Search
Close this search box.

Pranimet

SI MUND Të PRANOHENI Në KUB ?

Mundësia për të studiuar pranë Kolegjit Universitar të Biznesit është një nga benefitet që ju bëni për nesër dhe të ardhmen tuaj. Të studioni në KUB si një prej institucioneve private të arsimit të lartë me tregues të jashtëzakonshëm të punësimit sot është ndryshim dhe çdo ndryshim është evoluim nesër. Por si mund të pranoheni nga KUB përpara se të bëni këtë ndryshim dhe evoluim?
Pas përfundimit të aplikimeve, Kolegji Universitar i Biznesit, i ofron mundësi të gjithë maturantëve që na kanë përzgjedhur në një nga 10 preferencat e universiteteve që ata shohin perspektivë përmes portalit U-Albania të vazhdojnë studimet e tyre pranë nesh. KUB ia ofron këtë mundësi çdo maturanti në të gjitha fazat e aplikimit duke besuar që zgjedhja e tyre është shpërblim në dije për ta.

Përveç kësaj, KUB mirëpret çdo individ tashmë në statusin student, që për arsye cilësie dhe sigurie për nesër kërkon të transferojë studimet pranë nesh, KUB pranon të gjithë ata studentë që plotësojnë kushtet e nevojshme dhe të mjaftueshme që ligji për Arsimin e Lartë ka përcaktuar për këtë kategori. Prandaj të pranohesh në KUB do të thotë më shumë dije dhe siguri për të ardhmen tuaj. Kjo gjë vlen edhe për studimet profesionale 2-vjeçare përpos atyre Bachelor. Për çdo maturant dhe jo vetëm që nuk përmbush kriterin mesatare (mbi mesataren 6.5 të përcaktuar në ligjin mbi Arsimin e Lartë) nëpërmjet rrugëve të përzgjedhjes në portalin U-Albania dhe transferimeve të studimeve mund të drejtohen në KUB si të vetmin institucion arsimor privat cilësor për të ardhmen profesionale të tyre. Nëse zgjidhni Kolegjin Universitar të Biznesit zgjidhni punësimin! Nëse zgjidhni punësimin keni zgjedhur të ardhmen!

PRANIMI SIPAS FAKULTETEVE

Më poshtë keni të listuar rregullat e pranimit në Kolegjin Universitar të Biznesit  sipas fakulteteve. Ju lutemi , lexoni me vëmendje secilën nga seksionet e mëposhtme.

Fakulteti i Ekonomisë dhe Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Politike në KUB do të pranojnë studentë në programet e studimit të ciklit të parë, referuar nivelit 6 të kornizës Shqiptare të Kualifikimeve, në përputhje me përcaktimet e nenit 74 të Ligjit Nr 80/2015 ” Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”. Kandidatët që pranohen duhet të kenë përfunduar shkollën e mesme dhe plotësojnë kriteret e notës mesatare të përcaktuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave.

Renditja e studentëve që do të aplikojnë në programet e studimit që zhvillohen pranë secilit prej fakulteteve në KUB, për regjistrimin në ciklin e parë “Bachelor” do të bëhet duke mbajtur në konsideratë pikët që grumbullojnë kandidatët sipas notës mesatare të lëndeve në shkollën e mesme, bashkë me notat e maturës shtetërore,

Fakulteti i Ekonomisë dhe Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Politike në KUB do të pranojnë studentë në programet e studimit të ciklit të dytë, referuar nivelit 7 të kornizës Shqiptare të Kualifikimeve, në përputhje me përcaktimet e nenit 76 te Ligjit Nr 80/2015 ” Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”. Kandidatët që pranohen duhet të kenë përfunduar me sukses një program studimi të ciklit të parë në fusha të përafërta me programet e studimit në Fakultetin e Ekonomisë dhe Fakultetin e Drejtësisë dhe Shkencave Politike, në KUB.

Kolegji i studimeve të larta profesionale në KUB do të pranojë studentë në programet e studimit të ciklit të parë, referuar nivelit 5 të kornizës Shqiptare të Kualifikimeve, në përputhje me përcaktimet e nenit 72 të Ligjit Nr 80/2015 ” Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërłsë
Renditja e studentëve që do të aplikojnë në programet e studimit që zhvillohen pranë KSLP në KUB, për regjistrimin në programin e studimeve të larta profesionale, do të bëhet duke mbajtur në konsideratë pikët që grumbullojnë kandidatët sipas notës mesatare të lëndëve në shkollën e mesme, bashkë me notat e maturës shtetërore.
Në përfundim të çdo faze, KUB pas përzgjedhjes së kandidatëve do të shpallë listat e fituesve në portalin U-Albania për secilin program studimi si dhe listat do të dërgohen në QSHA dhe MAS, duke zbatuar kërkesat ligjore e nënligjore që lidhen me këtë proces.

KU MUND TË DËRGONI DOKUMENTAT ?

Dokumentat që nuk dërgohen dot nëpërmjet formës së aplikimit për shkak të sigurisë apo vlefshmërisë së tyre, mund të dërgohen në një nga adresat e emailit të mëposhtme ose të paraqiten fizkisht pranë kampusit tonë.

BURSAT E STUDIMEVE

KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT në të gjithë veprimtarinë dhe pritshmërinë e tij, synon të renditet në top-listën e universiteteve dhe Institucioneve të Arsimit të Lartë më cilësor në vend. Për këtë arsye, përveç përzgjedhjes së stafit akademik shumë cilësor dhe shumë profesional, me tituj dhe grada shkencore, që procesi mësimor të realizohet me efektshmërinë më të lartë, KUB ndjek një politikë speciale edhe për sa i takon pranimeve të studentëve. Me qëllim që në auditorët tonë të ketë studentë të përgatitur dhe cilësor, KUB ofron mundësi dhe mbështetje për të gjithë studentët aktiv dhe me mesatare të lartë.

a) Me note mesatare mbi 9.8- 10.00 ofrohet 100% Burse të plotë.
b) Me note mesatare mbi 9.5- 9.79 ofrohet 80% Burse studimi.
c) Me note mesatare mbi 9.0 -9.49 ofrohet 50% Burse studimi.
d) Me note mesatare mbi 8.5 -8.99 ofrohet 30% Burse studimi.

KUJDES: Kriter për përfitimin e bursës është që studentët duhet të aplikojnë gjatë raundit të parë të aplikimeve

Gjithashtu, KUB ofron

Bursa studimi dhe për talente!

Veç kësaj për kategoritë e tjera të studentëve në nevojë ekonomike, u ofrohet mundësia që studentët, të marrin kredi lehtësuese sipas marrëveshjeve që KUB ka  realizuar me bankat tregtare në vend. Një tjetër mundësi për të vazhduar studimet pranë KUB-it është edhe pagesa e tarifës me këste, sipas kushteve ekonomike të studentit.

Që nga krijimi i tij Kolegji Universitar i Biznesit ka dhënë mbi 550 bursa për studentët me mesatare të larta, talente dhe studentë me nevoja ekonomike dhe sociale.
Për më shumë informacion rreth bursave dhe tarifave të studimeve shkarkoni broshurën.

Transferimet e studimeve

Kolegji Universitar i Biznesit mirëpret transferime të studentëve nga institucione të arsimit të lartë vendase ose të huaja, sipas udhëzimit të Ministrit të Arsimit. Të gjitha programet e studimit në KUB janë hartuar në përputhje me Kartën e Bolonjës. Studenti i interesuar për të transferuar studimet e tij në KUB duhet së pari të paraqes një kërkesë me shkrim në fillim të vitet akademik ose semestrit si dhe të sjellë “Vërtetimin e Çregjistrimit” nga universiteti i origjinës...

Tarifat e studimeve

Kolegji Universitar I biznesit, me miratimin e ofertes akademike dhe tarifave te studimeve per vitin akademik 2023-2024, ka kerkuar mbledhjen e bordit te administrimit te KUB ne daten 15.07.2020 ne ambjentet e Kolegjit Universitar te Biznesit ne Tirane , pasi diskutoi per fillimin e punes, politikat e pranimit te studenteve , politikat e Tarifave te studimit dhe perfitimeve shtese te lidhura me pranimet e vitit akademik 2023-2024 u vendos qe ofertat akademike te kub per vitin akademik...

Kriteret e pranimeve

Shumë studentë hyjnë në kolegj të pasigurt për drejtimin e tyre. Mësoni më shumë rreth gjetjes së rrugës suaj. Ne këtu në Kolegjin Universitar të Biznesit ndihmojmë secilin prej jush që te zgjedhi rrugën e duhur , në këtë mënyrë ne jemi të sigurt që e kemi përfunduar misionin tonë me secilin prej jush , kur ju të shkëlqeni ne punën tuaj te ardhshme. Kolegji Universitar i Biznesit ,NJë e ardhme e sigurt se bashku me ne !

Je gati tË bËhesh pjesË e KUB ?

Jeni gati të bëheni pjesë e një eksperience unike studimi e cila do t’ju sigurojë të ardhmen tuaj ! Aplikoni tani dhe përfitoni nga benefitet e të qënit pjesë e KUB. 

TRANSFERIMET E STUDIMEVE

Kolegji Universitar i Biznesit mirëpret transferime të studentëve nga institucione të Arsimit të Lartë vendase ose të huaja, sipas udhëzimit të Ministrit të Arsimit. Të gjitha programet e studimit në KUB janë hartuar në përputhje me Kartën e Bolonjës.

Procedurat për transferimin e studimeve fillojnë me paraqitjen nga i interesuari të kërkesës për transferim në sekretarinë mësimore dhe dokumentacionin e nevojshëm, i cili përbëhet nga:

Shënim: Për studentët që kanë përfunduar studimet jashtë vendit, dokumentin që vërteton përfundimin e shkollës së mesme duhet të jetë i njohur (ekuivalentuar) nga MASR. Pjesa tjetër e dokumenteve të mësipërme të përkthyera dhe të noterizuara në Shqipëri në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Për çdo pyetje apo paqartësi mund të na kontaktoni më poshtë

TARIFAT E STUDIMEVE

Kolegji Universitar i Biznesit, me miratimin e ofertës akademike dhe tarifave të studimeve për vitin akademik 2023-2024, ka kërkuar mbledhjen e Bordit të Administrimit të KUB në ambjentet e Kolegjit Universitar te Biznesit në Tiranë , pasi diskutoi për fillimin e punës, politikat e pranimit të studentëve , politikat e Tarifave të studimit dhe përfitimeve shtesë te lidhura me pranimet e vitit akademik 2023-2024 u vendos që ofertat akademike të KUB për vitin akademik 2023-2024 të jenë si me poshtë.

Kolegji Universitar I Biznesit pranon Kandidatë (studentë) për të katër Ciklet e Studimit :

 1. Studime të Larta Profesionale 2 Vjecare
 2. Studime 3 Vjecare Bachelor
 3. Studime në Master profesional e Master i Shkencave.
 4. Studime të Integruara 5 vjecare në Drejtësi


KUB, pranon studentë në Ciklin Bachelor dhe Studime të integruara 5 vjecare me notë mesatare mbi 6,5 dhe në Kolegjin e Studime të Larta Profesionale 2 Vjecare , me 5 programe dhe 14 profile, për maturantet qe nuk plotesojnë Kriterin e notës 6,5.

Oferta Financiare e KUB për Vitin Akademik 2023-2024 të jetë si më poshtë:

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë . Per zbatimin e tij ngarkohen Fakultetet, Sekretarite dhe Zyra e Programimit dhe Raportimit Financiar

Kriteret e Pranimeve në Bachelor dhe Master

Në kuadër të Ligjit të ri për Arsimin e Lartë regjistrimet për vitin akademik 2022-2023 do të bëhen nëpërmjet një procedure online nga Agjencia Kombëtare e Provimeve dhe Portalit U-Albania

Gjatë këtij aplikimi maturantët të cilët dëshirojnë t’i ndjekin studimet pranë institucionit tonë, duhet që:

 • Në formularin me 10 alternativa, të zgjedhin Kolegjin Universitar të Biznesit;
 • Gjatë zgjedhjes së KUB, duhet të specifikoni edhe Fakultetin si dhe degën e studimit në të cilën do dëshironit të studionit;
 • Studentët me mesatare nën 6.5, mund të ndjekin vetëm studimet e larta profesionale 2-vjeçare në KUB.

Pas përfundimit të aplikimit  dhe pranimit nga KUB, studentët që vazhdojnë studimet në ciklin e parë Bachelor, duhet të paraqesin këto dokumente:

 1. Dokumentin që vërteton përfundimin e shkollës së mesme sipas kërkesave të përcaktuara nga MASR së bashku me listën e notave.

  Shënim: Për studentët që kanë përfunduar studimet jashtë vendit, ky dokument duhet të jetë i njohur nga MASR;

 2. Fotokopjen e dokumentit të identifikimit (Kartë Identiteti ose Pasaportë);
 3. Dy fotografi personale (përmasa 4×6).

Për studentët të cilët dëshirojnë të vazhdojnë studimet në ciklin e dytë Master Profesional & Master i Shkencave, duhet të paraqesin këto dokumente:

 1. Diplomën që vërteton përfundimin e studimeve në një program të ciklit të parë “Bachelor” ose një program të integruar të studimeve të ciklit të dytë sipas kërkesave të përcaktuara nga MASR;
 2. Fotokopje të noterizuar të Diplomës së Gjimnazit ;
  Shënim: Për studentët që kanë përfunduar studimet jashtë vendit, ky dokument duhet të jetë i njohur nga MASR;
 3. Fotokopjen e dokumentit të identifikimit (Kartë Identiteti ose Pasaportë);
 4. Dy fotografi personale (përmasa 4×6).

Zyra e Karrierës

KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT ka si prioritet kryesor nxjerrjen e studentëve të  aftë dhe të kualifikuar për tregun e punës, këshillimin, mbështetjen dhe ndjekjen e tyre edhe pas diplomimit.

Zyra e Karrierës dhe Tutoriatit kryen një sërë funksionesh të lidhura ngushtësisht me ofrimin e mundësive, që studentët gjatë kohës së studimeve, të mund të ndërtojnë marrëdhëniet dhe rrjetin e tyre të njohjes me biznesin dhe fusha të tjera të ekonomisë dhe drejtësisë, në mënyrë  për t’u integruar më lehtësisht në tregun e punës.

Disa nga funksionet e kësaj zyre janë:

 • Organizimi i veprimtarive të ndryshme, me qëllim këshillimi dhe orientimi i studentëve;
 • Këshillimi në mënyrë të vazhdueshme dhe udhëzimi në lidhje me zhvillimin e karrierave profesionale të studentëve;
 • Bashkëpunimi me institucione dhe biznese, për mundësimin e marrëveshjeve të ndryshme bashkëpunimi me qëllim realizimin e praktikave profesionale si dhe vizitave studimore;
 • Mbajtja e kontakteve në mënyrë të vazhdueshme me partnerët e institucionit, duke shkëmbyer informacione në lidhje me aktivitetet me interes të përbashkët si dhe mundësinë e punësimit të studentëve;
 • Në varësi të diskutimeve me studentët, kjo zyrë propozon përmirësimin dhe ndryshimin e kurrikulës mësimore;
 • Organizimin e trajnimeve, workshop-eve si dhe panaireve të punësimit.

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.