Pyetësori EUROSTUDENT


Kolegji Universitar i Biznesit, në kuadër të dhënies kontribut në projektin EUROSTUDENT, mbeshtetur nga Komisioni Evropian (BE), se bashku me 28 vende anetare të Hapesires Europiane te Arsimit të Larte (HEAL) dhe Ministria e Arsimit Sportit dhe rinisë:

Fton të gjithë studentët e KUB, të marrin pjesë në plotësimin e pyetësorit, qëllimi i të cilit është mbledhja e të dhënave të dimensionit socio-ekonomik me fokus në mjedisin social, jetesën dhe levizshmërinë e studentëve.

Në këtë kontekst kontributi ynë si KUB në plotësimin e anketimit, është me interes për jetë studentore, që nga politikbërja në arsim, deri tek studiuesit, stafet akademike dhe për vetë studentët duke qenë në qendër të këtij projekti.

Në kuadër të stituatës COVID, nga organizatorët është parashikuar plotësimi i pyetësorit online me linkun KËTU
 
Ky proces përfundon në 15 Mars 2021.

Share This: