Zyrën e Kërkimit Shkencor dhe Projekteve/Koordinatori Erasmus + me Deklaratën e Periudhës Erasmus të nënshkruar nga koordinatorët e institucionit pritës.
 • Plotësoni raportin online Erasmus.
 • Paraqituni në Zyrën e Kërkimev Shkencor dhe të Projekteve/Koordinatorin Erasmus + me një kopje të transkriptit tuaj Erasmus. Një kopje gjithashtu mund t’u dërgohet koordinatorëve me email. Ky dokument gjithashtu duhet të dërgohet në fakultetin/akademinë tuaj në KUB .
 • Nëse është e përzgjedhur nga ju, dokumente që mbështesin udhëtimin e gjelbër (bileta, faturë karburanti, etj.).

*Vetëm pas gjithë këtyre hapave studenti do të marrë 20% të mbetur të bursës.

 

– Informacione të përgjithshme: Për informacione të mëtejshme ju lutemi kontaktoni në: [email protected]

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.