Fletëpalosja KUB

Broshura KUB

Të nderuar maturantë! Kolegji Universitar i Biznesit ju bën me dije se:

Procedurat e pranimit për vitin akademik 2021-2022 do të zhvillohen në 3 raunde sipas afateve të përcaktuara në udhëzimet e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

Raundi i parë

Hapat për të aplikuar në raundin e parë në KUB:

1.Plotësimi i formularit A1 (Matura 2021) ose A1Z (nëse keni përfunduar arsimin e mesëm përpara vitit 2020-2021) pranë shkollës së mesme.

2.Përzgjedhja e programit/eve të studimit ku dëshironi të regjistroheni në KUB ndër 10 preferencat tuaja në portalin U-Albania në datat 29 Korrik deri në 3 Gusht 2021.

Shënim: Në mënyrë që të bëheni pjesë  KUB duhet të përzgjidhni programet e studimit si një ndër preferencat tuaja në portalin U-Albania 

Regjistrimi

Në datat 2 deri në 15 Shtator 2021 (7 faza 48-orëshe), kandidatët që kanë aplikuar në raundin e parë, kryejnë regjistrimin në programin e studimit ku janë shpallur fitues, duke dorëzuar në Sekretarinë Mësimore, personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar me prokurë, dokumentet e mëposhtme:

 • Diplomë e Maturës Shtetërore origjinale / fotokopjen e noterizuar të saj
 • Certifikatë e Maturës Shtetërore origjinale / fotokopjen e noterizuar të saj
 • Dokument Identifikimi
 • 2 fotografi

 

Raundi i Dytë

Të gjithë kandidatët që nuk janë shpallur fitues apo nuk kanë pasur mundësi të aplikojnë në raundin e parë do të mund të aplikojnë në raundin e II-të për programet e studimit të KUB në bazë të numrit të kuotave të paplotësuara. Ky informacion do të bëhet publik në vijim.

Bursat e Studimeve

KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT në të gjithë veprimtarinë dhe pritshmërinë e tij, synon të renditet në top-listën e universiteteve dhe Institucioneve të Arsimit të Lartë më cilësor në vend. Për këtë arsye, përveç përzgjedhjes së stafit akademik shumë cilësor dhe shumë profesional, me tituj dhe grada shkencore, që procesi mësimor të realizohet me efektshmërinë më të lartë, KUB ndjek një politikë speciale edhe për sa i takon pranimeve të studentëve. Me qëllim që në auditorët tonë të ketë studentë të përgatitur dhe cilësor, KUB ofron mundësi dhe mbështetje për të gjithë studentët aktiv dhe me mesatare të lartë.

 • Studentët me mesatare mbi 9 përfitojnë bursë të plotë!
 • Studentët me mesatare nga 8-9 përfitojnë gjysmë bursë!

KUJDES: Kriter për përfitimin e bursës është që studentët duhet të aplikojnë gjatë raundit të parë të aplikimeve me Formularin A2 duke përzgjedhur KUB, ndryshe raundet e tjera ju humbet e drejta e përfitimit.

Gjithashtu, KUB ofron bursa studimi dhe për talente!

Veç kësaj për kategoritë e tjera të studentëve në nevojë ekonomike, u ofrohet mundësia që studentët, të marrin kredi lehtësuese sipas marrëveshjeve që KUB ka  realizuar me bankat tregtare në vend. Një tjetër mundësi për të vazhduar studimet pranë KUB-it është edhe pagesa e tarifës me këste, sipas kushteve ekonomike të studentit.

Që nga krijimi i tij Kolegji Universitar i Biznesit ka dhënë mbi 550 bursa për studentët me mesatare të larta, talente dhe studentë me nevoja ekonomike dhe sociale.

PËR MË SHUMË INFORMACION RRETH BURSAVE DHE TARIFAVE TË STUDIMEVE BASHKËNGJITUR MATERIALI:

Tarifat e Studimit 2020-2021 KUB

Tarifat e studimeve janë 1600 euro/viti akademik për të gjitha programet e studimit.

PËR MË SHUMË INFORMACION RRETH BURSAVE DHE TARIFAVE TË STUDIMEVE, MATERIALI BASHKËNGJITUR

Tarifat e Studimit 2020-2021 KUB
Për më tepër informacion rreth tarifat e studimeve dhe mënyrës së pagesës, ju lutemi na kontaktoni në:

Tel. +355 42 45 48 93

Cel. +355 69 88 99 999 / 067 40 08 880 / 067 40 08 881

E-mail: [email protected]

ose na vizitoni pranë kampusit tonë!

Transferimet e Studimeve

Kolegji Universitar i Biznesit mirëpret transferime të studentëve nga institucione të arsimit të lartë vendase ose të huaja, sipas udhëzimit të Ministrit të Arsimit. Të gjitha programet e studimit në KUB janë hartuar në përputhje me Kartën e Bolonjës. Studenti i interesuar për të transferuar studimet  e tij në KUB duhet së pari të paraqes një kërkesë me shkrim në fillim të vitet akademik ose semestrit si dhe të sjellë “Vërtetimin e Çregjistrimit” nga universiteti i origjinës. Më pas organi akademik kompetent vendos për meritë të barasvlerësimeve të provimeve të mbajtura nga kurset e origjinës.

Dokumente të tjera të nevojshme  për transferimin e studimeve duhen:

 • Dokumentin që vërteton përfundimin e shkollës së mesme sipas kritereve të përcaktuara nga MASR.

Shënim: Për studentët që kanë përfunduar studimet jashtë vendit, ky dokument duhet të jetë i njohur (ekujvalentuar) nga MASR;

 • Listën e notave dhe krediteve dhe numri i matrikullimit të nënshkruar dhe vulosur nga institucioni që studenti transferon studimet si dhe programin mësimor të IAL-së nga vjen studenti;
 • Vërtetim çregjistrimi nga IAL-ja që transferon studimet studenti;
 • Syllabuset e lëndëve për të cilat studenti është vlerësuar me notë pozitive në IAL-në e mëparëshme;
 • Fotokopjen e dokumentit të identifikimit (Kartë Identiteti apo Pasaportë);
 • Dy fotografi personale (përmasat 4×6);

KUJDES: Kriter për transferimin e studimeve në Programet Bachelor është nota mesatare sipas VKM-së nr. 259 datë 10.05.2019, ndërsa në Studimet Profesionale nota mesatare nuk është kriter.

Për çdo pyetje apo paqartësi mund të na kontaktoni në Cel. 069 88 99 999 / E-mail: [email protected] ose të na vizitoni në kampusin tonë.

Klikoni për më tepër informacion

Kriteret e Pranimeve në Bachelor dhe Master!

Në kuadër të Ligjit të ri për Arsimin e Lartë regjistrimet për vitin akademik 2019-2020 do të bëhen nëpërmjet një procedure online nga Agjencia Kombëtare e Provimeve dhe Prortalit U-Albania

Gjatë këtij aplikimi maturantët të cilët dëshirojnë t’i ndjekin studimet pranë institucionit tonë, duhet që:

 • Në formularin me 10 alternativa, të zgjedhin Kolegjin Universitar të Biznesit;
 • Gjatë zgjedhjes së KUB, duhet të specifikoni edhe Fakultetin si dhe degën e studimit në të cilën do dëshironit të studionit;
 • Studentët me mesatare nën 6.5, nuk mund të vazhdojnë studimet në KUB në programet Bachelor por mund t’i vazhdojnë në Programet Profesionale 2-vjeçare.

 

Pas përfundimit të aplikimit  dhe pranimit nga KUB, studentët që vazhdojnë studimet në ciklin e parë Bachelor, duhet të paraqesin këto dokumente:

 • Dokumentin që vërteton përfundimin e shkollës së mesme sipas kërkesave të përcaktuara nga MASR së bashku me listën e notave.

Shënim: Për studentët që kanë përfunduar studimet jashtë vendit, ky dokument duhet të jetë i njohur nga MASR;

 • Fotokopjen e dokumentit të identifikimit (Kartë Identiteti ose Pasaportë);
 • Dy fotografi personale (përmasa 4×6).

 

Për studentët të cilët dëshirojnë të vazhdojnë studimet në ciklin e dytë Master Profesional & Master i Shkencave, duhet të paraqesin këto dokumente:

 • Diplomën që vërteton përfundimin e studimeve në një program të ciklit të parë “Bachelor” ose një program të integruar të studimeve të ciklit të dytë sipas kërkesave të përcaktuara nga MASR;
 • Fotokopje të noterizuar të Diplomës së Gjimnazit ;
  Shënim: Për studentët që kanë përfunduar studimet jashtë vendit, ky dokument duhet të jetë i njohur nga MASR;
 • Fotokopjen e dokumentit të identifikimit (Kartë Identiteti ose Pasaportë);
 • Dy fotografi personale (përmasa 4×6).

Zyra e Karrierës

KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT ka si prioritet kryesor nxjerrjen e studentëve të  aftë dhe të kualifikuar për tregun e punës, këshillimin, mbështetjen dhe ndjekjen e tyre edhe pas diplomimit.

Zyra e Karrierës dhe Tutoriatit kryen një sërë funksionesh të lidhura ngushtësisht me ofrimin e mundësive, që studentët gjatë kohës së studimeve, të mund të ndërtojnë marrëdhëniet dhe rrjetin e tyre të njohjes me biznesin dhe fusha të tjera të ekonomisë dhe drejtësisë, në mënyrë  për t’u integruar më lehtësisht në tregun e punës.

Disa nga funksionet e kësaj zyre janë:

 • Organizimi i veprimtarive të ndryshme, me qëllim këshillimi dhe orientimi i studentëve;
 • Këshillimi në mënyrë të vazhdueshme dhe udhëzimi në lidhje me zhvillimin e karrierave profesionale të studentëve;
 • Bashkëpunimi me institucione dhe biznese, për mundësimin e marrëveshjeve të ndryshme bashkëpunimi me qëllim realizimin e praktikave profesionale si dhe vizitave studimore;
 • Mbajtja e kontakteve në mënyrë të vazhdueshme me partnerët e institucionit, duke shkëmbyer informacione në lidhje me aktivitetet me interes të përbashkët si dhe mundësinë e punësimit të studentëve;
 • Në varësi të diskutimeve me studentët, kjo zyrë propozon përmirësimin dhe ndryshimin e kurrikulës mësimore;
 • Organizimin e trajnimeve, workshop-eve si dhe panaireve të punësimit.

 

Suksesi juaj është prioriteti ynë!

Shërbimet Alumni!

IMG_0010Mbështesim studentët dhe
pas diplomimit nëpërmjet zyrës tonë alumni.

Punësimi!

IMG_4223

Punësimi i studentëve është prioritet i ynë!

Apliko për punë!

 

Dërgoni CV-të tuaja tek [email protected]

Punësimi

KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT në përmbushje të  misionit dhe vizionit të saj strategjik  lidhur me pikëtakimin  e  ofertës akademike me kërkesën e tregut të punës jo vetëm që u mundëson studentëve kryerjen  e praktikave profesionale, por  pas  diplomimit u  mundëson hedhjen e hapave të para drejt punësimit dhe zhvillimit të karrierës së tyre profesionale.

Kjo mundësohet falë  bashkëpunimeve dhe partneriteteve që KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT ka  me shoqatat e kategorive profesionale sipas  programeve të studimit që ajo ofron, zyrat kontabël, studiot ligjore si dhe sipërmarrjet e mesme dhe të mëdha, brenda dhe jashtë vendit. KUB ka një rol ndëraktiv me  aktorët  e biznesit, vendas  dhe  të huaj, në kuadër të  këmbimit  të  informacionit,  zhvillimit të praktikave profesionale, transferimit  të njohurive duke qenë kështu një vlerë e shtuar midis aktorëve të arsimit të lartë shqiptar.

Suksesi në punësim është ballafaqim  dhe  finalizim i punës së stafit drejtues të institucionit tonë dhe në këtë kontekst  institucioni është thellësisht i interesuar për të ndjekur politika lidhur me punësimin dhe zhvillimin  e  karrierës të  studentëve  të  saj. Gjatë  muajit  Korrik 2018,  Zyra  e  Studentit dhe Karrierës  në KUB kreu  një  studim në lidhje  me  punësimin e studentëve të  diplomuar  në KUB për periudhën kohore 2012-2018.  Ky studim  doli  me  disa rezultate  të matshme  lidhur  me statusin e punësimit të studentëve si në vijim:

 

Punësimi në FE

Punësimi sipas profilit “Kontabilitet Financë” është si më poshtë:

Kontabilitet Financë 2012-2013;

Janë anketuar 51% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 89% e tyre janë të punësuar;

Kontabilitet Financë 2013-2014;

Janë anketuar 100% e studentëve të diplomuar dhe rezulton 100% e tyre janë të punësuar;

Kontabilitet Financë 2014-2015;

Janë anketuar 68% e studentëve të diplomuar dhe rezulton 81% e tyre janë të punësuar;

Kontabilitet Financë 2015-2016;

Janë anketuar 86% e studentëve të diplomuar dhe rezulton 92% e tyre janë të punësuar.

Kontabilitet Financë 2016-2017;

Janë anketuar 83% e studentëve të diplomuar dhe rezulton 91% e tyre janë të punësuar.

Kontabilitet Financë 2017-2018;

Janë anketuar 92% e studentëve të diplomuar dhe rezulton 97% e tyre janë të punësuar.

Kontabilitet Financë 2012-2018;

Nga anketimi i studentëve të diplomuar rezulton se 92% e tyre janë të punësuar në profesion.

Shënim: 17% studentët janë të vetëpunësuar.

 

Punësimi sipas profilit “Menaxhim Biznesi” është si më poshtë:

Menaxhim Biznesi 2012-2013;

Janë anketuar 53% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 88% e tyre janë të punësuar;

Menaxhim Biznesi 2013-2014;

Janë anketuar 67% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 96% e tyre janë të punësuar;

Menaxhim Biznesi 2014-2015;

Janë anketuar 63% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 100% e tyre janë të punësuar;

Menaxhim Biznesi 2015-2016;

Janë anketuar 72% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 100% e tyre janë të punësuar;

Menaxhim Biznesi 2016-2017;

Janë anketuar 96% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 100% e tyre janë të punësuar;

Menaxhim Biznesi 2017-2018;

Janë anketuar 95% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 100% e tyre janë të punësuar;

Menaxhim Biznesi 2012-2018;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 97% e tyre janë të punësuar në profesion.

Shënim: 19% studentët janë të vetëpunësuar.

 

Punësimi në rang Fakulteti ndër vite është si më poshtë:

Viti akademik 2012-2013;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë gjatë vitit 2012-2013  rezulton se 88% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2013-2014;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë gjatë vitit 2013-2014  rezulton se 98% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2014-2015;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë gjatë vitit 2014-2015 rezulton se 90% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2015-2016;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë gjatë vitit 2015-2016  rezulton se 96% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2016-2017;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë gjatë vitit 2016-2017  rezulton se 96% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2017-2018;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë gjatë vitit 2017-2018  rezulton se 98% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2012-2018;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë gjatë viteve 2012-2018  rezulton se 94% e tyre janë të punësuar;

Shënim: Mbi 90% e të punësuarve punojnë në profilin e studimeve të kryera.
Shënim: Këto statistika janë bazuar në të dhënat e deklaruar nga vetë studentët e diplomuar në KUB

Punësimi në FD

Punësimi sipas profilit “E Drejtë Penale” është si më poshtë:

 E Drejtë Penale 2012-2013;

Janë anketuar 90% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 93% e tyre janë të punësuar;

E Drejtë Penale 2013-2014;

Janë anketuar 81% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 89% e tyre janë të punësuar;

E Drejtë Penale 2014-2015;

Janë anketuar 100% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 100% janë të punësuar;

E Drejtë Penale 2016-2017;

Janë anketuar 100% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 87% janë të punësuar;

E Drejtë Penale 2017-2018;

Janë anketuar 83% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 89% janë të punësuar;

E Drejtë Penale 2012-2018;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar gjatë periudhës 2012-2018 dhe rezulton se 91% janë të punësuar.
Shënim: Mbi 70% e të punësuarve punojnë në profilin e studimeve të kryera.
Shënim: Rreth 11% studentët janë të vetëpunësuar.

 

Punësimi sipas profilit “E Drejtë Civile & Tregtare” është si më poshtë:

 E Drejtë Civile & Tregtare 2012-2013;

Janë anketuar 100% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 83% e tyre janë të punësuar;

E Drejtë Civile & Tregtare 2013-2014;

Janë anketuar 80% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 100% e tyre janë të punësuar;

E Drejtë Civile & Tregtare 2014-2015;

Janë anketuar 75% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 76% e tyre janë të punësuar;

E Drejtë Civile & Tregtare 2015-2016;

Janë anketuar 87% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 85% e tyre janë të punësuar;

E Drejtë Civile & Tregtare 2016-2017;

Janë anketuar 89% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 93% e tyre janë të punësuar;

E Drejtë Civile & Tregtare 2017-2018;

Janë anketuar 75% e studentëve të diplomuar dhe rezulton se 91% e tyre janë të punësuar;

E Drejtë Civile & Tregtare 2012-2018;
Nga anketimet e studentëve të diplomuar gjatë periudhës 2012-2018 dhe rezulton se 88% janë të punësuar.

Shënim: Mbi 80% e të punësuarve punojnë në profilin e studimeve të kryera.
Shënim: Rreth 7% studentët janë të vetëpunësuar.

 

Punësimi në rang Fakulteti ndër vite është si më poshtë:

 Viti akademik 2012-2013;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë gjatë vitit 2012-2013  rezulton se 88% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2013-2014;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë gjatë vitit 2013-2014  rezulton se 95% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2014-2015;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë gjatë vitit 2014-2015  rezulton se 88% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2015-2016;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë gjatë vitit 2015-2016  rezulton se 85% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2016-2017;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë gjatë vitit 2016-2017  rezulton se 90% e tyre janë të punësuar;
Viti akademik 2017-2018;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë gjatë vitit 2017-2018  rezulton se 90% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2012-2018;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë gjatë periudhës 2012-2018  rezulton se 89% e tyre janë të punësuar;

Shënim: Rreth 9% studentët janë të vetëpunësuar.
Shënim: Mbi 80% e të punësuarve punojnë në profilin e studimeve të kryera.
Shënim: Këto statistika janë bazuar në të dhënat e deklaruar nga vetë studentët e diplomuar në KUB.

Punësimi në nivel Institucioni

Punësimi në rang Institucioni ndër vite është si më poshtë:

Viti akademik 2012-2013;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në KUB gjatë vitit 2012-2013  rezulton se 88% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2013-2014;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në KUB gjatë vitit 2013-2014  rezulton se 96% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2014-2015;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në KUB gjatë vitit 2014-2015  rezulton se 89% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2015-2016;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në KUB gjatë vitit 2015-2016  rezulton se 91% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2016-2017;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në KUB gjatë vitit 2016-2017  rezulton se 93% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2017-2018;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në KUB gjatë vitit 2017-2018  rezulton se 94% e tyre janë të punësuar;

Viti akademik 2012-2018;

Nga anketimet e studentëve të diplomuar në KUB gjatë periudhës 2012-2018  rezulton se 92% e tyre janë të punësuar;

Shënim: Rreth 10% studentët janë të vetëpunësuar.
Ndërsa mbi 85% e studentëve të diplomuar punojnë në profesion.

Shënim: Këto statistika janë bazuar në të dhënat e deklaruar nga vetë studentët e diplomuar në KUB.

Fletëpalosja KUB

Për arsye të diplomimeve në sezonin e vjeshtës, Libri i Karrierës do të përditësohet në ditët në vijim…

Share This: