Search
Close this search box.
Punesimi

KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT në përmbushje të  misionit dhe vizionit të saj strategjik  lidhur me pikëtakimin  e  ofertës akademike me kërkesën e tregut të punës jo vetëm që u mundëson studentëve kryerjen  e praktikave profesionale, por  pas  diplomimit u  mundëson hedhjen e hapave të para drejt punësimit dhe zhvillimit të karrierës së tyre profesionale.

Kjo mundësohet falë  bashkëpunimeve dhe partneriteteve që KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT ka  me shoqatat e kategorive profesionale sipas  programeve të studimit që ajo ofron, zyrat kontabël, studiot ligjore si dhe sipërmarrjet e mesme dhe të mëdha, brenda dhe jashtë vendit. KUB ka një rol ndëraktiv me  aktorët  e biznesit, vendas  dhe  të huaj, në kuadër të  këmbimit  të  informacionit,  zhvillimit të praktikave profesionale, transferimit  të njohurive duke qenë kështu një vlerë e shtuar midis aktorëve të arsimit të lartë shqiptar.

Suksesi në punësim është ballafaqim  dhe  finalizim i punës së stafit drejtues të institucionit tonë dhe në këtë kontekst  institucioni është thellësisht i interesuar për të ndjekur politika lidhur me punësimin dhe zhvillimin  e  karrierës të  studentëve  të  saj. Gjatë  muajit  Korrik 2018,  Zyra  e  Studentit dhe Karrierës  në KUB kreu  një  studim në lidhje  me  punësimin e studentëve të  diplomuar  në KUB për periudhën kohore 2012-2018.  Ky studim  doli  me  disa rezultate  të matshme  lidhur  me statusin e punësimit të studentëve si në vijim:

Punësimi sipas profilit “Kontabilitet Financë” është si më poshtë:

Kontabilitet Financë 2012-2013;

Janë anketuar 51% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 89% e tyre janë të punësuar;

Kontabilitet Financë 2013-2014;

Janë anketuar 100% e studentëve të diplomuar dhe rezulton 100% e tyre janë të punësuar;

Kontabilitet Financë 2014-2015;

Janë anketuar 68% e studentëve të diplomuar dhe rezulton 81% e tyre janë të punësuar;

Kontabilitet Financë 2015-2016;

Janë anketuar 86% e studentëve të diplomuar dhe rezulton 92% e tyre janë të punësuar.

Kontabilitet Financë 2016-2017;

Janë anketuar 83% e studentëve të diplomuar dhe rezulton 91% e tyre janë të punësuar.

Kontabilitet Financë 2017-2018;

Janë anketuar 92% e studentëve të diplomuar dhe rezulton 97% e tyre janë të punësuar.

Kontabilitet Financë 2012-2018;

Nga anketimi i studentëve të diplomuar rezulton se 92% e tyre janë të punësuar në profesion.

Shënim: 17% studentët janë të vetëpunësuar.

 

Punësimi sipas profilit “Menaxhim Biznesi” është si më poshtë:

Menaxhim Biznesi 2012-2013;

Janë anketuar 53% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 88% e tyre janë të punësuar;

Menaxhim Biznesi 2013-2014;

Janë anketuar 67% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 96% e tyre janë të punësuar;

Menaxhim Biznesi 2014-2015;

Janë anketuar 63% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 100% e tyre janë të punësuar;

Menaxhim Biznesi 2015-2016;

Janë anketuar 72% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 100% e tyre janë të punësuar;

Menaxhim Biznesi 2016-2017;

Janë anketuar 96% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 100% e tyre janë të punësuar;

Menaxhim Biznesi 2017-2018;

Janë anketuar 95% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 100% e tyre janë të punësuar;

Menaxhim Biznesi 2012-2018;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 97% e tyre janë të punësuar në profesion.

Shënim: 19% studentët janë të vetëpunësuar.

Punësimi në rang Fakulteti ndër vite është si më poshtë:

Viti akademik 2012-2013;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë gjatë vitit 2012-2013  rezulton se 88% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2013-2014;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë gjatë vitit 2013-2014  rezulton se 98% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2014-2015;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë gjatë vitit 2014-2015 rezulton se 90% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2015-2016;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë gjatë vitit 2015-2016  rezulton se 96% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2016-2017;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë gjatë vitit 2016-2017  rezulton se 96% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2017-2018;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë gjatë vitit 2017-2018  rezulton se 98% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2012-2018;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë gjatë viteve 2012-2018  rezulton se 94% e tyre janë të punësuar;

Shënim: Mbi 90% e të punësuarve punojnë në profilin e studimeve të kryera.
Shënim: Këto statistika janë bazuar në të dhënat e deklaruar nga vetë studentët e diplomuar në KUB

Punësimi sipas profilit “E Drejtë Penale” është si më poshtë:

 E Drejtë Penale 2012-2013;

Janë anketuar 90% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 93% e tyre janë të punësuar;

E Drejtë Penale 2013-2014;

Janë anketuar 81% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 89% e tyre janë të punësuar;

E Drejtë Penale 2014-2015;

Janë anketuar 100% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 100% janë të punësuar;

E Drejtë Penale 2016-2017;

Janë anketuar 100% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 87% janë të punësuar;

E Drejtë Penale 2017-2018;

Janë anketuar 83% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 89% janë të punësuar;

E Drejtë Penale 2012-2018;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar gjatë periudhës 2012-2018 dhe rezulton se 91% janë të punësuar.
Shënim: Mbi 70% e të punësuarve punojnë në profilin e studimeve të kryera.
Shënim: Rreth 11% studentët janë të vetëpunësuar.

Punësimi sipas profilit “E Drejtë Civile & Tregtare” është si më poshtë:

 E Drejtë Civile & Tregtare 2012-2013;

Janë anketuar 100% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 83% e tyre janë të punësuar;

E Drejtë Civile & Tregtare 2013-2014;

Janë anketuar 80% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 100% e tyre janë të punësuar;

E Drejtë Civile & Tregtare 2014-2015;

Janë anketuar 75% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 76% e tyre janë të punësuar;

E Drejtë Civile & Tregtare 2015-2016;

Janë anketuar 87% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 85% e tyre janë të punësuar;

E Drejtë Civile & Tregtare 2016-2017;

Janë anketuar 89% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 93% e tyre janë të punësuar;

E Drejtë Civile & Tregtare 2017-2018;

Janë anketuar 75% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 91% e tyre janë të punësuar;

E Drejtë Civile & Tregtare 2012-2018;
Nga anketimet e studentëve të diplomuar gjatë periudhës 2012-2018 dhe rezulton se 88% janë të punësuar.

Shënim: Mbi 80% e të punësuarve punojnë në profilin e studimeve të kryera.
Shënim: Rreth 7% studentët janë të vetëpunësuar.

Punësimi në rang Fakulteti ndër vite është si më poshtë:

 Viti akademik 2012-2013;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë gjatë vitit 2012-2013  rezulton se 88% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2013-2014;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë gjatë vitit 2013-2014  rezulton se 95% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2014-2015;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë gjatë vitit 2014-2015  rezulton se 88% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2015-2016;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë gjatë vitit 2015-2016  rezulton se 85% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2016-2017;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë gjatë vitit 2016-2017  rezulton se 90% e tyre janë të punësuar;
Viti akademik 2017-2018;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë gjatë vitit 2017-2018  rezulton se 90% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2012-2018;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë gjatë periudhës 2012-2018  rezulton se 89% e tyre janë të punësuar;

Shënim: Rreth 9% studentët janë të vetëpunësuar.
Shënim: Mbi 80% e të punësuarve punojnë në profilin e studimeve të kryera.
Shënim: Këto statistika janë bazuar në të dhënat e deklaruar nga vetë studentët e diplomuar në KUB.

Punësimi në rang Institucioni ndër vite është si më poshtë:

Viti akademik 2012-2013;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në KUB gjatë vitit 2012-2013  rezulton se 88% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2013-2014;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në KUB gjatë vitit 2013-2014  rezulton se 96% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2014-2015;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në KUB gjatë vitit 2014-2015  rezulton se 89% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2015-2016;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në KUB gjatë vitit 2015-2016  rezulton se 91% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2016-2017;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në KUB gjatë vitit 2016-2017  rezulton se 93% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2017-2018;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në KUB gjatë vitit 2017-2018  rezulton se 94% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2012-2018;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në KUB gjatë periudhës 2012-2018  rezulton se 92% e tyre janë të punësuar;

Shënim: Rreth 10% studentët janë të vetëpunësuar.
Ndërsa mbi 85% e studentëve të diplomuar punojnë në profesion.

Shënim: Këto statistika janë bazuar në të dhënat e deklaruar nga vetë studentët e diplomuar në KUB.

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.