Search
Close this search box.

OPEN LECTURE “INTELLIGENCE 4.0 INVESTIGATIONS & CYBER ACTIVITIES”

Detajet

INTELLIGENCE 4.0 INVESTIGATIONS & CYBER ACTIVITIES
Kjo ishte tema e leksionit të sotëm në mjediset e KUB, të mbajtur nga Z. Marco Saracchi – Partner & Administrator në Radar sh.p.k
Termi “INTELLIGENCE” ka për qëllim të përcaktojë mjetet për mbledhjen, ruajtjen dhe shpërndarjen,subjekteve të interesuara, qoftë publike apo private, e informacioneve te rendesishme për mbrojtjen e sigurisë së institucioneve, qytetarëve dhe bizneseve.
Pra inteligjenca luan një rol themelor dhe të domosdoshëm, për të cilin përdor profesionalizëm qe rrjedh nga mjedise të ndryshme, te cilet veprojnë sipas procedurave specifike që synojnë ruajtjen e konfidencialitetit të operatorëve dhe aktiviteteve të tyre.
Duke pasur parasysh kompleksitetin gjithnjë e më të madh dhe shpejtësinë e evolucionit të shoqërisë në të cilën lëviz inteligjenca, sot identifikohen lloje të ndryshme të mbledhjes dhe përpunimit të informacionit. Ndër këto, bazuar në llojin e burimit të informacionit, mund të gjejme:
• Osint (Open Source intelligence- aktiviteti i mbledhjes së informacionit përmes analizës së burimeve të hapura) 
• Imint (Imagery Intelligence – aktiviteti i mbledhjes së informacionit nëpërmjet analizës) e fotografive ajrore ose satelitore)
• Humint (Human intelligence- aktiviteti i mbledhjes së informacionit nëpërmjet kontakteve ndërpersonale) 
• Sigint (Signal intelligence- aktiviteti i mbledhjes së informacionit duke kapur dhe analizuar sinjalet, midis njerëzve dhe midis makinave) 
• Techint (Technical intelligence- lidhur me armët dhe pajisjet ushtarake) 
• Masint (Measurement and Signature intelligence- aktiviteti i mbledhjes së informacionit që nuk mund të klasifikohet në kategoritë e mëparshme)
Termi “4.0” i referohet procesit që do të çojë drejt prodhimit industrial plotësisht të automatizuar dhe të ndërlidhur, ose tek industria 4.0 – ajo që rezulton nga revolucioni i katërt industrial.

Teknologjitë e reja digjitale do të kenë një ndikim të thellë ne fushen e katër drejtimeve kryesore:
E para ka të bëjë me përdorimin e të dhënave, fuqinë e perllogaritjes dhe lidhjeninformatike, duke marre formën e big data, open data, Internet of Things, machine-to-machine e cloud computing për centralizimin e informacionit dhe ruajtjen e tij.
E dyta është ajo e analizes: sapo të dhënat janë mbledhur, duhet të nxirret vlera e tyre. Sot vetëm 1% e të dhënave të mbledhura përdoren nga kompanitë, të cilat mund të nxjerrin avantazhe duke filluar nga ““machine learning “, dmth ngamakinerite që përmirësojnë performancën e tyre duke “mësuar” nga të dhënat që mblidhen dhe analizohen gradualisht.
Drejtimi i tretë i zhvillimit është ndërveprimi ndërmjet njeriut dhe makinës, i cili përfshin interfaces (qe sigurojne komunikimin nepermjet dy sistemesh informatike)”touch ” gjithnjë e më të përhapura.
Së fundieshte gjithë sektori që merret me kalimin nga dixhital në “real” dhe që përfshin prodhim shtesë, printim 3D, robotikë, komunikime, ndërveprime makinë-makinë dhe teknologji të reja për ruajtjen dhe përdorimin e energjise në një mënyrë precize, duke racionalizuar kostot dhe duke optimizuar performancën.
Kjo është dhe arsyeja që shtyu botën e inteligjencës hetuese të rinovohet sipas protokolleve të reja 4.0 për t’u përballur me sfidat e reja të një bote në evolucion të vazhdueshëm.
Ndryshojnë keshtu aktivitetet hetimore, mënyrat se si sigurohen informatat dhe burimet nga të cilat mund të merren të dhënat, të dhënat që sot janë kryesisht të tipit “dixhital”.
Aktivitetet hetimore:
Kërkohen nga persona privatë ose nga subjekte publikë dhe privatë, dhe konsistojne ne aktivitete të grumbullimit, analizës, përpunimit, vlerësimit dhe vlerësimit të të dhënave ekonomike, financiare, të kreditit, të kapitalit, të të dhënave industriale, produktive, sipërmarrëse dhe profesionale të ndërmarrjeve individuale, të kompanive edhe të njerëzve , personat juridikë, organet ose shoqatat, si dhe personat fizikë, si p.sh. zyrtarët e korporatave, aksionarët, profesionistët, punëtorët, palët kontraktuese, klientët, duke përfshirë klientët potencialë të palëve të treta, në përputhje me legjislacionin aktual kombëtar dhe EVROP sipas DPPN 679/2016 / BE për mbrojtjen e të dhënave dhe privatësinë.
Për të kryer aktivitetet e lartpërmendura, informacioni mblidhet si nga regjistrat publikë, listat, veprat ose dokumentet që mund t’i qasen këdo (për shembull, regjistrimi i shoqërive, inspektimet e rregjitrave prane hipotekave, pasqyrat financiare, aktet paragjykuese të regjistrimit, procedurat e falimentimit dhe ebashkepunimit ne falimentim, certifikatat ose ekstraktet (p.sh. të njëjtat kliente, palë të interesuara dhe subjekte të tjera private), të blera dhe të përpunuara për qëllime ekonomike ose komerciale ose një vlerësim të aftësisë paguese, besueshmërisë ose kapacitetit ekonomik të palës së interesuar dhe vlerësimit përkatës, gjithashtu në formën e treguesve sintetikë, të përpunuara përmes punës intelektuale / profesionale të njeriut ose përmes procedurave të automatizuara dhe të kompjuterizuara.
Detektivët dhe hetuesit e sotëm duhet të jenë Cyber-Detectives, ata duhet të kenë aftësi ne fushen IT, juridike dhe normative.
Aktivitetet kryesore që lejojnë marrjene pjeses me te madhe te informacionve vijnë nga bota dixhitale. Më poshtë janë elenkuar aktivitetet kryesore kibernetike që normalisht kryhen në fushën e hetimit:
ANALISI DELL’HARD DISK E DATI 
• ANALISI DELLE E-MAIL 
• ANALISI DEI DATI E DEI FILES 
• ANALISI DISPOSITIVI MOBILI 
• ANALISI TRAFFICO INTERNET 
• SOCIAL NETWORK 
• TEST DI PENETRAZIONE DI RETE 
• ANALISI KEYLOGGER HARDWARE E SOFTWARE 
• SICUREZZA INFORMATICA E PROTOCOLLI DI RETE 
• INVESTIGAZIONI INFORMATICHE (O.S.INT.) 
• WEB REPUTATION
Pastaj ekzistojnë teknologjitë e përdorura në kryerjen e aktiviteteve hulumtuese që – edhe pse jashtë fushës dixhitale – përdorin mjete të teknologjisë së lartë për të cilën kërkohet dija dixhitale.
Kjo lloj teknologjisë, atehere kur eshte e lejuar në përputhje me ligjet e Shtetit në të cilin kryhen aktivitetet, mundeson monitorimin e zonave, ngjarjeve, njerëzve dhe vendeve të ndjeshme në kohë reale nga distanca.
Kryesoret jane:
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 
• DRONI – AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO 
• LOCALIZZATORI SATELLITARI GPS (GLOBAL POSITION SYSTEM) PER SISTEMA DI POSIZIONAMENTO 
• GPRS (GENERAL PACKET RADIO SERVICE) PER LA TECNOLOGIA MOBILE CELLULARE 
• VIDEOSORVEGLIANZA REMOTA CON MICROCAMERE IP DIURNE/NOTTURNE 
• APPARECCHI ED IMPIANTI PER COMUNICAZIONI CRIPTATE 
• IMPIANTI DI VIDEO-SORVEGLIANZA 
• ALLESTIMENTO AUTOVETTURE PER ATTIVITA‘ INVESTIGATIVE STATICHE E DINAMICHE 
• IMPIANTI DI TELEALLARME, CONTROLLO REMOTO DA SMARTPHONE TRAMITE WEBCAM IP, ANTINTRUSIONE, SENSORI PERIMETRALI A DOPPIA TECNOLOGIA (INFRAROSSI E MICROONDE), SENSORI ANTIMANOMISSIONE, COLLEGAMENTO CON FFOO, APPARECCHI GSM PORTATILI ANTIRAPINA E SOCCORSO SANITARIO
Së bashku me aktivitetet hetimore, që kanë për qëllim marrjen e informacionit, ka edhe aktivitete të natyrës parandaluese, për të mbrojtur të drejtën e privatësisë që zakonisht quhen aktivitete kundër-spiunazhi – dmth. aktivitetet e kryera për të kontrolluar nëse ekzistojnë metoda, teknologji ose mjete të aftë për të shkelur privatësinë tonë duke marre të dhëna të çdo lloji në mënyrë ilegale në lidhje me personin tonë.
Aktivitetet kryesore tëDebug, di Screening (të Shqyrtimit)me shume të përdorura gjatë inspektimeve janë si më poshtë:
• KONTROLLI I PAJISJEVE TË KOMUNIKIMIT (FIKS, MOBILE, VOIP-INTERNET)
• KONTROLLI I TRAFIKUT TË TË DHËNAVE NE INTERNET (IN / OUT),
• RREGULLAT E FREKUENCËS RADIO (RF) Deri në 10 GHz,
• KONTROLLI I FUSHAVE ELECTROMAGNETIKE (EMF),
• KONTROLLI I PAJISJEVE GSM, GPS, WI-FI, MOBILE 3G, 4G, ETJ.
• KONTROLLI I PAJISJEVE PËR PRANIMIN DHE TRANSMETIMIN E TË DHËNAVE (MICROSPIE)
E RËNDËSISHME:
Çdo lloj aktiviteti hetimor duhet të kryhet nga personeli që ka LICENCË dhe / ose AUTORIZIM të lëshuar nga organet kompetente të SHTETIT ose nga Forcat e Rendit të caktuara për lëshimin e autorizimeve. Ndalohet kryerja e veprimeve hetimore pa qenë në posedim të një Licence të lëshuar nga shteti në të cilin zhvillohen aktivitetet. Kryerja e veprimtarive pa licencë është shkelje te normave te kodit civil, dhe në disa vende te tjera krim sipas normave te parashikuara nga kodi penal.

KUB dëshiron të falenderoj Z. Saracchi për leksionin mjaft interesant dhe me vlerë për ditët e sotme.

 

59632273_2391750771069377_155684318142791680_n59849825_2391751157736005_6580531548406153216_n60072843_2391751134402674_1628007082965860352_n60225793_2391751284402659_6150451102685855744_n

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ky sajt interneti përdor Cookies!

Duke klikuar “Prano të gjitha”, ju pranoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në pajisjen tuaj për të përmirësuar navigimin në faqe, për të analizuar përdorimin e sajtit dhe për të ndihmuar në përpjekjet tona të marketingut.