Klinika E Ligjit

Cfarë është Klinika e Ligjit

Një klinikë ligjore mund të jetë përvojë e çmuar e punës.

Një klinikë juridike, e quajtur gjithashtu klinikë e drejtësisë në shkollë ose klinikë juridike, është një program i organizuar përmes shkollës juridike që u lejon nxënësve të marrin kredi juridike nga shkolla kur punojnë me kohë të pjesshme në atmosfera reale (jo të simuluara) të shërbimit ligjor.

Në klinikat ligjore, studentët kryejnë detyra të ndryshme ashtu si një avokat do të bënte në pozicionin e njëjtë të punës, siç janë hulumtimi ligjor, hartimi i informatave dhe dokumenteve të tjera ligjore dhe intervistimi i klientëve.

Shumë juridiksione lejojnë që studentët të paraqiten në gjykatë në emër të klientëve, madje edhe në mbrojtjen penale. Shumica e klinikave ligjore janë të hapura vetëm për studentët e ligjit të vitit të tretë, edhe pse disa shkolla mund të ofrojnë mundësi edhe për studentët e vitit të dytë. Klinikat ligjore janë në përgjithësi pro bono, dmth. , Ofrojnë shërbime ligjore falas për klientët dhe mbikëqyren nga profesorët e drejtësisë. Zakonisht nuk ka komponent të klasës në klinikat ligjore. Pjesëmarrja në një klinikë ligjore është një mënyrë e shkëlqyeshme për studentët që të fitojnë përvojë praktike përpara se të nisen në tregun e punës.

Klinika e Ligjit në KUB

Mbështetur në Ligjin Nr.80/2015 datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”, nenin 39 “Rektori”, Statutit të Kolegjit Universitar të Biznesit neni 25 pika j,

Urdhëroj :

1- Ngritjen dhe funksionimin pranë Kolegjit Universitar të Biznesit, të “Klinikës së Ligjit” si strukturë konsultative juridike për komunitetin dhe për cilindo që ka nevoje për mbështetje juridike pa pagesë.
2- Klinika e ligjit ngrihet dhe funksionon pranë fakultetit të drejtësisë nën drejtimin e përgjegjësinë e dekanit të Fakultetit.
3- Struktura organizative, misioni dhe përgjegjësitë e saj, përcaktohen në shkresën bashkëlidhur këtij urdhri.
4- Drejtuesi I Klinikës së Ligjit organizon punën dhe aktivitetin duke respektuar procesin mësimor, si dhe angazhon maksimalisht edhe studentët në kryerjen e praktikes profesionale, vecanarisht ato të programit të ciklit të dytë “Masteri I Shkencave” .
5- Shefi I departamentit i “të Drejtës Publike” përgjigjet për koordinimin dhe adresimin e cdo kërkese, për të ofruar ekspertizën nga pedagogët e fushës përkatëse.
6- Drejtuesi I “Klinikës së Ligjit” në mjedise të dukshme por dhe në bashkëpunim me zyrën e komunikimit me publikun bën publikimin e veprimtarisë dhe orarin përkatës të konsultës juridike.
7- Për zbatimin e ketij urdhri përgjigjet Dekani I Fakultetit, drejtuesit e departamenteve dhe cdo pedagog I angazhuar në përmbushjen e përgjegjësisë së “Klinikës së Ligjit”.
8- Bordi administrimit të verë në dispozicion mbështetjen e kërkuar për përmbushjen e misionit të “Klinikës së Ligjit”.
Ky Urdhër Hyn në Fuqi menjëherë!

Klinika e Ligjit në KUB

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.