Laboratorët


Procesi mësimor dhe kërkimor në KUB zhvillohet në mjedise të dedikuara për këtë qëllim duke garantuar nevojat për pajisje dhe logjistikë në formimin praktikë të studentëve në disiplinat e nevojshme. Laboratorët mundësojnë mbulimin e lëndëve si: Informatikë, Kontabilitet Financiar, Kontabilitet i Aplikuar, Menaxhim Operacionesh, Statistikë, Ekonometri si dhe lëndë të tjera që lidhen ngushtë me përdorimin e kompjuterëve.  Përveç zhvillimit të lëndëve mësimore, këta laborator shërbejnë edhe për t’iu ardhur në ndihmë studentëve si dhe stafit për kërkime të ndryshme shkencore. Laboratorët janë në dispozicion çdo ditë nga ora 08:00-20:00.

Share This: