PYETËSOR PËR VLERËSIMIN E PROCESIT MËSIMOR ONLINE “Google Classroom-Meet”


Të nderuar studentë!
Në kuadër të përmirësimit të cilësisë, ju ftojmë të plotësoni pyetësorin online, i cili ju është dërguar me email në adresat e tuaja të KUB.
Ju ftojmë të shprehni opinionet tuaja të sinqerta. Përgjigjjet tuaja do të ndihmojnë për të përmirësuar nivelin e procesit mësimor online.
Pyetësori është anonim. Lexoni me vëmendje çdo pyetje dhe jepni vlerësimin tuaj duke vendosur vlerësimin përkatës dhe që i korrespondojnë modulit dhe emrit të pedagogut sipas programit mësimor.

Share This: