Search
Close this search box.

Në komponentin KA2 (Capacity Building in Higher Education), me anë të projekteve fituese Kolegji Universitar i Biznesit ka si qëllim të modernizojnë metodat e mësimdhënies, të krijojë programe të reja studimi ose të përmirësojnë programet ekzistuese duke i harmonizuar me ato të vendeve të zhvilluara të BE-së, të trajnojnë stafet akademike, të përmirësojnë laboratorët, të krijojë ose të përmirësojnë shërbimet për studentët, për sigurimin e brendshëm të cilësisë, etj.

Projektet në kuadrin e komponentit KA2 të programit Erasmus+ për kapacitetin e ndërtimit në arsimin e lartë (Capacity Building in Higher Education) janë të ndihmuara financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe kanë si qëllim të përmirësojnë cilësinë dhe kapacitetin e institucioneve të arsimit të lartë në vendet jashtë BE-së. Kolegji Universitar i Biznesit mund të përfitojë nga ky program për të zhvilluar dhe modernizuar sektorin e tyre të arsimit të lartë.

Disa prej qëllimeve dhe aktiviteteve që Kolegji Universitar i Biznesit mund të përfshijë në projektet e tyre në kuadër të komponentit KA2 janë:

Modernizimi i metodave të mësimdhënies: Zhvillimi dhe përdorimi i metodave të reja të mësimdhënies për të përmirësuar cilësinë e përvojës së mësimit të studentëve.
Krijimi i programeve të reja studimi: Zhvillimi i programeve të reja studimi që janë në përputhje me standardet dhe kërkesat e vendeve të zhvilluara të BE-së.
Përmirësimi i programeve ekzistuese: Përmirësimi dhe harmonizimi i programeve ekzistuese të studimit me standardet e vendeve të zhvilluara të BE-së.
Trajnim i stafit akademik: Sigurimi i trajnimit të stafit akademik për të përdorur metodat e mësimdhënies të reja dhe për të ndjekur standardet e larta të arsimit të lartë.
Përmirësimi i laboratorëve: Investimi në infrastrukturën dhe pajisjet laboratorike për të mundësuar kërkimin dhe zhvillimin shkencor në nivelin e arsimit të lartë.
Krijimi ose përmirësimi i shërbimeve për studentët: Përmirësimi i shërbimeve të ofruara për studentët për të siguruar një përvojë të përmirësuar të arsimit dhe kujdesin ndaj tyre.
Këto projekte mund të ndihmojnë Kolegjin Universitar të rritë cilësinë e shërbimeve të ofruara studentëve dhe të harmonizojë programet e studimit me standardet e BE-së, duke e bërë kështu institucionin më konkurrues në nivel ndërkombëtar dhe duke përmirësuar kapacitetin e tij në arsimin e lartë.

Kolegji Universitar i Biznesit është i përfshirë në projektet:

CO-HOST-Creating Opportunitiesfor VET mobility in HOSpitality and Tourism

Objektivi i përgjithshëm i projektit tonë është të mbështesë realizimin e projekteve të mobilitetit ndërmjet vendeve anëtare të BE-së dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, që synojnë rritjen e aftësive dhe kompetencave të nxënësve të Arsimit Profesional, me qëllim përmirësimin dhe modernizimin e sistemit Profesional në vendet në zgjerim. Projekti fokusohet në fushat e Turizmit, Marketingut dhe Mikpritjes, me theks të fortë në aftësitë e gjelbra dhe sipërmarrëse. Pikërisht në vendet që po përjetojnë një rritje të shpejtë dhe ndryshime sociale, zhvillimi duhet kuptuar si zhvillim i qëndrueshëm, në përputhje me objektivat e Axhendës Globale për vitin 2030. CO-HOST inkurajon format e turizmit që respektojnë mjedisin, kulturat lokale dhe që kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm të territoreve:

do të jetë veçanërisht interesante dhe strategjike, për studentët dhe stafin e Arsimit Profesional, të përjetojnë gjatë periudhave të tyre të praktikës në BE, praktikat më të avancuara në këtë fushë, të cilat sigurohen nga partnerë me përvojë.

Objektivat specifike janë:

Të ndajnë praktikat më të mira mes ofruesve të Arsimit Profesional që vijnë nga BE-ja dhe vendet në zgjerim, duke inkurajuar përfshirjen e ofruesve të Arsimit dhe Edukimit Profesional në projektet e bashkëpunimit dhe mobilitetit së BE-së

Të përmirësojë aftësitë teknike dhe pedagogjike të stafit të Arsimit dhe Edukimit Profesional nga vendet në zgjerim

Të përmirësojë aftësitë teknike të studentëve të Arsimit Profesional nga vendet në zgjerim, me qëllim përmirësimin e perspektivës së tyre profesionale

Të krijohen marrëdhënie komunikimi solide në Vendet e Ballkanit Perëndimor.

Meeting and Networking

Graduates Advancement and Development of University capacities in Albania (GRADUA)

Qëllimi i projektit GRADUA është krijimi i sinergjive konkrete midis Universitetit dhe tregut të punës nëpërmjet ofrimit të një instrumenti të unifikuar në dispozicion të të dy përfituesve për vlerësimin e të diplomuarve, performancave të sistemit arsimor dhe sigurimin e mjeteve novatore të rekrutimit. Ky mjet i unifikuar përbëhet nga një platformë inovative IT, e cila do të ndjekë të diplomuarit dhe punësimin e tyre në mbështetje të hartimit të politikave dhe reformës së arsimit të lartë. Platforma është një model i integruar dhe i certifikuar i përputhjes së kërkesës/ofertës bazuar në DB-në online të të diplomuarve shqiptarë. GRADUA financohet në kuadër të programit Erasmus +, dhe koordinohet nga Universiteti Bujqësor i Tiranës. Projekti ka nisur në vitin 2017 dhe ka një kohëzgjatje 3 vjeçare.

Pershkrimi

Viti 2021 shënoi dhe vitin e përmbylljes së këtij projekti, ku në Shtator 2021 u organizua Konferenca e fundit përmbyllese me rezultatet e tij si dhe rolin qe do të vijojnë të kenë partnerët në aplikimin e platformës GRADUA.

Partnerët:

Ky projekt mbështetet nga programi i Bashkimit Europian Erasmus + CBHE 2020. Qëllimi  kryesor i projektit është të promovojë edukimin e palëve të interesuara dhe arsimin e lartë, në fushën e vlerësimit të rrezikut të specieve jovendase dhe të stimulojë kërkimin dhe bashkëpunimin në menaxhimin e specieve jovendase në Rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Përgjatë vitit 2022 në takimet e realizuara ndërmjet partnereve (online dhe fizikisht) fokusi i zbatimit të tij ka qenë kryesisht:

Zhvillimi i një kursi të përshtatur për të rinjtë e papunë – nëpërmjet përgatitjes dhe zhvillimit të materialeve të kursit të përshtatur në përputhje me natyrën e projektit; të organizimit të trajnimeve me vendet partnere të projektit; hartimi i kornizës së politikave për krijimin e profesionit të ri si “Menaxheri i Riskut”. 

Kontrolli i cilësisë – me qëllim menaxhimin efektiv të projektit dhe kryerjen në kohe e me efektivitet të aktiviteteve që janë planifikuar në projekt. Për zbatimin e kësaj pakete pune është ngritur Komiteti i Cilësisë. 

Aktivitetet e shpërndarjes së veprimtarive të projektit – në të cilën janë angazhuar individualisht të gjithë partnerët. Roli i kësaj pakete pune është të lidhë projektin me aktorët kryesorë, të angazhojë shoqërinë, të rrisë ndërgjegjësimin e publikut dhe të nxisë praktikat e kapaciteteve të arsimit të lartë drejt një komuniteti të shkolluar mbi specie non-native. Gjithashtu të përgatisë dhe shpërndajë të gjitha produktet e projektit. 

Pershkrimi

Kolegji Universtar i Biznesit është partner i konsorciumit të 13 partnerëve Fitues të Projektit të Përbashkët “Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro) / RiskMan”.

Partnerët:

PROJEKTET

Në komponentin KA2 (Capacity Building in Higher Education), me anë të projekteve fituese Kolegji Universitar i Biznesit ka si qëllim të modernizojnë metodat e mësimdhënies, të krijojë programe të reja studimi ose të përmirësojnë programet ekzistuese duke i harmonizuar me ato të vendeve të zhvilluara të BE-së, të trajnojnë stafet akademike, të përmirësojnë laboratorët, të krijojë ose të përmirësojnë shërbimet për studentët, për sigurimin e brendshëm të cilësisë, etj.

Projektet në kuadrin e komponentit KA2 të programit Erasmus+ për kapacitetin e ndërtimit në arsimin e lartë (Capacity Building in Higher Education) janë të ndihmuara financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe kanë si qëllim të përmirësojnë cilësinë dhe kapacitetin e institucioneve të arsimit të lartë në vendet jashtë BE-së. Kolegji Universitar i Biznesit mund të përfitojë nga ky program për të zhvilluar dhe modernizuar sektorin e tyre të arsimit të lartë.

Disa prej qëllimeve dhe aktiviteteve që Kolegji Universitar i Biznesit mund të përfshijë në projektet e tyre në kuadër të komponentit KA2 janë:

Modernizimi i metodave të mësimdhënies: Zhvillimi dhe përdorimi i metodave të reja të mësimdhënies për të përmirësuar cilësinë e përvojës së mësimit të studentëve.
Krijimi i programeve të reja studimi: Zhvillimi i programeve të reja studimi që janë në përputhje me standardet dhe kërkesat e vendeve të zhvilluara të BE-së.
Përmirësimi i programeve ekzistuese: Përmirësimi dhe harmonizimi i programeve ekzistuese të studimit me standardet e vendeve të zhvilluara të BE-së.
Trajnim i stafit akademik: Sigurimi i trajnimit të stafit akademik për të përdorur metodat e mësimdhënies të reja dhe për të ndjekur standardet e larta të arsimit të lartë.
Përmirësimi i laboratorëve: Investimi në infrastrukturën dhe pajisjet laboratorike për të mundësuar kërkimin dhe zhvillimin shkencor në nivelin e arsimit të lartë.
Krijimi ose përmirësimi i shërbimeve për studentët: Përmirësimi i shërbimeve të ofruara për studentët për të siguruar një përvojë të përmirësuar të arsimit dhe kujdesin ndaj tyre.
Këto projekte mund të ndihmojnë Kolegjin Universitar të rritë cilësinë e shërbimeve të ofruara studentëve dhe të harmonizojë programet e studimit me standardet e BE-së, duke e bërë kështu institucionin më konkurrues në nivel ndërkombëtar dhe duke përmirësuar kapacitetin e tij në arsimin e lartë.

Kolegji Universitar i Biznesit është i përfshirë në projektet:

Erasmus + KA1: Mobility for learners and staff in adult education

Capacity building in Higher Education (CBHE)

Erasmus + Ka2: Vocational education and training (VET)

CO-HOST-Creating Opportunitiesfor VET mobility in HOSpitality and Tourism

Objektivi i përgjithshëm i projektit tonë është të mbështesë realizimin e projekteve të mobilitetit ndërmjet vendeve anëtare të BE-së dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, që synojnë rritjen e aftësive dhe kompetencave të nxënësve të Arsimit Profesional, me qëllim përmirësimin dhe modernizimin e sistemit Profesional në vendet në zgjerim. Projekti fokusohet në fushat e Turizmit, Marketingut dhe Mikpritjes, me theks të fortë në aftësitë e gjelbra dhe sipërmarrëse. Pikërisht në vendet që po përjetojnë një rritje të shpejtë dhe ndryshime sociale, zhvillimi duhet kuptuar si zhvillim i qëndrueshëm, në përputhje me objektivat e Axhendës Globale për vitin 2030. CO-HOST inkurajon format e turizmit që respektojnë mjedisin, kulturat lokale dhe që kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm të territoreve:

do të jetë veçanërisht interesante dhe strategjike, për studentët dhe stafin e Arsimit Profesional, të përjetojnë gjatë periudhave të tyre të praktikës në BE, praktikat më të avancuara në këtë fushë, të cilat sigurohen nga partnerë me përvojë.

Objektivat specifike janë:

Të ndajnë praktikat më të mira mes ofruesve të Arsimit Profesional që vijnë nga BE-ja dhe vendet në zgjerim, duke inkurajuar përfshirjen e ofruesve të Arsimit dhe Edukimit Profesional në projektet e bashkëpunimit dhe mobilitetit së BE-së

Të përmirësojë aftësitë teknike dhe pedagogjike të stafit të Arsimit dhe Edukimit Profesional nga vendet në zgjerim

Të përmirësojë aftësitë teknike të studentëve të Arsimit Profesional nga vendet në zgjerim, me qëllim përmirësimin e perspektivës së tyre profesionale

Të krijohen marrëdhënie komunikimi solide në Vendet e Ballkanit Perëndimor.

Meeting and Networking

Graduates Advancement and Development of University capacities in Albania (GRADUA)

Qëllimi i projektit GRADUA është krijimi i sinergjive konkrete midis Universitetit dhe tregut të punës nëpërmjet ofrimit të një instrumenti të unifikuar në dispozicion të të dy përfituesve për vlerësimin e të diplomuarve, performancave të sistemit arsimor dhe sigurimin e mjeteve novatore të rekrutimit. Ky mjet i unifikuar përbëhet nga një platformë inovative IT, e cila do të ndjekë të diplomuarit dhe punësimin e tyre në mbështetje të hartimit të politikave dhe reformës së arsimit të lartë. Platforma është një model i integruar dhe i certifikuar i përputhjes së kërkesës/ofertës bazuar në DB-në online të të diplomuarve shqiptarë. GRADUA financohet në kuadër të programit Erasmus +, dhe koordinohet nga Universiteti Bujqësor i Tiranës. Projekti ka nisur në vitin 2017 dhe ka një kohëzgjatje 3 vjeçare.

Pershkrimi

Viti 2021 shënoi dhe vitin e përmbylljes së këtij projekti, ku në Shtator 2021 u organizua Konferenca e fundit përmbyllese me rezultatet e tij si dhe rolin qe do të vijojnë të kenë partnerët në aplikimin e platformës GRADUA.

Partnerët:

Ky projekt mbështetet nga programi i Bashkimit Europian Erasmus + CBHE 2020. Qëllimi  kryesor i projektit është të promovojë edukimin e palëve të interesuara dhe arsimin e lartë, në fushën e vlerësimit të rrezikut të specieve jovendase dhe të stimulojë kërkimin dhe bashkëpunimin në menaxhimin e specieve jovendase në Rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Përgjatë vitit 2022 në takimet e realizuara ndërmjet partnereve (online dhe fizikisht) fokusi i zbatimit të tij ka qenë kryesisht:

Zhvillimi i një kursi të përshtatur për të rinjtë e papunë – nëpërmjet përgatitjes dhe zhvillimit të materialeve të kursit të përshtatur në përputhje me natyrën e projektit; të organizimit të trajnimeve me vendet partnere të projektit; hartimi i kornizës së politikave për krijimin e profesionit të ri si “Menaxheri i Riskut”. 

Kontrolli i cilësisë – me qëllim menaxhimin efektiv të projektit dhe kryerjen në kohe e me efektivitet të aktiviteteve që janë planifikuar në projekt. Për zbatimin e kësaj pakete pune është ngritur Komiteti i Cilësisë. 

Aktivitetet e shpërndarjes së veprimtarive të projektit – në të cilën janë angazhuar individualisht të gjithë partnerët. Roli i kësaj pakete pune është të lidhë projektin me aktorët kryesorë, të angazhojë shoqërinë, të rrisë ndërgjegjësimin e publikut dhe të nxisë praktikat e kapaciteteve të arsimit të lartë drejt një komuniteti të shkolluar mbi specie non-native. Gjithashtu të përgatisë dhe shpërndajë të gjitha produktet e projektit. 

Pershkrimi

Kolegji Universtar i Biznesit është partner i konsorciumit të 13 partnerëve Fitues të Projektit të Përbashkët “Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro) / RiskMan”.

Partnerët:

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.