Ndërmjetës i Pasurive të Paluajtshme

Programi Ndërmjetës i Pasurive të Paluajtshme ka si qëllim aftësimin profesional të Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme dhe certifikimin e tyre me qëllim LICENSIMIN për ushtrimin ligjor të aktivitetit të tyre profesional nga Ministria e Drejtësisë.

Përshkrimi i programit

Programi i detyrueshëm i trajnimit për ushtrimin e profesionit të “Ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme” synon aftësimin teorik, praktik dhe profesional në fushën e ndërmjetësimit të pasurive të paluajtshme. Programi ka për qëllim zhvillimin e personalitetit të individëve për të jetuar në përshtatje me botën që i rrethon dhe përgatitjen e tyre për të ofruar këshillim, negocim dhe ndërmjetësim me qëllim realizimin e transaksioneve që kanë për objekt pasuritë e paluajtshme, si dhe për krijimin e menaxhimin e një biznesi privat, si person fizik ose juridik”.

Industria e pasurive të paluajtshme si biznes por edhe si një nga sektorët më të rëndësishëm në fushën e shërbimeve është tërheqëse dhe motivuese për këdo që dëshiron të bëjë biznes apo të punësohet në këtë sektor. Në kuadrin e ndryshimeve dhe zhvillimeve të ndryshme në shoqërinë shqiptare ashtu si edhe në shumë shërbime të tjera është kthyer në domosdoshmëri që vlerësimi, negocimi dhe shitja e pasurive të paluajtshme të kryhet nga profesionistë të trajnuar me njohuritë e duhura juridike dhe ekonomike rreth tyre.

Ky program i detyrueshëm trajnimi do të hapë rrugën për përmirësimin e cilësisë së shërbimit të ndërmjetësimit të pasurive të paluajtshme. Kolegji Universitar i Biznesit e zhvillon veprimtarinë e tij bazuar në ligjin nr 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në RSH”. IAL vë në dispozicion infrastrukturën akademike dhe teknike në drejtim të zhvillimit me sukses të këtij programi. IAL është akredituar institucionalisht sipas legjislacionit në fuqi.

Modulet e këtij programi do të jenë të shoqëruar me shembuj dhe raste konkrete, duke i dhënë mundësi pjesëmarrësve të zbatojnë njohuritë e përftuara, si dhe të zhvillojnë aftësi interpretuese të nivelit juridik, analizues dhe vendimmarrës në lidhje me pasuritë e paluajtshme, në linjë me objektivat e modulit të ofruar.

Në fund të programit, aplikanti do ketë marrë njohuri të plota për të ushtruar profesionin e “ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme” dhe do jetë i aftë të vlerësojë nevojat e klientëve; llojet e ndryshme të pasurive të paluajtshme; regjimin juridik të pasurive të pauajtshme; njohuri të Kodit Civil në RSh; detyrimet dhe kushtet e kontratave; rreziqet kryesore që vijnë nga krimi i organizuar dhe pastrimi i parave si dhe detyrimet ligjore që burojnë nga legjislacioni i fushës.

Ky program është i përshtatshëm për individët kandidatë për të ushtruar profesionin e “Ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme”, duke përmbushur nevojat teorike dhe praktike të formimit profesional, me qëllim një edukim të vazhdueshëm, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe përftimin e njohurive të nevojshme për ushtrimin e profesionit.

Cfarë përfitoni?

Modulet

 • 1
  Regjimi juridik dhe legjislacioni i pasurive të paluajtshme.

  Orë Total: 8 orë
  (teori, praktikë, punë në grup, ushtrime, debate profesionale, kërkim i pavarur etj,.)

 • 2
  Kodi Civil në RSh

  Orë Total: 8 orë
  (teori, praktikë, punë në grup, ushtrime, debate profesionale, kërkim i pavarur etj,.)

 • 3
  Informacione rreth të drejtës tregtare

  Orë Total: 8 orë
  (teori, praktikë, punë në grup, ushtrime, debate profesionale, kërkim i pavarur etj,.)

 • 4
  Veprat penale ndaj pasurive të paluajtshme, krimi i organizuar dhe pastrimi i parave.

  Orë Total: 8 orë
  (teori, praktikë, punë në grup, ushtrime, debate profesionale, kërkim i pavarur etj,.)

 • 5
  Hartim kontratash dhe legjislacioni mbi tatim taksat

  Orë Total: 8 orë
  (teori, praktikë, punë në grup, ushtrime, debate profesionale, kërkim i pavarur etj,.)

 • 6
  Parimet themelore të vlerësimit të pronave, menaxhimi dhe mirëmbajtja e tyre.

  Orë Total: 3 orë
  (teori, praktikë, punë në grup, ushtrime, debate profesionale, kërkim i pavarur etj,.)

 • 7
  Etika profesionale dhe ndërmjetësimi dhe profesionet e lira

  Orë Total: 8 orë
  (teori, praktikë, punë në grup, ushtrime, debate profesionale, kërkim i pavarur etj,.)

 • 8
  Negocimi dhe komunikimi në pasuritë e paluajtshme.

  Orë Total: 3 orë
  (teori, praktikë, punë në grup, ushtrime, debate profesionale, kërkim i pavarur etj,.)

 • 9
  Marketimi dhe shitja në pasuritë e pauajtshme.

  Orë Total: 3 orë
  (teori, praktikë, punë në grup, ushtrime, debate profesionale, kërkim i pavarur etj,.)

 • 10
  Praktikë profesionale.

  Orë Total: 3 orë

Metodologjia e zhvillimit të trajnimit

Për metodologjinë e trajnimit, trajnerët dhe stafi akademik i Kolegjit Universitar të Biznesit do të:

 • Zhvillojnë një metodë interaktive trajnimi;
 • Bëjnë përpjekje për të ruajtur një ekuilibër mes trajtimit teorik dhe praktik të çështjeve që janë objekt diskutimi, ku prioritet do të kenë aspektet praktike;
 • Kujdesen për ndërhyrje konstruktive, të shpërndara dhe jo dominuese, duke i lënë hapësirë të bollshme diskutimeve nga pjesëmarrësit (kandidatët për ndërmjetës imobiliarë);
 • Kombinojnë njëkohësisht disa metoda të trajnimit (prezantimi verbal, prezantimi me shkrim, puna në grup, pyetjet, përdorimin e mjeteve audiovizive etj.);
 • Kenë aftësi për të prezantuar materialin pa ndonjë mbështetje dokumentare dhe për të përgatitur materialet burimore të nevojshme, mbështetjen e aspekteve teorike dhe praktike, për të vëzhguar nivelin e duhur të ndërveprimit dhe mbështetjen e metodave të trajnimit, qëllimit dhe tematikës së prezantimeve dhe për të qëndruar brenda kohës së përcaktuar për një prezantim;
 • Bashkëpunojnë me trajnerët e tjerë që janë të përfshirë në të njëjtin trajnim apo tematikë.

Mjetet dhe metodat e mësimdhënies:

TARIFA E PROGRAMIT TË DETYRUESHËM TË TRAJNIMIT

Për metodologjinë e trajnimit, trajnerët dhe stafi akademik i Koegjit Universitar të Biznesit do të:

 • Programi i detyrueshëm i trajnimit për ndërmjetës të pasurive të paluajtshme do të ofrohet nga Kolegji Universitar i Biznesit përkundrejt një tarife të përcaktuar.

 • Tarifa për ndjekjen e programit të detyrueshëm të trajnimit për ndërmjetës të pasurive të paluajtshme është 30 000 (tridhjetë mijë) lekë, e cila mbulon të gjitha kostot për organizimin e këtij programi nga ana e Kolegjit.

 • Pagesa e tarifës do të bëhet në favor të Kolegji Universitar i Biznesit dhe mund të ndahet në dy këste. Kësti i parë paguhet në fillim të programit të trajnimit dhe kësti i dytë deri në marrjen e certifikatës.

 • Pagesa e plotë e tarifës nga ana e kandidatëve për ndërmjetës të pasurive të paluajtshme, përbën kusht për marrjen e certifikatës në përfundim të programit të trajnimit.

Vlerësimi

 • Në përfundim të programit të trajnimit, kandidati për ndërmjetës i pasurive të paluajtshme do ti nënshtrohet provimit me shkrim për kontrollin e njohurive të fituara gjatë trajnimit.

 • Provimi për kontrollin e njohurive do të organizohet nga Stafi Akademik (trajnues) i Kolegjit Universitar të Biznesit, në bazë të moduleve të programit të detyrueshëm të trajnimit.

 • Provimi (me një kohëzgjatje 2 orë) vlerësohet me maksimumin e mundshëm 100 (njëqind) pikë. Konsiderohen se kanë kaluar me sukses provimin për kontrollin e njohurive, kandidatët që kanë marrë të paktën 80% të pikëve të provimit.

 • Kandidati që nuk kalon me sukses provimin, ka të drejtë të marrë pjesë në provimin e ardhshëm, pasi ka përsëritur programin e detyrueshëm të trajnimit.

Çertifikimi

 • Në përfundim të programit do të lëshohet çertifikata e vlerësimit nga IAL Kolegji Universitar i Biznesit me qëllim që të dëshmojë se kandidati ka kaluar me sukses testin e njohurive dhe ka fituar aftësitë e nevojshme për tu certifikuar si “Ndërmjetës i pasurive të paluajtshme” pas përfundimit të programit të detyrueshëm të trajnimit.

 • Pjesëmarrësit do të pajisen me certifikatën përkatëse, e cila nënshkruhet nga Rektori i Kolegjit Universitar të Biznesit.

 • Në certifikatë shënohet emri, mbiemri, pikët e provimit për kontrollin e njohurive, data e lëshimit dhe numri rendor i certifikatës, nënshkrimi i drejtuesit dhe vula e institucionit trajnues.

ORARI MESIMOR

Programi i detyrueshëm i trajnimit për "Ndërmjetës të Pasurive të Paluajtshme"

      ORARI MESIMOR     
              Kolegji Universitar i Biznesit
Programi i detyrueshëm i trajnimit për "Ndërmjetës të Pasurive të Paluajtshme"
            Grupi XIII
Ditët Dt  Nr. Ora Lënda Leksion/Ushtrime/Praktikë/Punë në grup Trajnues/Lektor Kampus KUB
E mërkurë 04.10.2023 1 13.00-13.50 Negocimi dhe komunikimi në pasuritë e paluajtshme Leksion Prof.Asoc.Dr. Edit Bregu Salla 102
2 14.00-14.50 Negocimi dhe komunikimi në pasuritë e paluajtshme Leksion Prof.Asoc.Dr. Edit Bregu
3 15.00-15.50 Negocimi dhe komunikimi në pasuritë e paluajtshme Ushtrime/P. në grup Prof.Asoc.Dr. Edit Bregu
  Coffee Break      
4 16.10-17.00 Njohuri rreth të drejtës civile dhe tregtare Leksion Avokat.Ekspert Evien Dako
5 17.10-18.00 Njohuri rreth të drejtës civile dhe tregtare Leksion Avokat.Ekspert Evien Dako
6 18.10-19.00 Njohuri rreth të drejtës civile dhe tregtare Ushtrime/P. në grup Avokat.Ekspert Evien Dako
  Coffee Break      
7 19.20-20.10 Njohuri rreth të drejtës civile dhe tregtare Leksion Avokat.Ekspert Evien Dako
8 20.20-21.10 Njohuri rreth të drejtës civile dhe tregtare Leksion Avokat.Ekspert Evien Dako
E enjte 05.10.2023 1 13.00-13.50 Regjimi juridik i pasurive të paluajtshme Leksion Dr. Elsa Haxha Salla 102
2 14.00-14.50 Regjimi juridik i pasurive të paluajtshme Leksion Dr. Elsa Haxha
3 15.00-15.50 Regjimi juridik i pasurive të paluajtshme Ushtrime Dr. Elsa Haxha
  Coffee Break      
4 16.10-17.00 Regjimi juridik i pasurive të paluajtshme Leksion Dr. Marsid Gupi
5 17.10-18.00 Regjimi juridik i pasurive të paluajtshme Leksion Dr. Marsid Gupi
6 18.10-19.00 Regjimi juridik i pasurive të paluajtshme Ushtrime Dr. Marsid Gupi
  Coffee Break      
7 19.20-20.10 Regjimi juridik i pasurive të paluajtshme Leksion Dr. Marsid Gupi
8 20.20-21.10 Regjimi juridik i pasurive të paluajtshme Leksion Dr. Marsid Gupi
E premte 06.10.2023 1 13.00-13.50 Njohuri rreth të drejtës civile dhe tregtare Leksion Dr. Matilda Meta Salla 102
2 14.00-14.50 Njohuri rreth të drejtës civile dhe tregtare Leksion Dr. Matilda Meta
3 15.00-15.50 Njohuri rreth të drejtës civile dhe tregtare Ushtrime/P. në grup Dr. Matilda Meta
  Coffee Break      
4 16.10-17.00 Legjislacioni mbi tatim-taksat Leksion Experte. Stiliana Hasanki
  17.10-18.00 Legjislacioni mbi tatim-taksat Leksion Experte. Stiliana Hasanki
5 18.10-19.00 Legjislacioni mbi tatim-taksat Leksion Experte. Stiliana Hasanki
  Coffee Break      
7 19.20-20.10 Legjislacioni mbi tatim-taksat Leksion Experte. Stiliana Hasanki
8 20.20-21.10 Legjislacioni mbi tatim-taksat Leksion Experte. Stiliana Hasanki
E shtunë 07.10.2023 1 09.00-09.50 Veprat penale ndaj pas. të pal., krimi i org. dhe pastrimi i parave Leksion Expert Agim Muslia                Salla 102
2 10.00-10.50 Veprat penale ndaj pas. të pal., krimi i org. dhe pastrimi i parave Leksion Expert Agim Muslia              
3 11.00-11.50 Veprat penale ndaj pas. të pal., krimi i org. dhe pastrimi i parave Ushtrime/P.në grup Expert Agim Muslia               
  Coffee Break      
4 12.10-13.00 Veprat penale ndaj pas. të pal., krimi i org. dhe pastrimi i parave Leksion Expert Agim Muslia               
5 13.10-14.00 Veprat penale ndaj pas. të pal., krimi i org. dhe pastrimi i parave Leksion Expert Agim Muslia              
6 14.10-15.00 Veprat penale ndaj pas. të pal., krimi i org. dhe pastrimi i parave Leksion Expert Agim Muslia               
  Coffee Break      
7 15.20-16.10 Veprat penale ndaj pas. të pal., krimi i org. dhe pastrimi i parave Ushtrime/Punë në grup Expert Agim Muslia                 
8 16.20-17.10 Veprat penale ndaj pas. të pal., krimi i org. dhe pastrimi i parave Leksion Expert Agim Muslia                  
E hënë 09.10.2023 1 13.00-13.50 Hartim Kontratash Leksion Prof.Asoc.Dr.Rezart Dibra Salla 102
2 14.00-14.50 Hartim Kontratash Leksion Prof.Asoc.Dr.Rezart Dibra
3 15.00-15.50 Hartim Kontratash Ushtrime Prof.Asoc.Dr.Rezart Dibra
  Coffee Break       Salla 102
4 16.10-17.00 Parimet them. të vlerësimit të pronave, men. & mirëmbajtja e tyre Leksion Experte Dr. Diana Bardhi
5 17.10-18.00 Parimet them. të vlerësimit të pronave, men. & mirëmbajtja e tyre Leksion Experte Dr. Diana Bardhi
6 18.10-19.00 Parimet them. të vlerësimit të pronave, men. & mirëmbajtja e tyre Ushtrime/P.në grup/Diskutime Experte Dr. Diana Bardhi
  Coffee Break      
7 19.20-20.10 Hartim Kontratash Leksion Prof.Asoc.Dr.Rezart Dibra
8 20.20-21.10 Hartim Kontratash Leksion Prof.Asoc.Dr.Rezart Dibra
E Martë 10.10.2023 1 10.00-10.50 Praktikë Njohje me proceset e punës Prof.Asoc.Dr. Edit Bregu Agjensi imobiliare
2 11.05-11.55 Praktikë Njohje me proceset e punës Prof.Asoc.Dr. Edit Bregu
3 12.10-13.00 Praktikë Njohje me proceset e punës Prof.Asoc.Dr. Edit Bregu
  Coffee Break        
4 16.10-17.00 Hartim Kontratash Leksion Prof.Asoc.Dr.Rezart Dibra Salla 102
5 17.10-18.00 Etika Profesionale, ndërmjetësimi dhe profesionet e lira Leksion Prof.Asoc.Dr. Shpëtim Cami               
6 18.10-19.00 Etika Profesionale, ndërmjetësimi dhe profesionet e lira Leksion Prof.Asoc.Dr. Shpëtim Cami               
  Coffee Break      
7 19.20-20.10 Hartim Kontratash Leksion Prof.Asoc.Dr.Rezart Dibra
8 20.20-21.10 Hartim Kontratash Ushtrime Prof.Asoc.Dr.Rezart Dibra
E mërkurë 11.10.2023 1 13.00-13.50 Etika Profesionale, ndërmjetësimi dhe profesionet e lira Leksion Dr.Ardi Bezo Salla 102
2 14.00-14.50 Etika Profesionale, ndërmjetësimi dhe profesionet e lira Leksion Dr.Ardi Bezo
3 15.00-15.50 Etika Profesionale, ndërmjetësimi dhe profesionet e lira Ushtrime/Punë në grup/diskutime Dr.Ardi Bezo
  Coffee Break        
4 16.10-17.00 Etika Profesionale, ndërmjetësimi dhe profesionet e lira Leksion Dr.Ardi Bezo Salla 102
5 17.10-18.00 Etika Profesionale, ndërmjetësimi dhe profesionet e lira Leksion Dr.Ardi Bezo
6 18.10-19.00 Etika Profesionale, ndërmjetësimi dhe profesionet e lira Ushtrime/Punë në grup/diskutime Dr.Ardi Bezo
  Coffee Break      
7 19.20-20.10 Legjislacioni mbi tatim-taksat Leksion Experte. Stiliana Hasanki
8 20.20-21.10 Legjislacioni mbi tatim-taksat Leksion Experte. Stiliana Hasanki
E enjte 12.10.2023 1 13.00-13.50 Marketimi dhe Shitja Leksion Dr.Lorena Bezo Salla 102
2 14.00-14.50 Marketimi dhe Shitja Leksion Dr.Lorena Bezo
3 15.00-15.50 Marketimi dhe Shitja Leksion Dr.Lorena Bezo
  Coffee Break      
4 16.20-17.10 Marketimi dhe Shitja Ushtrime/P.në grup/Diskutime Dr.Lorena Bezo
Provimi përfundimtar Dt. 17.10. 2023 Ora: 16.00 Kampus KUB
               
Kordinatore     Drejtor Ekzekutiv ISAB
Lorela REÇI     Dr. Ardi BEZO
               
               
        Drejtor i Trajnimit    
                  Prof.Asoc.Dr. Edit BREGU    

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.