Ceremonia e Diplomimit 2018


Read more…

Share This:

Ceremonia e Diplomimit 2018


Read more…

Share This:

Njoftim mbi vazhdimin e pranimeve për vitin akademik 2018-2019


Read more…

Share This:

OFERTË Për programin e studimit “Master i Shkencave” në “Shërbimet Inteligjente dhe Policimi në Demokraci”


Read more…

Share This:

OFERTË Për programin e studimit “Master Profesional” në “KOMUNIKIM MULTIKANAL”


OFERTË

Për  programin e studimit “Master Profesional” në “KOMUNIKIM MULTIKANAL”

Kolegji Universitar i Biznesit (KUB), është një institucion jopublik i arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë që ushtron aktivitet në fushën e arsimit, kërkimit shkencor, veprimtarive krijuese dhe profesionale. Programet që aktualisht ofrohen nga Kolegji Universitar i Biznesit janë të lidhura ngushtë me nevojat e tregut të punës dhe perspektivat e zhvillimit ekonomik të vendit. Në muajin Tetor 2018, në Kolegjin Universitar të Biznesit u riakredituan plotësisht të gjitha programet e studimit, që ofrohen në të dy ciklet për Fakultetin e Ekonomisë dhe Drejtësisë, edhe për 6 vjet të tjera nga Bordi i Akreditimit në Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL). Kolegji Universitar i Biznesit me shumë emër dhe kërkesë në tregun e punës, me qëllim fillimin e plotësimit të nevojave profesionale dhe shkencore të këtij tregu në rritje, ka hapur programin e studimeve të ciklit të dytë “Master Profesional” në “KOMUNIKIM MULTIKANAL” me 120 Kredite (ECTS), i cili fillon në vitin akademik 2018-2019.

Programi i studimit është licencuar me Urdhrin e Ministrit të Arsimit nr. 635 datë 05.10.2018 “Për hapjen e programit të ciklit të dytë “Master Profesional” në “Komunikim Multikanal” në Kolegjin Universitar të Biznesit. Ky program studimi realizohet me 120 kredite, në gjuhën shqipe, me formë studimi me kohë të plotë, me kohëzgjatje maksimale 2 vite akademike, (4 semestra), në përfundim të të cilit lëshohet diplomë e ciklit të dytë “Master Profesional“ në “Komunikim Multikanal”, pranë Fakultetit të Ekonomisë, në Kolegjin Universitar të Biznesit.

Programi i studimit “Master Profesional” në “Komunikim Multikanal”, ka për qëllim që të formojë profesionistë/drejtues grupi/skuadre të dedikuar të marrëdhënies me klientët përmes një shumllojshmërie instrumentash komunikimi tradicional dhe dixhital. Profili profesional i këtij programi i përgjigjet më së miri dinamikave të menaxhimit të marrëdhënieve të organizatës/kompanisë me klientin duke mundësuar një aftësim aktiv dhe modern me kërkesat e rritjes së tregut të shërbimeve Contact Center, si një gjenerator për t’u përballur me sfidat më bashkëkohore të marrëdhënieve me klientët. Ky Master do të sjellë nje ndikim pozitiv si ne aspektin professional ashtu dhe ate shoqeror duke patur parasysh nevojën në rritje të tregut, për këtë sektor në zhvillim në Shqipëri, për stafe të kualifikuara por dhe për zhvillimin e ardhshëm në botën e punës të të rinjve në Shqipëri.

Njohuritë dhe kompetencat që kandidatët përftojnë në përfundim të ciklit të dytë Master Profesional në “Komunikim MultiKanal” janë: një formim i avancuar dhe i thelluar në fushën e Komunikimit dhe biznesit si dhe atë të administrimit multikanal; një përgatitje teorike dhe praktike, në fushën respektive për t’ju përgjigjur sa më mirë nevojave dhe kërkesave  të tregut të punës. Masteri do të formojë profesionistë të Komuninikimit Multikanal për menaxhimin dinamik, aktiv dhe modern si dhe në linjë me kërkesat e Contact Center, si një gjenerator për t’u përballur me sfidat më bashkëkohore të marrëdhënieve me klientët dhe eprorët e vet.

Master Profesional ne Komunikim Multikanal eshte projektuar për të rinjtë të cilët do të duhet të punojnë për kompanitë e shërbimit në dhënien e mbështetjes për konsumatorët përmes instrumentave multi-channel (digital dhe jo vetem, rrjetet sociale, etj), i cili mendohet të ketë një shkallë të ndjeshme interesimi si dhe kërkese si nga studentët potenciale por dhe nga kompanitë në mënyrë që ata të mund të rekrutojë stafe më të kualifikuar. Përveç kësaj duhet të shtojmë dhe parashikimet sa i takon jo vetëm rritjes në numer të kompanive që ofrojnë këtë lloj shërbimi por dhe zhvillimit te tyre duke rritur cilësinë e operimit në treg jo vetëm nga sherbime Call Center (vetëm me zë) në Qendra te Kontaktit (menaxhim multi-channel dhe rrjeteve sociale), por edhe në veprimtaritë e komunikimit radio-televiziv dhe virtual.

Posaçërisht, njohuritë e fituara në këtë program, shërbejnë që këta studentë të jenë kandidatë më të favorizuar në mundësinë e fushës profesionale, në fushën e komunikimeve multikanale, profesione këto shumë të kërkuara në treg, por edhe të mirëpaguara nga biznesi.  Masteri ka për objektiv të përgatisë profesionistë të vërtetë të komunikimit multikanal, të aftë për të komunikuar me klientët si përmes telefonit ashtu dhe përmes chat-it, blog-ut dhe rrjeteve të tjera sociale. Programi i studimit perveç se ofron një formim të plotë në marketingun e komunikimit, përqëndrohet dhe në një formim adeguat të teknikave të reja të komunikimit dixhital dhe rrjeteve sociale (facebook, twitter, etj.).

Përzgjedhja e disiplinave teorike dhe profesionale, por dhe të personaliteteve të stafit akademik, është bërë në përputhje të plotë me objektin kryesor, ofrimin e dijeve më profesionale të kësaj fushe për të gjithë studentët duke i shndërruar ata në ekspert përkatës, për kryerjen e detyrave me përgjegjësi në menaxhimin e burimeve strategjike dhe operacionale të Marketingut, Shitjes, Web-it dhe Komunikimit; Përgjegjësinë për shërbimin dhe kujdesin e Klientit në të gjithë spektrin e sipërmarrjeve të menaxhimit të marrëdhënieve me klientët të Call & Contact Centre në shërbim të industrisë së sektorit bankar, sektorit të sigurimeve, sektorit të të shërbimeve dhe prodhimit, sektorin e telekomunikimit, sektorin e i-commerce, sektorin e promovimit të turizmit  etj.  

Programi do të realizohet gjatë ditëve të javës nga e Mërkura deri të Premten nga ora 16.00 deri 20.00 dhe ditën e shtunë nga ora 8.30 deri në ora 14.00. Në dispozicion te interesave apo nevojave të kandidatëve dhe Grupeve, KUB ofron edhe Orare të tjera Mësimore.

Meqënëse ky program studimor, është i pari i këtij lloji në tregun shqiptar, si dhe për faktin se miratimi i tij është bërë 5 tetor 2018, Senati Akademik ka miratuar një tarifë studimore të arsyeshme prej 1400 euro për 1 vit akademik.

 

Jeni të mirëpritur.

Share This:

Master Profesional në Programin “Komunikim Multikanal”


Read more…

Share This:

Masteri i Shkencave “Shërbimet Inteligjente dhe Policimi në Demokraci”


Read more…

Share This:

ÇELJA E VITIT TË RI AKADEMIK 2018-2019


Read more…

Share This:

VAZHDOJNË REGJISTRIMET PËR RAUNDIN III


Read more…

Share This:

PROCEDURA PËR REGJISTRIMIN NË CIKLIN E STUDIMEVE MASTER NË KUB!


Read more…

Share This: