Partnerët


KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT me synimin për të qenë një institucion arsimor prestigjioz jo vetëm në Shqipëri por edhe në vendet e rajonit, gjithmonë ka pasur prioritet realizimin e bashkëpunimeve me institucione të standardeve më të larta, qofshin këto brenda saj apo jashtë vendit, me qëllim rritjen e cilësisë së ofertës akademike si dhe ndërkombëtarizimin e diplomave tona.

KUB ka nënshkruar, dhe është në proces nënshkrimi, të marrëveshjeve të ndryshme me institucione qeveritare përfshirë:

 • Bashkëpunimin me universitetet shqiptare publike dhe private, brenda dhe jashtë vendit. Duke u udhëhequr nga slogani “plotësues jo konkurrentë”, KUB beson se bashkëpunimi i shërben jo vetëm universiteteve, por mbarë shoqërisë.
 • Një bashkëpunim i suksesshëm ndihmon në maksimizimin e shfrytëzimit të burimeve njerëzore dhe atyre materiale të investuara nga institucionet tona.

KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT synon t’u ofrojë studentëve njohuritë shkencore më të mira të universiteteve në mbarë Evropën si dhe eksperiencat profesionale më të konsoliduara  në marrëdhënie me sipërmarrjet më të suksesshme vendase dhe jo vetëm.

“KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT” në përputhje me strategjinë e zhvillimit institucional, për arritjen e objektivave në ofrimin e edukimit sa më cilësor dhe ndërkombëtarizimin e procesit të edukimit, ka qenë e angazhuar, në mënyrë sistematike, për zgjerimin e bashkëpunimit në planin kombëtar dhe atë ndërkombëtar. Në planin kombëtar është realizuar vendosja e kontakteve institucionale dhe janë realizuar disa marrëveshje bashkëpunimi me IAL publike dhe jo publike, në të cilat adresohen çështjet që kanë të bëjnë me shkëmbimin e eksperiencave në mësimdhënie, realizimin e mobilitetit të plotë të studentëve, organizimin e veprimtarive kërkimore shkencore të përbashkëta, bashkëpunimin në fushën e botimeve, etj. Në planin konkret institucioni ka realizuar bashkëpunime të frytshme me institucione të tjera homologe dhe jo vetëm, brenda dhe jashtë vendit, të cilat janë materializuar në aktivitete kurrikulare dhe ekstra – kurrikulare, si trajnime për studentët dhe personelin akademik, leksione të hapura, seminare, etj. Në këtë kontekst vlen për t’u theksuar disa Marrëveshje Mirëkuptimi midis  IAL “KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT” dhe disa institucioneve arsimore prestigjioze të tilla si: Accademia Internazionale Costantiniana Delle Scienze Mediche, Giuridiche e Sociali, Rome – Itali; Universitetit të Boras në Suedi; Universitetit te Krajovës në Rumani; “Dimitrie Cantemir” University in Targu Mures – Rumani; University of National and World Economy Sofie – Bullgari, ku ndër të tjera është shprehur interesi i të dy palëve për nënshkrimin e marrëveshjeve të veçanta programore për shkëmbimin e studentëve në kuadër të programit ERASMUS+ si dhe shkëmbimin e stafeve akademike në funksion të mobilitetit të stafeve apo studentëve të dy institucioneve, apo edhe projekte të tjera kërkimore – shkencore, duke e bërë më të prekshëm realitetin ndërkombëtar akademik.

Në radhën e marrëveshjeve të nënshkruara për vitet 2012-2019 në lidhje me bashkëpunim me institucione të tjera, brenda dhe jashtë vendit, përgjatë veprimtarisë së ish APB, sot Kolegjit Universitar i Biznesit janë si më poshtë:

 1. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe Shoqatës “Kontabël i Miratuar”, Tiranë, 06.01.2012;
 2. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “S.T.A Country Master Distributor for ETS”, Tiranë, 10.12.2012;
 3. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Federata e Sindikatave të Pavarura të Tregtisë Private, Bankave dhe Shërbimeve”, Tiranë, 25.09.2013;
 4. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Albsig sh.a”, Tiranë, 01.10.2013;
 5. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Antea Cement sh.a”, Tiranë, 05.03.2014;
 6. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Universitetit të Krajovës”, Rumani, 05.11.2012;
 7. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Qendrës për Kulturë dhe Zhvillim Europian”, Tiranë, 02.04.2013;
 8. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Qendrës për Studime Europiane” Alexandriu Ioan Cuza, University of Iasi, Rumani, 13.03.2015;
 9. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Institutit Ekonomik për Kërkim dhe Zhvillim”, Tiranë, 13.03.2015;
 10. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “1 DECEMBRIE 1918” Universiti i ALBA IULIA, Rumani, 20.05.2015;
 11. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe Universitetit “Dimitrie Cantemir”, Rumani, 10.06.2015;
 12. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Erasmus+ Programme”, Rumani, 15.06.2015;
 13. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe Universitetit të Shkencave të Aplikuara “Kodolanyi  Janos”, Hungari, 25.05.2015;
 14. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “QDC Formazione”, Itali, 29.01.2015;
 15. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Universitetit të Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore”, Bullgari, 30.06.2015;
 16. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe L.U.J.P UNIVERSITARE “LUARASI”, Tiranë, 30.01.2015;
 17. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Njësisë Bashkiake Nr.1”, Tiranë, 26.05.2015;
 18. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë” Tiranë, 05.03.2013;
 19. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Gjykatës Administrative”, Tiranë, 24.02.2015;
 20. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe Fondacioni “AlbBalzak”, Tiranë, 11.11.2014;
 21. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “D&L Administrim shpk”, Tiranë, 15.10.2014;
 22. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Balkan Mineral shpk”, Tiranë, 15.10.2014;
 23. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Rakipi shpk”, Tiranë, 15.10.2014;
 24. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Alissia Albania shpk”, Tiranë, 15.10.2014;
 25. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Concord Investment shpk”, Tiranë, 15.10.2014;
 26. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Edil-Al-It shpk”, Tiranë, 15.10.2014;
 27. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Korporama Inc”, Tiranë, 11.11.2014;
 28. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Alba Beton shpk”, Tiranë, 15.10.2014;
 29. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “DVE shpk”, Tiranë, 15.10.2014;
 30. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Iner shpk”, Tiranë, 15.10.2014;
 31. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Albeton shpk”, Tiranë, 15.10.2014;
 32. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”, Tiranë, 03.02.2015;
 33. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Biznes Albania”, Tiranë;
 34. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Shoqatës së grave Profesioniste, Afariste dhe Zejtare”, Tiranë;
 35. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Shoqatës Vullnetare për Zhvillim dhe Solidaritet”, Tiranë;
 36. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe Qendrës së Gjuhëve të Huaja “King’s Language Centre”, Tiranë, 26.02.2015;
 37. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe Organizatës “Balkan Youth Link Albania”, Tiranë, 02.04.2013;
 38. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe Shoqatës për “Integrimin e Zonave Informale”, Tiranë, 02.04.2013;
 39. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Zyrë së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Tiranë;
 40. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “BM Construction”, Tiranë, 20.02.2015;
 41. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe Organizatës “Unë zgjedh të ndryshoj botën”, Tiranë, 02.04.2014;
 42. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “English Cultural Institute” , Tiranë, 12.02.2015;
 43. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Accademia Internazionale Costantiniana”, Tiranë, 18.07.2015;
 44. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit”, Tiranë,
 45. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Albanian Young Leaders Forum”, Tiranë, 20.05.2016;
 46. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “The Marketer’s Forum”, Tiranë, 17.06.2016;
 47. Marrëveshje bashkëpinimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit”, Tiranë 15.12.2016;
 48. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “KUB” dhe “Eurosig sh.a”, 21.09.2016;
 49. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe
 50. “ERCA”, Tiranë më 20.01.2017;
 51. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Universiteti Bujqësor i Tiranës”, 20.02.2017;
 52. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Universiteti Aleksandër Moisiu”, Durrës 28.02.2017;
 53. Marrëveshje bashkëpinimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Kolegjit Dukagjini”, Pejë 16.03.2017;
 54. Marrëveshje bashkëpunimi midis IALP “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “UniPoliSI Sarl”, Tirana 16.03.2017.
 55. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Marketing Consulting – MC shpk”, Tiranë më 25.05.2017;
 56. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Akademia Profesionale e Biznesit” dhe “Grant Thorton shpk”, Tiranë më 29.05.2017;
 57. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Mercedez Benz”, Tiranë 06.03.2018;
 58. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Kolegjit, ISPE”, Tiranë më 20.06.2018;
 59. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Kuvendi i Shqipërisë”, Tiranë më 31.10.2018;
 60. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “DITAK”, Tiranë më 19.12.2018;
 61. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Radar shpk”, Tiranë më 06.03.2019;
 62. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Italian Network shpk”, Tiranë më 11.06.2019;
 63. Marrëveshje bashkëpunimi midis IAL “Kolegji Universitar i Biznesit” dhe “Confindustria Albania”, Tiranë më 11.09.2019.

 

Shënim: Bazuar në Urdhrin e Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sportit Nr. 39, datë 30.01.2018, Institucioni Akademia Profesionale e Biznesit ka ndryshuar statusin ligjor duke u shenduar në KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT.

Share This: