Akreditimin periodik i Programeve Bachelor & Master


CIKLI I STUDIMEVE BACHELOR

Akreditimin periodik i Programit Bachelor në “Drejtësi”

Nr. 538.2 Prot dt 14.11.2018 Akreditimin Bsc ne Drejtesi

 

Akreditimin periodik i Programit Bachelor në “E Drejtë Biznesi”

Nr. 538.3 Prot dt 14.11.2018 Akreditimin Bsc ne E Drejte Biznesi

Akreditimin periodik i Programit Bachelor në “Ekonomi” me profile: Banka dhe Institucione Financiare, Financë Kontabilitet, Administrim Biznesi.

Nr. 538.1 Prot dt. 14.11.2018 Akreditim Bsc ne Ekonomi BIF, AB dhe FK

CIKLI I STUDIMEVE MASTER

Akreditimin periodik i Masterit të Shkencave në “E Drejtë Civile & Tregtare”

Nr. 538.4 Prot dt. 14.11.2018 Akreditimin e Msc ne E Drejte Civile dhe Tregtare

Akreditimin periodik i Masterit të Shkencave në “E Drejtë Penale”

Nr. 538.5 Prot dt. 14.11.2018 Akreditimin Msc ne E Drejte Penale

Share This: