Search
Close this search box.

Studio NË KUB

Për familjarët

Të dashur prindër dhe familjarë,
Kolegji Universitar i Biznesit është një institucion i arsimit të lartë me financim privat në vendin tonë prej më shumë se një dekade që ushtron vepritarinë e tij në edukimin e brezave.  Kolegji Universitar i Biznesit nuk është thjesht e vetëm hapësira e studentëve, stafit akademik dhe administrativ por më tepër se kaq. Familjarët/prindërit janë bashkë me maturantët kontakti i parë me KUB. Janë ata që fillojnë të hedhin dhe presin këshilla rreth institucionit përmes networkut të tyre, të marrin e të japin gjithçka e çdo gjë rreth programeve të studimit, kurrikulave, të vizitojnë e prekin nga afër mjediset e fasilitetet tona, të shohin e dëgjojnë kush është KUB e të besojnë tek misioni ynë. Janë ata që përpiqen të interpretojnë çdo gjë që ju thuhet nga drejtuesit e personat kopetentë të fushës, ku fëmija, miqtë apo të afërmit e tyre kërkojnë të drejtojnë veten. Një këshillë më shumë apo një sugjerim më tepër janë asgjë për ne dhe stafin tonë por një vlerë e jashtëzakonshme për ta, për fëmijet e tyre nesër dhe shoqërinë tonë pasnesër. Kolegji Universitar i Biznesit në misionin për të edukuar breza të tërë dhe për t’iu falur atyre dije, mban mbi supe edhe përgjegjësinë për këta aktorë vendimmarrës apo udhërrëfyes, për të qëndruar stoikë e të ftohtë në çdo hap që do të hedhin brenda në arenën KUB. Kolegji Universitar i Biznesit është dhe ka për të qenë gjeneratori i dijeve më i madhi dhe më i fuqishmi në funksionimin e këtij raporti të pathyeshëm ku familjarët janë palë me studentët tanë, e bashkë me ta dhe ne. 
Prandaj ju ftojmë të besoni fort në fuqinë e ketij gjeneratori dijesh dhe shikoni e shijoni suksesin e fëmijëve, miqve apo të afërmve tuaj ne realizimin e ëndrrave, për të qënë profesionistë të denjë nesër në tregun e punës dhe shoqerisë shqiptare!

Akreditim & profesionalizëm

Staf akademik i kualifikuar me grada e tituj shkencorë

Diplomë e njohur brenda dhe jashtë vendit

Projekte ndërkombëtarë dhe Erasmus +

Apliko Tani

Kriteret e Pranimeve në Bachelor dhe Master

Në kuadër të Ligjit të ri për Arsimin e Lartë regjistrimet për vitin akademik 2022-2023 do të bëhen nëpërmjet një procedure online nga Agjencia Kombëtare e Provimeve dhe Portalit U-Albania

Gjatë këtij aplikimi maturantët të cilët dëshirojnë t’i ndjekin studimet pranë institucionit tonë, duhet që:

 • Në formularin me 10 alternativa, të zgjedhin Kolegjin Universitar të Biznesit;
 • Gjatë zgjedhjes së KUB, duhet të specifikoni edhe Fakultetin si dhe degën e studimit në të cilën do dëshironit të studionit;
 • Studentët me mesatare nën 6.5, mund të ndjekin vetëm studimet e larta profesionale 2-vjeçare në KUB.

Pas përfundimit të aplikimit  dhe pranimit nga KUB, studentët që vazhdojnë studimet në ciklin e parë Bachelor, duhet të paraqesin këto dokumente:

 1. Dokumentin që vërteton përfundimin e shkollës së mesme sipas kërkesave të përcaktuara nga MASR së bashku me listën e notave.

  Shënim: Për studentët që kanë përfunduar studimet jashtë vendit, ky dokument duhet të jetë i njohur nga MASR;

 2. Fotokopjen e dokumentit të identifikimit (Kartë Identiteti ose Pasaportë);
 3. Dy fotografi personale (përmasa 4×6).

Për studentët të cilët dëshirojnë të vazhdojnë studimet në ciklin e dytë Master Profesional & Master i Shkencave, duhet të paraqesin këto dokumente:

 1. Diplomën që vërteton përfundimin e studimeve në një program të ciklit të parë “Bachelor” ose një program të integruar të studimeve të ciklit të dytë sipas kërkesave të përcaktuara nga MASR;
 2. Fotokopje të noterizuar të Diplomës së Gjimnazit ;
  Shënim: Për studentët që kanë përfunduar studimet jashtë vendit, ky dokument duhet të jetë i njohur nga MASR;
 3. Fotokopjen e dokumentit të identifikimit (Kartë Identiteti ose Pasaportë);
 4. Dy fotografi personale (përmasa 4×6).

Zyra e Karrierës

KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT ka si prioritet kryesor nxjerrjen e studentëve të  aftë dhe të kualifikuar për tregun e punës, këshillimin, mbështetjen dhe ndjekjen e tyre edhe pas diplomimit.

Zyra e Karrierës dhe Tutoriatit kryen një sërë funksionesh të lidhura ngushtësisht me ofrimin e mundësive, që studentët gjatë kohës së studimeve, të mund të ndërtojnë marrëdhëniet dhe rrjetin e tyre të njohjes me biznesin dhe fusha të tjera të ekonomisë dhe drejtësisë, në mënyrë  për t’u integruar më lehtësisht në tregun e punës.

Disa nga funksionet e kësaj zyre janë:

 • Organizimi i veprimtarive të ndryshme, me qëllim këshillimi dhe orientimi i studentëve;
 • Këshillimi në mënyrë të vazhdueshme dhe udhëzimi në lidhje me zhvillimin e karrierave profesionale të studentëve;
 • Bashkëpunimi me institucione dhe biznese, për mundësimin e marrëveshjeve të ndryshme bashkëpunimi me qëllim realizimin e praktikave profesionale si dhe vizitave studimore;
 • Mbajtja e kontakteve në mënyrë të vazhdueshme me partnerët e institucionit, duke shkëmbyer informacione në lidhje me aktivitetet me interes të përbashkët si dhe mundësinë e punësimit të studentëve;
 • Në varësi të diskutimeve me studentët, kjo zyrë propozon përmirësimin dhe ndryshimin e kurrikulës mësimore;
 • Organizimin e trajnimeve, workshop-eve si dhe panaireve të punësimit.

TARIFAT E STUDIMEVE

Kolegji Universitar i Biznesit, me miratimin e ofertës akademike dhe tarifave të studimeve për vitin akademik 2023-2024, ka kërkuar mbledhjen e Bordit të Administrimit të KUB në ambjentet e Kolegjit Universitar te Biznesit në Tiranë , pasi diskutoi për fillimin e punës, politikat e pranimit të studentëve , politikat e Tarifave të studimit dhe përfitimeve shtesë te lidhura me pranimet e vitit akademik 2023-2024 u vendos që ofertat akademike të KUB për vitin akademik 2023-2024 të jenë si me poshtë.

Kolegji Universitar I Biznesit pranon Kandidatë (studentë) për të katër Ciklet e Studimit :

 1. Studime të Larta Profesionale 2 Vjecare
 2. Studime 3 Vjecare Bachelor
 3. Studime në Master profesional e Master i Shkencave.
 4. Studime të Integruara 5 vjecare në Drejtësi


KUB, pranon studentë në Ciklin Bachelor dhe Studime të integruara 5 vjecare me notë mesatare mbi 6,5 dhe në Kolegjin e Studime të Larta Profesionale 2 Vjecare , me 5 programe dhe 14 profile, për maturantet qe nuk plotesojnë Kriterin e notës 6,5.

Oferta Financiare e KUB për Vitin Akademik 2023-2024 të jetë si më poshtë:

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë . Per zbatimin e tij ngarkohen Fakultetet, Sekretarite dhe Zyra e Programimit dhe Raportimit Financiar

TRANSFERIMET E STUDIMEVE

Kolegji Universitar i Biznesit mirëpret transferime të studentëve nga institucione të Arsimit të Lartë vendase ose të huaja, sipas udhëzimit të Ministrit të Arsimit. Të gjitha programet e studimit në KUB janë hartuar në përputhje me Kartën e Bolonjës.

Procedurat për transferimin e studimeve fillojnë me paraqitjen nga i interesuari të kërkesës për transferim në sekretarinë mësimore dhe dokumentacionin e nevojshëm, i cili përbëhet nga:

Shënim: Për studentët që kanë përfunduar studimet jashtë vendit, dokumentin që vërteton përfundimin e shkollës së mesme duhet të jetë i njohur (ekuivalentuar) nga MASR. Pjesa tjetër e dokumenteve të mësipërme të përkthyera dhe të noterizuara në Shqipëri në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Për çdo pyetje apo paqartësi mund të na kontaktoni më poshtë

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.