Licensimi dhe Akreditimi


LICENSIMI

 

Licencimi i institucionit

KUB është krijuar në zbatim të ligjit Nr. 9741, datë “21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë dhe funksionon bazuar në VKM Nr. 651, datë 14.09.2011 “Për licencimin e “Kolegji Universitar i Biznesit si Institucion i Arsimit të lartë”. Me Urdhër nr. 3, datë 05.01.2012 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës ky institucion është pajisur me leje për fillimin e veprimtarisë mësimore e kërkimore dhe akademike të programeve të studimit në përputhje me licencën e dhënë, duke filluar veprimtarinë e saj akademike qysh në fillim të vitit mësimor 2011-2012, në të dy fakultetet e saj (Fakultetin e Ekonomisë dhe Fakultetin e Drejtësisë).

Licensimi i programeve të studimit

Programet e studimit Bachelor & Master në Fakultetin e Ekonomisë dhe Fakultetin e Drejtësisë janë licensuar bazuar në VKM Nr. 651, datë 14.09.2011.

Programet e studimit në Kolegjin e Studimeve të Larta Profesionale janë licensuar bazuar në Urdhrin Nr. 139, datë 23.03.2018

Programi i studimit Bachelor në “Informatikë Biznesi” është licensuar bazuar në Urdhrin Nr. 392, datë  10.07.2018

Programi i studimit Bachelor në “Teknologji Informacioni” është licensuar bazuar në Urdhrin Nr. 222, datë 07.07.2020.

Programi i Integruar i Studimit të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Drejtësi”, 300 kredite, 5 vite akademike, është riorganizuar me Urdhrin e Ministrit të Arsimit, Sporteve dhe Rinisë Nr. 236, datë 15.07.2020.

Program Studimi Master i Shkencave në Shkenca Informatike me 3 profile: “Informatike Biznesi”, “Teknologji Informacioni”, “E-Commerce dhe Inovacion” me Urdhrin e Ministrit të Arsimit, Sporteve dhe Rinisë Nr. 340, datë 17.09.2021

 

AKREDITIMI

 

Akreditimi Institucional

Akreditimi institucional i IAL “Kolegji Universitar i Biznesit” është bërë me Urdhër të Ministrit Arsimit dhe Shkencës Nr. 557 datë 16.11.2012, “Për akreditimin institucional të Kolegjit Universitar të Biznesit”.

Gjithashtu gjatë vitit 2017 institucioni kreu akreditimin periodik nga agjencia shqiptare ASCAL dhe agjencia britanike QAA, ku në bazë të vendimit nr. 100, datë 10.11.2017.

Akreditimi Institucional Pjesor, për Kolegjin e Studimevetë Larta Profesionale (KSLP) me Vendimin e Bordit të Akreditimit Nr.53, datë 09.11.2020.

 

 Akreditimi i programeve të studimit

Akreditimi i programeve Bachelor në Ekonomi bazohet në Urdhrin Nr. 500 datë 18.10.2012 dhe riakreditimi periodik në Urdhrin Nr. 74, datë 27.10.2018.

Akreditmi i Programeve Bachelor në Fakultetin e Drejtësisë bazohet në Urdhrin Nr. 545, datë 13.11.2012 dhe riakreditmi në Urdhrin Nr. 75, datë 27.10.2018, programi “Drejtësi” dhe Urdhrin Nr. 76, datë 27.10.2018, programi “E Drejtë Biznesi”.

Akreditimi i programeve Master Profesional në Ekonomi bazohet në Urdhrin Nr. 500 datë 18.10.2012.  Riakredituar me Urdhrin Nr.71, datë 18.12.2020 dhe Nr.72, datë 18.12.2020.

Akreditimi i programeve Master i Shkencave në Ekonomi bazohet në Urdhrin Nr. 553 datë 23.11.2016 dhe Urdhrin Nr. 562, datë 30.11.2016.

Akreditimi i programeve Master i Shkencave në Drejtësi bazohet në Urdhrin Nr. 545, datë 13.11.2012 dhe riakreditm periodik Urdhrin Nr. 77, datë 27.10.2018, programi “E Drejtë Civile & Tregtare” dhe Urdhrin Nr. 78, datë 27.10.2018, programi “E Drejtë Penale”.

Akreditimi i Programit të studimit 2 vjeçar me karakter profesional në “Teknik i Lartë”, me profile: “Sisteme kompjuterike”, “Sisteme Elektrike”, “Sisteme motorike” të Kolegjit Universitar “I Biznesit” me Vendim të Bordit të Akreditimit  Nr. 73, datë 18.12.2020.

Vendimi i Bordit të Akreditimit Nr.10, datë 22.01.2021 për akreditimin e parë të programit të studimit 2 vjeçar, me karakter profesional në Asistent Administrativ, në profilet: “Assistent i lartë administrativ”, “Asistent i lartë finance”, “Asistent i lartë ligjor”, të Kolegjit Universitar “I Biznesit”.

Share This: