Në programet profesionale 2 vjeçare PRANOHEN dhe studentët me notë mesatare nën 6.5

“Kolegji i Studimeve të Larta Profesionale” (KSLP) është Fakulteti më i ri i Kolegjit Universitar të Biznesit, i cili është miratuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 139 datë 23.03.2018 

Programet e studimit profesionale 2 vjeçare në KSLP kanë si objektiv të krijojnë drejtues dhe specialistë të lartë, që t’u përgjigjen kërkesave dhe nevojave të tregut të punës.
Kolegji i Studimeve të Larta Profesionale ofron studime profesionale 2 vjeçare (120 kredite/ECTS) në programet:

 

Departamenti i Studimeve të Larta Administrative me profile:

Asistent i Lartë Financë
 
Asistent i Lartë Administrativ
 
Asistent i Lartë Ligjor

 

Departamenti i Studimeve të Larta Teknike me profile:

Teknik i Lartë Sisteme Elektrike
 
Teknik i Lartë Sisteme Motorike
 
Teknik i Lartë Sisteme Kompjuterike

Share This: