Njësia e Sigurimit te Brendshëm të Cilësisë (NJSBC)


RAPORTET E VLERËSIMIT TË BRENDSHËM

 

Raport përmbledhës i NJSBC-së për vitin akademik 2019-2020

Semestri parë dhe Semestri dytë

Raport Permbledhes NJSB shqip

Share This:

Raport përmbledhës i NJSBC-së për vitin akademik 2018-2019

Semestri parë

Raport_Permbledhes_Anketim_Sem_I_KUB_Shkurt_2019

Semestri dytë

Raport_Permbledhes_Anketim_Sem_II_KUB_KORRIK_2019

Share This:

Raport përmbledhës i NJSBC-së për vitin akademik 2017-2018

RAPORT PERMBLEDHES NJSBC 2017-2018

Share This:

Raport përmbledhës i NJSBC-së për vitin akademik 2016-2017

 

 

PËRMBLEDHJE

RAPORTI VJETOR I NjSBC-së

VITI AKADEMIK 2016-2017

Në zbatim të kërkesave për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së Akademia Profesionale e Biznesit, mbështetur në Ligjin Nr.9741, datë 21.5.2007 “PËR ARSIMIN E LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, KREU IX, SIGURIMI I CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË, AKREDITIMI, Neni 59, Sigurimi i brendshëm i cilësisë, e në vazhdim, Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë, në vijim të punës së saj, ka përgatitur  një raport vjetor për sa i përket monitorimit dhe vlerësimit të cilësisë së brendshme të veprimtarisë mësimore në të dy Fakultetet e APB për vitin 2016-2017.

Bashkëngjitur është paraqitur një Përmbledhje e Raportit Vjetor të Vlerësimit të Brendshëm të Cilësisë për vitin 2016-2017.

PËRMBAJTJA

       I.            Hyrje

 1. Metodologjia
 2. Realizimi i Objektivave të Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë
 3. Elementët e analizës
 1. Objektivat kryesore të Akademisë Profesionale të Biznesit për vitin 2016-2017
 2. Cilësia e hartimit dhe zbatimit të planeve mësimore në programet bachelor dhe master
 3. Vlerësimi i mësimnxënies dhe mësimdhënies
 1. Vlerësimi i kërkimeve/ zhvillimit/ aktivitete kulturore-sportive
 2. Zyra e Karierës dhe projektimi i praktikave profesionale për të dy ciklet e studimit

     V.            Mendime për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë në APB

 

 1. Hyrje

Akademia Profesionale e Biznesit është e angazhuar seriozisht për përmbushjen e të gjitha kërkesave që burojnë nga Ligji Nr.9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Vendimeve të Këshillit të Ministrave dhe Udhëzimeve përkatëse të MAS. Në këtë kuadër realizimi i objektivave kryesorë për vitin akademik 2016 – 2017 i dha një qasje më të plotë dhe një performancë më cilësore përgjegjësive aktuale dhe për të ardhmen. Pikërisht për këtë pranë APB është ngritur dhe funksionon edhe Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë (NJSBC) që vlerëson periodikisht efikasitetin e veprimtarive të institucionit, duke vepruar me autonomi vepruese dhe me akses për të gjitha të dhënat e këtij institucioni. Roli i NJSBC është të krijojë një kulturë që synon të arrijë dhe ruajë një cilësi të lartë të veprimtarisë akademike dhe kërkimore në APB. Kjo njësi është përfshirë në mënyrë te plotë dhe të përhershme në procesin e përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë në të tëra proceset e veprimtarisë që ushtron APB.

 

II.                Metodologjia

Procesi i vlerësimit të brendshëm përfshin mbledhjen sistematike të të dhënave administrative, anketimin e studentëve dhe të diplomuarve, intervistimin e pedagogëve dhe të studentëve, rezultatet e kontrolleve periodike të realizuara nga anëtarët e NjSBC-së (syllabus lënde, procesverbal, fletë dorëzimi provimi, format dorëzimi provimi, tezë origjinale, etj).

 

Për kryerjen më së miri të këtij aktiviteti, NjSBC mbështet në zbatim të ligjit Nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, ndryshuar me ligjet Nr.9832, datë 12.11.2007, Nr.10307, datë 22.07.2010, Nr.10493, datë 15.12.2011  në zbatim të Urdhërit të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr.134, datë 21.03.2011 “Për miratimin e Standardeve Shtetërore të cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimeve të Ciklit të Parë dhe të Dytë të Institucioneve të Arsimit të Lartë”, në mbështetje të rekomandimeve të Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsimit të Lartë dhe të “Standardeve Shtetërore të Cilësisë në Institucionet e Arsimit të Lartë” publikuar nga APAAL 2012,  “Udhëzues për ngritjen dhe funksionimin e NJBSC” dhe “Manual për  NJBSC” të publikuar prej APAAL (Tetor 2012); parimet e “Deklaratës Politike të EUA (ENQA) për Cilësinë dhe Sigurimin e Cilësisë në Fushën e Arsimit të Lartë Evropian” Tetor 2010, “Standarde dhe Udhëzime për Sigurimin e Cilësisë në Hapësirën Europiane të Arsimit të Lartë” ENQA 2005 dhe 2015, si dhe siguron zbatimin e standarteve për manaxhimin e cilësisë sipas Standartit Ndërkombëtar ISO 9001 (varianti 2015) për manaxhimin e cilësisë në përgjithësi dhe Standardit Ndërkombëtar ISO 29990 (varianti 2010) për manaxhimin e cilësisë së institucioneve arsimore. Në këtë mënyrë, NjSBC pranë APB, për sigurimin e cilësisë, ka realizuar më së miri parimet kyçe si më poshtë:

 

 • Vetë institucioni i arsimit të lartë APB në mbështetje nga NjSBC mban përgjegjësi kryesore dhe parësore për sigurimin e cilësisë;
 • NjSBC punon vazhdimisht për rritje të vazhdueshme të manaxhimi të cilësisë në nivel institucional nëpërmjet një qasjeje tërësore dhe gjithëpërfshirëse;
 • NjSBC merr pjesë dhe monitoron cilësinë e realizimit të të gjitha aktiviteteve në universitet: mësimdhënien dhe mësimnxënien, kërkimin shkencor, veprimtaritë që lidhen me to dhe shërbimin kryesor dhe shërbimet mbështetëse ndaj klientëve dhe nëpërmjet tyre edhe ndaj shoqërisë;
 • Qëllimi përfundimtar i sigurimit të cilësisë është që të përmirësohet cilësia në mënyrë të vazhdueshme, duke promovuar besimin në mes stackholderëve.

 

Politika dhe procedurat  e ndjekura nga NjSBC pranë APB, për sigurimin e cilësisë:

 

 • Aprovimi, monitorimi dhe shqyrtimi periodik i programeve:

Në APB senati bën aprovimin, shqyrtimin periodik dhe monitorimin e programeve. Dekanët dhe Shefat e Departamenteve miratojnë syllabuset, ndërsa tezat e provimit të përgatitura nga pedagogu i lëndës miratohen nga Dekanët përkatës.

 • Vlerësimi i studentëve:

Studentët në APB vlerësohen duke përdorur kriteret, rregulloret dhe procedurat e publikuara, të cilat zbatohen në mënyrë të vazhdueshme. Mënyra e vlerësimit të studentëve është e shprehur me pikët dhe përqindjet (%) përkatëse në syllabusin e çdo lënde. Për të rritur transparencën e vlerësimit, çdo pedagog dorëzon së bashku me procesverbalin edhe formatin e vlerësimit të vazhdueshëm për çdo student lidhur me frekuentimin dhe aktivizimin, cilësinë e detyrave të kursit (eseve) dhe provimet (testet) e pjesëshme semestrale.

 

 • Sigurimi i cilësisë së stafit mësimdhënës:

APB ndjek procedura rigoroze për përzgjedhjen dhe rekrutimin e stafit të kualifikuar për të mundësuar që stafi i përfshirë në mësimdhënie të jetë sa më i kualifikuar. Gjithashtu NjSBC kryen kontrolle periodike (2 herë në semestër sipas programit të punës së NjSBC) për t’u siguruar që stafi i përfshirë në mësimdhënie të jetë i kualifikuar dhe kompetent për këtë gjë. Gjithashtu NjSBC kontrollon kampjone provimesh për të kontrolluar cilësinë e ndërtimit të tezës si edhe të korigjimit, dhe, njëkohësisht vlerëson respektimin e standartit të formatit të tezave të provimit të hartuara nga pedagogu i lëndës dhe të miratuara nga shefi i departamnetit.

 • Burimet e mësimnxënies dhe mbështetjes së studentëve:

APB ka marrë masat për të garantuar dhe siguruar që burimet në dispozicion për mbështetjen e mësimnxënies së studentëve të jenë të përshtatshme dhe moderne për secilin program të ofruar dhe me këto burime janë organizuar leksione të hapura, veprimtari nga më të ndryshmet mësimore, kulturore, sportive, vizita në subjekte publike dhe private, blerje rreth 400.000 lekë në çdo vit tituj librash për plotësimin e bibliotekës së APB me publikime të kohëve të fundit, etj.

 • Informimi i publikut:

APB publikon rregullisht informacione të azhornuara, të paanshme dhe objektive, cilësore dhe sasiore rreth programeve dhe titujve që ajo ofron. Ëebsite i APB është i pasuruar gjithmonë me të rejat më të fundit nga jeta akademike në APB dhe çdo student dhe pedagog mund të hyjë në çdo moment në faqen e APB nëpërmjet të dhënave personale. Gjithashtu në këtë faqe interneti gjendet edhe një përmbledhje e përditësuar e raportit të NJSBC në gjuhën shqip dhe anglisht.

 

III.             Realizimi i Objektivave të Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

Veprimtaritë e kryera dhe objektivat e arritura nga NjSBC gjatë vitit akademik 2016-2017:

Në fushën e sigurimit të cilësisë

 • Zbatimi me përpikmëri i rregullores së vlerësimit të brendshëm cilësisë në IAL APB;
 • Ka hartuar planin vjetor të realizimit të veprimtarive të vlerësimit të brendshëm në nivel institucioni;
 • Ka monitoruar në mënyrë periodike cilësinë brenda APB;

Në fushën e akreditimit

NjSBC është përfshirë në procesin e vlerësimit të brendshëm të programit të studimit master shkencor në Administrim Biznesi dhe Kontabilitet-Financë që kërkohet të kryhet prej tyre. Si rrjedhojë NjSBC është angazhuar:

 • Të përgatisë dhe të ndjekë procesin e akreditimit institucional dhe të programeve;
 • Të ruajë të dhënat e procesit të akreditimit;
 • Të bashkëpunojë me ASCAL për procesin e akreditimit;
 • Të publikojë vendimet e akreditimit.

Në fushën e kërkimit dhe të zhvillimit

 • Ka nxitur vazhdimisht veprimtaritë për përmirësimin e cilësisë në APB;
 • Është konsideruar një pikë qëndrore për planifikimin institucional, përfshirë edhe përmirësimin e programeve aktuale dhe zhvillimin e programeve të reja;
 • Bashkëpunon me NJSBC të institucioneve të tjera të arsimit të lartë për të shkëmbyer përvojën dhe për të rritur cilësinë e arsimit të lartë në Shqipëri.
 • Bashkëpunon ngushtë me Komitetin Organizativ për organizimin sa më cilësor të Konferencës shkencore, që tashmë është kthyer në një traditë shumë të mirë pune.

 

IV.              Elementët e analizës

NJSBC ka vlerësuar për vitin akademik 2016-2017 si më poshtë:

 1. Cilësia e hartimit dhe zbatimit të planeve mësimore në programet bachelor dhe master
 • ü Realizimi i ngarkesës mësimore
 • ü Kalueshmëria
 • ü Performanca e Institucionit
 1. Vlerësimi i mësimnxënies dhe mësimdhënies
  1. Stafi akademik
  2. Studentët
 1. Vlerësimi i kërkimeve/ zhvillimit/ aktivitete kulturore-sportive
 2. Zyra e Karierës dhe projektimi praktikave profesionale për të dy ciklet e studimit

 

 1. Cilësia e hartimit dhe zbatimit të planeve mësimore në programet bachelor dhe master

Duke u bazuar në të dhënat e monitorimeve periodike të realizuara nga NjSBC, si edhe statistikave të vëna në dispozicion nga sektretaritë, Fakulteti Ekonomisë dhe Drejtësisë me Departamentet përkatëse i kanë dhënë rëndësi të veçantë realizimit dhe zbatimit me rigorozitet të planeve mësimore të miratuara për vitin akademik 2015-2016.

NjSBC është përfshirë duke dhëne rekomandime për disa ndryshime & azhornime të bëra:

 

 1. Plani mësimor në programet e studimit Bachelor në Fakultetin e Ekonomise dhe në Fakultetin e Drejtesise, ndryshimet përkatëse të të cilave gjenden në raportet vjetore të këtyre fakulteteve

 

 1. Permiresimi i programeve te moduleve (syllabuse).
 • Me iniciativen e drejtuesve të të dy fakulteteve, NjSBC ka kontribuar në draftimin e Modelit Unik të Standardizuar të Syllabusit (në shqip dhe anglisht), i cili pasi është konsultuar me strukturat përkatëse është miratuar, duke hyrë në fuqi menjëherë për të gjitha programet e fakulteteve përkatese në APB. Kjo është reflektuar menjëherë në sekretaritë e të dy fakulteteve për plotësimin e dosjes së pedagogëve që në fillim të vitit akademik 2016-2017, për sa i përket dhe dorëzimit të syllabuseve sipas modelit unik të miratuar.
 • Është diskutuar me departamentet përkatëse të të dy fakulteteve dhe është draftuar edhe Modeli i Formatit të Vlerësimit të Vazhduar, i cili pasi është miratuar nga strukturat përkatese, ka hyrë në fuqi për të gjitha lëndët e programeve të studimit për të dyja fakultetet dhe dorëzohet nga ana e pedagogëve së bashku me proces verbalin e vlerësimit përfundimtar me notë të studentëve.

 

 1. Vlerësimi i mësimnxënies dhe mësimdhënies

Stafi mësimdhënës, shërbimet për mbështetjen e studentëve, burimet e mësimnxënies, rezultatet e mësimnxënies si dhe kontrolli i njohurive të studentëve vlerësohen rregullisht për të siguruar dhe përmirësuar cilësinë e të diplomuarve sa i përket njohurisë dhe aftësive të fituara dhe përshtatshmërisë së tyre për tregun e punës. Subjekt i vlerësimeve të mësimnxënies dhe mësimdhënies janë kurrikulat, mësimdhënësit dhe studentët dhe njësitë e shërbimit për mbështetjen e studentëve siç janë bibliotekat, shërbimi i IT-së, zyra e karrierës dhe punësimit, shërbimi i ish-studentëve, zyra për sigurimin e cilësisë, etj. NjSBC për sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së mësimnxënies dhe mësimdhënies ka përdorur instrumentat e mëposhtme:

 

 • Pyetësorët e vlerësimit të kursit për studentët që të trajtojnë kompetencat e personelit mësimdhënës, cilësinë e mësimdhënies, resurset dhe infrastrukturën në dispozicion dhe suksesin në mësim nxënie (arritja e rezultateve në mësim nxënie) që lidhen me përmbajtjen e publikuar të kursit, rezultatet e mësim nxënies dhe rregulloret e vlerësimit, metodologjinë e mësimdhënies dhe kohën e shpenzuar;
 • Vizitat në klasë gjatë procesit të mësimdhënies dhe mësimnxënies nga përfaqësues të NJSBC;
 • Pyetësorët për vlerësimin e shërbimeve mbështetëse për studentët (të gjitha shërbimet mbështetëse);
 • Pyetësorët për vlerësimin e shërbimeve mbështetëse për stafin mësimdhënës (kryesisht bibliotekat, shërbimet e TI-së);
 • Vizitat në vendet potenciale të punës për të adresuar kërkesat e tregut. Të tilla janë organizuar nga ana e Fakultetit Ekonomik në organizata publike dhe private dhe nga ana e Fakultetit të Drejtësisë me avokate, prokurore, gjykatës, noterë, etj takime të cilat kanë ndërgjegjësuar studentët dhe i kanë motivuar së tepërmi për profesionet e tyre të ardhshme.
 • Takime dhe vizita studimore të studentëve në institucione publike si Kuvendi i Shqipërisë, Gjykata Administrative, Ministria e Bujqësisë, Bashkia Tiranë, Coca Cola, Antea Cement, etj;
 • Trajnime dhe workshope të vazhdueshme për përvetsimin e soft siklls të studentëve siç është komunikimi, networku, puna në grup, etj.

 

 1. Stafi Akademik

Fakultetet në APB (në bashkëpunim me departamentet) kanë synuar përsosjen e cilësisë dhe standarteve të mësimdhënies përmes së cilave sigurohet realizimi i qëllimeve dhe objektivave të lëndëve, duke  tërhequr pedagogë të aftë me tituj e grada shkencore, me përvojë të gjatë mësimore e shkencore dhe specialistë me përvojë të gjatë të fushës së ekonomisë dhe drejtësisë. Stafi përbëhet nga profesorë të kualifikuar, shumë dinamikë, një pjesë e mirë e të cilëve janë diplomuar në universitete të njohura europiane dhe / ose kanë kryer trainime dhe kualifikime në universitete prestigjioze dhe institucione e qendra kërkimore e shkencore në SHBA dhe Europe. Ata janë në kontakte të vazhdueshme me të gjitha të rejat në fushat e tyre, duke përmbushur në këtë mënyrë edhe një prej synimeve dhe strategjive të APB-së.

 

 1. Studentët

Sipas kontrolleve dhe anketimeve të studentëve dhe pedagogëve, rezulton se studentët në APB vlerësohen duke përdorur kritere, rregulla, dhe procedura të publikuara dhe të njohura nga studentët dhe pedagogët e tyre, kritere, rregulla dhe procedura që zbatohen rregullisht dhe me rigorozitet. Studentët vlerësohen në vijimësi (kjo pasqyrohet edhe në formatin e vlerësimit të vazhduar të depozituar në sekretari së bashku me procesverbalin e notave) në bazë të performancës së tyre semestrale (pjesëmarrjes dhe aktivizimit gjatë orëve të leksioneve dhe seminareve), detyra kursi apo ese sipas natyrës së lëndës, testime të pjesshme, etj, dhe në përfundim të lëndës provimi përfundimtar.

 

 1. Vlerësimi i kërkimeve/ zhvillimit/ aktivitete kulturore-sportive

NjSBC pranë APB ka vlerësuar edhe arritjet në hulumtime për të siguruar dhe përmirësuar cilësinë e kërkimeve në përputhje me standardet ndërkombëtare. Për më tepër, rezultati i masave të vlerësimit shërben si bazë për planifikimin strategjik, d.m.th, për formulimin e planeve zhvillimore, për ndarjen buxhetore, etj.

 

APB organizoi Konferencën III Kombëtare Shkencore – “Zhvillimet ekonomike dhe juridike në Shqipëri në kuadër të procesit të negociimit për anëtarësim në BE”

 

APB ka zhvilluar gjatë vitit akademik 2016-2017 edhe shumë aktivitete ekstra kurikulare dhe  sportive të tilla si:

 • takime të ndryshme me politikanë, avokatë, gjyqtarë, prokurorë;
 • vizita studimore në biznese të ndryshme;
 • nisma humanitare si: dhurimi i gjakut, pastrimi i ambjentiti, ndihmë me udhqime për familjet në nevojë, etj.
 • pjesëmarrje në kompeticionet sportive ku skuadra jonë përfaqësuese u shpall dy herë kampion në futbollin e sallës.

 

 1. Zyra e Karierës dhe projektimi praktikave profesionale për të dy ciklet e studimit

Zyra e Karrierës pranë APB ka funksionuar maksimalisht gjatë këtij viti akademik, duke lehtësuar komunkimin e APB me botën jo akademike, duke u ofruar studentëve një sërë institucionesh private dhe shtetërore për kryerjen e praktikave profesionale. Për këtë arsye, Zyra e Karrierës ka ndërtuar dhe përditëson vazhdimisht një data base me të dhëna të mjaftueshme për realizimin e praktikave për të dyja ciklet, sipas marrëveshjeve të bëra apo në proces me subjekte të ndryshme të sektorit publik dhe privat. Drejtuesit e praktikës së studentëve tanë dhe punonjësit e tjerë të institucioneve që i ndoqën gjatë kësaj periudhe u shprehën të kënaqur dhe me konsiderata maksimale për performancën e studentëve të APB. Zyra e Karrierës ka përpiluar në bashkëpunim me NjSBC raportin për vlerësimin e praktikës profesionale të studentëve bachelor dhe master. Gjithashtu, Zyra e Karrierës ka hartuar dhe Raportin e Punësimit të Studentëve si dhe Librin e Karrierës për të gjithë studentët e punësuar ndërvite.

 

V.                 Vlerësime për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së brendshme.

 

Të ngrihen bordet e kurrikulave edhe me përfaqësues nga punëdhënës potencialë.

 

Të përmirësohen sipas Ligjit dhe VKM-ve përkatëse programet e studimeve dhe syllabuset e çdo lënde në funksion të kërkesave të tregut të punës, kjo në mënyrë graduale, sipas rastit për syllabuset për plotësimin e dokumentacionit (syllabuseve) për të gjitha programet e studimit Bachelor, Master Profesional, Master i Shkencave dhe të depozitohen në shqip dhe në anglisht sa herë që ka ndryshime në to. Çdo pedagog, në fakt e ka të depozituar syllabus-in e lëndës përkatëse në sekretari, por një kopje elektronike e tij të gjendet në faqen personale të studentit në web-in e universitetit, syllabus në të cilin të pasqyrohet qartë edhe mënyra dhe kriteret e vlerësimit të studentëve.

 

Bursat e studentëve

Një vënd shumë të rendësishëm në rritjen e cilësisë së procesit të edukimit, në APB, zë dhe politika që ndjek APB dhënien e bursave dhe gjysembursave për maturantët me mesatare mbi 8 dhe mbi 9. Për tre vite (2011–2017) APB ka dhënë mbi 400 bursa dhe gjysëmbursa studimi. Kjo politikë ka bërë që ora e mësimit, leksioni apo seminaret të realizohen me cilësi shumë të lartë, e të njëjtit nivel dhe më mirë se në IAL publike. Kjo ka bërë që edhe studentët e tjerë të përfshihen më mirë në situatat interaktive të nxitura nga pedagogët tanë. Me punën e vet NjSBC ka ndikuar në promovimin e studentëve me rezultate të larta për akordimin e bursës për këta studentë, duke rritur konkurencën e studentëve për rezultate të larta në mësime.

 

Anketimi anonim i studentëve

Në Raportin e Analizave të simestrave, evidentohet në mënyrë të veçantë informacioni i nxjerrë nga përpunimi i të dhënave të Anketimit të studenteve në rrugë anonime, për problematikat lidhur me shumë elemente që lidhen me cilësinë e shërbimit dhe mësimdhënies, si cilësia  e mësimdhënies nga stafet e pedagogëve, shfrytëzimi i kohës së punës, vlerësimet korrekte të studenteve, përdorimi i mjeteve moderne dhe metodave interaktive të aplikuara, për rritjen e cilësisë së procesit mësimor, rezultatet e arritura nga studentet në sesionin e parë të provimeve, aplikimi i vlerësimit gjithëvjetor të studenteve etj. NJSBC organizon dy anketimë në vit (nga një për çdo semester) për studentët, në lidhje me programet dhe pedagogët.

 

Vizita në klasë nga përfaqësues të NJSBC

Gjatë këtyre vizitave evidentohen në mënyrë të veçantë problemet lidhur me shumë elemente që lidhen me cilësinë e shërbimit dhe mësimdhënies, si cilësia  e mësimdhënies nga stafet e pedagogëve, shfrytëzimi i kohës së punës, vlerësimet korrekte të studenteve, përdorimi i mjeteve moderne dhe metodave interaktive të aplikuara, etj si dhe frekuentimi dhe pjesëmarrja e studentëve në dhe gjatë orës së mësimit, etj. Në fund të çdo vizite përgatitet një raport kontrolli dhe rezultatet i bëhen të ditur drejtuesit të IAL në fund të procesit mësimor, që sipas rastit merr vendime në lidhje me masat që duhet të ndërmerren për përmirësimin e gjendjes.

 

Njehsimi i syllabuseve për të dyja fakuletetet dhe në dy gjuhë (shqip dhe anglisht)

NJSBC është njësi aktive që garanton cilësinë e brendshme të universitetit tonë. Kjo zyrë ka kontribuar në ndërtimin e modelimin e syllabuseve të lëndeve edhe në gjuhën angleze, në mënyrë që institucioni të jetë i përgatitur për sfidat e të ardhmes, dhënien e mësimeve edhe në gjuhën angleze, si dhe plotësimin e kushteve të bashkëpunimit me institucione të arsimit të lartë jashtë shtetit, bazuar në marrëveshjet ekzistuese dhe ato që pritet të lidhen me këto universitete të huaja.

 

Udhëzuesi për mbrojtjen e diplomave dhe provimin e formimit

Kjo njësi ka bashkëpunuar me departamentet përkatëse të të dy fakulteteve për hartimin e paketës udhëzuese të studentëve për mbrojtjen e diplomave bachelor dhe master dhe provimin e formimit. Në këtë kuadër, i tërë personeli i APB është angazhuar me seriozitet në përgatitjen dhe në përfundimin me sukses të procesit të vlerësimit përfundimtar të studentëve bachelor të dy fakulteteve me diplomë dhe me provim formimi, duke vënë si kriter mesataren (nota 6.5 si kufi midis provimit të formimit dhe diplomës). Ky proces duhet parë në këndvështrimin e një përpjekjeje shumë pozitive për vendosjen e një standarti në përcaktimin e kushteve që studentët duhet të plotësojnë për të përfunduar studimet me temë diplome apo me provim formimi.

 

Për këtë u përgatitën udhëzues si për provimet e formimit, ashtu edhe për mbrojtjen e temës së diplomës, udhëzues që u ndoqën me rigorozitet nga ana e personelit të APB dhe studentëve. Në këtë paketë, kryesisht në udhëzuesin e temës së diplomës janë përfshirë edhe elementë që sigurojnë dhe rrisin vlerën e punimeve shkencore të studentëve, të tilla si deklarata e plagjaturës dhe kritere rigoroze dhe transparente të vlerësimit, ndërsa në udhëzuesin e mbrojtjes së diplomës me provim formimi u përfshinë edhe listat e pyetjeve të tezave të provimit të formimit, teza të përgatitura me pyetje nga 4 – 5 module themelore të fushës së studimit të studentëve sipas degës që ata kanë bërë përzgjedhje në fillim të studimeve të tyre. Kjo procedurë përbën një hap shumë të mirë cilësor për përmirësimin e vazhdueshëm të kësaj procedure në të ardhmen, si në organizimin e provimeve të formimit, ashtu edhe në mbrojtjen e temës së diplomës.

 

NjSBC mbështet maksimalisht plotësimin e kërkesave të tregut për risi dhe inovacion.

 • APB ka bashkëpunuar me Kompaninë Italiane Call Center, për plotësimin e një Kërkese për Master për këtë fushë, kërkesë e cila së bashku me dokumentacionin e plotë përkatës është dorëzuar pranë MAS për miratim brenda afateve të caktuara sipas ligjit.
 • APB ka bashkëpunuar me Kompaninë Italiane CDQ, për plotësimin e një Kërkese për Master profesional për Manaxhim Cilësie me 60 dhe 90 kredite, kërkesë e cila së bashku me dokumentacionin e plotë përkatës është dorëzuar pranë MAS për miratim brenda afateve të caktuara sipas ligjit.
 • APB ka bashkëpunuar me Kompaninë Britanike The Marketers Forum, për ofrimin e kurseve të kualifikimit në fushën e marketingut, si jjë kërkesë e kohës për këto kurse dhe trainime.
 • Në APB në fillim të vitit akademik 2016-2017 janë punësuar me kohë të plotë dy sekretare, nga një për secilin fakultet, gjë që ka sjellë një përmirësim të dukshëm të mirëembajtjes së dokumentacionit dhe të marrëdhënieve me studentët
 • Në fillim të vitit akademik 2016-2017 është përmirësuar modeli i kontratës së IAL me studentët
 • Në fillim të vitit akademik 2016-2017 është bërë rishikimi i programeve dhe kurrikulave kryesisht të Fakultetit Juridik, duke përmirësuar dukshëm këto programe dhe curricula.
 • Në APB provimet e të dy fakulteteve tashmë zhvillohen me sekretim paraprak, duke filluar që nga provimet e vjeshtës në fillim të vitit akademik 2016-2017.
 • Në periudhën Shtator – Nëntor viti akademik 2016-2017 ka patur një numër më të lartë regjistrimesh krahasuar me të tëra vitet e mëparshme.
 • Në vitin akademik 2016-2017 fillimi i vitit shkollor u bë për të tre vitet në të njëjtën kohë.
 • Punësimi i pedagogëve me kohë të plotë dhe plotësim i personelit tjetër të Akademia Profesionale e Biznesit për të dy fakultetet është bërë tërësisht sipas Ligjit të Arsimit të Lartë.
 • Është bërë që në muajin e parë të fillimit të punës për vitin akademik 2016-2017 (shtator) përgatitja në kohë dhe dorëzimi nga ana e pedagogëve i syllabuseve për semestrin I dhe II në të dy fakultetet.

 

 

 

Tiranë,

Korrik 2017

 

Share This:

Raport përmbledhës i NJSBC-së për vitin akademik 2015-2016

PËRMBLEDHJE

RAPORTI VJETOR I NjSBC-së

VITI AKADEMIK 2015-2016

Në zbatim të kërkesave për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së Akademia Profesionale e Biznesit, mbështetur në Ligjin Nr.9741, datë 21.5.2007 “PËR ARSIMIN E LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, KREU IX, SIGURIMI I CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË, AKREDITIMI, Neni 59, Sigurimi i brendshëm i cilësisë, e në vazhdim, Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë, në vijim të punës së saj, ka përgatitur  një raport vjetor për sa i përket monitorimit dhe vlerësimit të cilësisë së brendshme të veprimtarisë mësimore në të dy Fakultetet e APB për vitin 2015-2016.

Bashkëngjitur është paraqitur një Përmbledhje e Raportit Vjetor të Vlerësimit të Brendshëm të Cilësisë për vitin 2015-2016.

PËRMBAJTJA

I.            Hyrje

 1. Metodologjia
 2. Realizimi i Objektivave të Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë
 3. Elementët e analizës
 1. Objektivat kryesore të Akademisë Profesionale të Biznesit për vitin 2015 – 2016
 2. Cilësia e hartimit dhe zbatimit të planeve mësimore në programet bachelor dhe master
 3. Vlerësimi i mësimnxënies dhe mësimdhënies
 1. Vlerësimi i kërkimeve/ zhvillimit/ aktivitete kulturore-sportive
 2. Zyra e Karierës dhe projektimi i praktikave profesionale për të dy ciklet e studimit

V.            Mendime për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë në APB

 

 1. Hyrje

Akademia Profesionale e Biznesit është e angazhuar seriozisht për përmbushjen e të gjitha kërkesave që burojnë nga Ligji Nr.9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Vendimeve të Këshillit të Ministrave dhe Udhëzimeve përkatëse të MAS. Në këtë kuadër realizimi i objektivave kryesorë për vitin akademik 2015 – 2016 i dha një qasje më të plotë dhe një performancë më cilësore përgjegjësive aktuale dhe për të ardhmen. Pikërisht për këtë pranë APB është ngritur dhe funksionon edhe Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë (NJSBC) që vlerëson periodikisht efikasitetin e veprimtarive të institucionit, duke vepruar me autonomi vepruese dhe me akses për të gjitha të dhënat e këtij institucioni. Roli i NJSBC është të krijojë një kulturë që synon të arrijë dhe ruajë një cilësi të lartë të veprimtarisë akademike dhe kërkimore në APB. Kjo njësi është përfshirë në mënyrë te plotë dhe të përhershme në procesin e përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë në të tëra proceset e veprimtarisë që ushtron APB.

 

II.                Metodologjia

Procesi i vlerësimit të brendshëm përfshin mbledhjen sistematike të të dhënave administrative, anketimin e studentëve dhe të diplomuarve, intervistimin e pedagogëve dhe të studentëve, rezultatet e kontrolleve periodike të realizuara nga anëtarët e NjSBC-së (syllabus lënde, procesverbal, fletë dorëzimi provimi, format dorëzimi provimi, tezë origjinale, etj).

 

Për kryerjen më së miri të këtij aktiviteti, NjSBC mbështet në zbatim të ligjit Nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, ndryshuar me ligjet Nr.9832, datë 12.11.2007, Nr.10307, datë 22.07.2010, Nr.10493, datë 15.12.2011  në zbatim të Urdhërit të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr.134, datë 21.03.2011 “Për miratimin e Standardeve Shtetërore të cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimeve të Ciklit të Parë dhe të Dytë të Institucioneve të Arsimit të Lartë”, në mbështetje të rekomandimeve të Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsimit të Lartë dhe të “Standardeve Shtetërore të Cilësisë në Institucionet e Arsimit të Lartë” publikuar nga APAAL 2012,  “Udhëzues për ngritjen dhe funksionimin e NJBSC” dhe “Manual për  NJBSC” të publikuar prej APAAL (Tetor 2012); parimet e “Deklaratës Politike të EUA (ENQA) për Cilësinë dhe Sigurimin e Cilësisë në Fushën e Arsimit të Lartë Evropian” Tetor 2010, “Standarde dhe Udhëzime për Sigurimin e Cilësisë në Hapësirën Europiane të Arsimit të Lartë” ENQA 2005 dhe 2015, si dhe siguron zbatimin e standarteve për manaxhimin e cilësisë sipas Standartit Ndërkombëtar ISO 9001 (varianti 2015) për manaxhimin e cilësisë në përgjithësi dhe Standardit Ndërkombëtar ISO 29990 (varianti 2010) për manaxhimin e cilësisë së institucioneve arsimore. Në këtë mënyrë, NjSBC pranë APB, për sigurimin e cilësisë, ka realizuar më së miri parimet kyçe si më poshtë:

 

 • Vetë institucioni i arsimit të lartë APB në mbështetje nga NjSBC mban përgjegjësi kryesore dhe parësore për sigurimin e cilësisë;
 • NjSBC punon vazhdimisht për rritje të vazhdueshme të manaxhimi të cilësisë në nivel institucional nëpërmjet një qasjeje tërësore dhe gjithëpërfshirëse;
 • NjSBC merr pjesë dhe monitoron cilësinë e realizimit të të gjitha aktiviteteve në universitet: mësimdhënien dhe mësimnxënien, kërkimin shkencor, veprimtaritë që lidhen me to dhe shërbimin kryesor dhe shërbimet mbështetëse ndaj klientëve dhe nëpërmjet tyre edhe ndaj shoqërisë;
 • Qëllimi përfundimtar i sigurimit të cilësisë është që të përmirësohet cilësia në mënyrë të vazhdueshme, duke promovuar besimin në mes stackholderëve.

 

Politika dhe procedurat  e ndjekura nga NjSBC pranë APB, për sigurimin e cilësisë:

 

 • Aprovimi, monitorimi dhe shqyrtimi periodik i programeve:

Në APB senati bën aprovimin, shqyrtimin periodik dhe monitorimin e programeve. Dekanët dhe Shefat e Departamenteve miratojnë syllabuset, ndërsa tezat e provimit të përgatitura nga pedagogu i lëndës miratohen nga Dekanët përkatës.

 • Vlerësimi i studentëve:

Studentët në APB vlerësohen duke përdorur kriteret, rregulloret dhe procedurat e publikuara, të cilat zbatohen në mënyrë të vazhdueshme. Mënyra e vlerësimit të studentëve është e shprehur me pikët dhe përqindjet (%) përkatëse në syllabusin e çdo lënde. Për të rritur transparencën e vlerësimit, çdo pedagog dorëzon së bashku me procesverbalin edhe formatin e vlerësimit të vazhdueshëm për çdo student lidhur me frekuentimin dhe aktivizimin, cilësinë e detyrave të kursit (eseve) dhe provimet (testet) e pjesëshme semestrale.

 

 • Sigurimi i cilësisë së stafit mësimdhënës:

APB ndjek procedura rigoroze për përzgjedhjen dhe rekrutimin e stafit të kualifikuar për të mundësuar që stafi i përfshirë në mësimdhënie të jetë sa më i kualifikuar. Gjithashtu NjSBC kryen kontrolle periodike (2 herë në semestër sipas programit të punës së NjSBC) për t’u siguruar që stafi i përfshirë në mësimdhënie të jetë i kualifikuar dhe kompetent për këtë gjë. Gjithashtu NjSBC kontrollon kampjone provimesh për të kontrolluar cilësinë e ndërtimit të tezës si edhe të korigjimit, dhe, njëkohësisht vlerëson respektimin e standartit të formatit të tezave të provimit të hartuara nga pedagogu i lëndës dhe të miratuara nga shefi i departamnetit.

 • Burimet e mësimnxënies dhe mbështetjes së studentëve:

APB ka marrë masat për të garantuar dhe siguruar që burimet në dispozicion për mbështetjen e mësimnxënies së studentëve të jenë të përshtatshme dhe moderne për secilin program të ofruar dhe me këto burime janë organizuar leksione të hapura, veprimtari nga më të ndryshmet mësimore, kulturore, sportive, vizita në subjekte publike dhe private, blerje rreth 400.000 lekë në çdo vit tituj librash për plotësimin e bibliotekës së APB me publikime të kohëve të fundit, etj.

 • Informimi i publikut:

APB publikon rregullisht informacione të azhornuara, të paanshme dhe objektive, cilësore dhe sasiore rreth programeve dhe titujve që ajo ofron. Ëebsite i APB është i pasuruar gjithmonë me të rejat më të fundit nga jeta akademike në APB dhe çdo student dhe pedagog mund të hyjë në çdo moment në faqen e APB nëpërmjet të dhënave personale. Gjithashtu në këtë faqe interneti gjendet edhe një përmbledhje e përditësuar e raportit të NJSBC në gjuhën shqip dhe anglisht.

 

III.             Realizimi i Objektivave të Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

Veprimtaritë e kryera dhe objektivat e arritura nga NjSBC gjatë vitit akademik 2015-2016:

Në fushën e sigurimit të cilësisë

 • Zbatimi me përpikmëri i rregullores së vlerësimit të brendshëm cilësisë në IAL APB;
 • Ka hartuar planin vjetor të realizimit të veprimtarive të vlerësimit të brendshëm në nivel institucioni;
 • Ka monitoruar në mënyrë periodike cilësinë brenda APB;

Në fushën e akreditimit

NjSBC është përfshirë në procesin e vlerësimit të brendshëm të programit të studimit master shkencor në Administrim Biznesi dhe Kontabilitet-Financë që kërkohet të kryhet prej tyre. Si rrjedhojë NjSBC është angazhuar:

 • Të përgatisë dhe të ndjekë procesin e akreditimit institucional dhe të programeve;
 • Të ruajë të dhënat e procesit të akreditimit;
 • Të bashkëpunojë me ASCAL për procesin e akreditimit;
 • Të publikojë vendimet e akreditimit.

Në fushën e kërkimit dhe të zhvillimit

 • Ka nxitur vazhdimisht veprimtaritë për përmirësimin e cilësisë në APB;
 • Është konsideruar një pikë qëndrore për planifikimin institucional, përfshirë edhe përmirësimin e programeve aktuale dhe zhvillimin e programeve të reja;
 • Bashkëpunon me NJSBC të institucioneve të tjera të arsimit të lartë për të shkëmbyer përvojën dhe për të rritur cilësinë e arsimit të lartë në Shqipëri.
 • Bashkëpunon ngushtë me Komitetin Organizativ për organizimin sa më cilësor të Konferencës shkencore, që tashmë është kthyer në një traditë shumë të mirë pune.

 

IV.              Elementët e analizës

NJSBC ka vlerësuar për vitin akademik 2015-2016 si më poshtë:

 1. Cilësia e hartimit dhe zbatimit të planeve mësimore në programet bachelor dhe master
 • ü Realizimi i ngarkesës mësimore
 • ü Kalueshmëria
 • ü Performanca e Institucionit
 1. Vlerësimi i mësimnxënies dhe mësimdhënies
  1. Stafi akademik
  2. Studentët
 1. Vlerësimi i kërkimeve/ zhvillimit/ aktivitete kulturore-sportive
 2. Zyra e Karierës dhe projektimi praktikave profesionale për të dy ciklet e studimit

 

 1. Cilësia e hartimit dhe zbatimit të planeve mësimore në programet bachelor dhe master

Duke u bazuar në të dhënat e monitorimeve periodike të realizuara nga NjSBC, si edhe statistikave të vëna në dispozicion nga sektretaritë, Fakulteti Ekonomisë dhe Drejtësisë me Departamentet përkatëse i kanë dhënë rëndësi të veçantë realizimit dhe zbatimit me rigorozitet të planeve mësimore të miratuara për vitin akademik 2014-2015.

NjSBC është përfshirë duke dhëne rekomandime për disa ndryshime & azhornime të bëra:

 

 1. Plani mësimor në programet e studimit Bachelor në Fakultetin e Ekonomise dhe në Fakultetin e Drejtesise, ndryshimet përkatëse të të cilave gjenden në raportet vjetore të këtyre fakulteteve

 

 1. Permiresimi i programeve te moduleve (syllabuse).
 • Me iniciativen e drejtuesve të të dy fakulteteve, NjSBC ka kontribuar në draftimin e Modelit Unik të Standardizuar të Syllabusit (në shqip dhe anglisht), i cili pasi është konsultuar me strukturat përkatëse është miratuar, duke hyrë në fuqi menjëherë për të gjitha programet e fakulteteve përkatese në UAB. Kjo është reflektuar menjëherë në sekretaritë e të dy fakulteteve për plotësimin e dosjes së pedagogëve që në fillim të vitit akademik 2015 – 2016, për sa i përket dhe dorëzimit të syllabuseve sipas modelit unik të miratuar.
 • Është diskutuar me departamentet përkatëse të të dy fakulteteve dhe është draftuar edhe Modeli i Formatit të Vlerësimit të Vazhduar, i cili pasi është miratuar nga strukturat përkatese, ka hyrë në fuqi për të gjitha lëndët e programeve të studimit për të dyja fakultetet dhe dorëzohet nga ana e pedagogëve së bashku me proces verbalin e vlerësimit përfundimtar me notë të studentëve.

 

 1. Vlerësimi i mësimnxënies dhe mësimdhënies

Stafi mësimdhënës, shërbimet për mbështetjen e studentëve, burimet e mësimnxënies, rezultatet e mësimnxënies si dhe kontrolli i njohurive të studentëve vlerësohen rregullisht për të siguruar dhe përmirësuar cilësinë e të diplomuarve sa i përket njohurisë dhe aftësive të fituara dhe përshtatshmërisë së tyre për tregun e punës. Subjekt i vlerësimeve të mësimnxënies dhe mësimdhënies janë kurrikulat, mësimdhënësit dhe studentët dhe njësitë e shërbimit për mbështetjen e studentëve siç janë bibliotekat, shërbimi i IT-së, zyra e karrierës dhe punësimit, shërbimi i ish-studentëve, zyra për sigurimin e cilësisë, etj. NjSBC për sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së mësimnxënies dhe mësimdhënies ka përdorur instrumentat e mëposhtme:

 

 • Pyetësorët e vlerësimit të kursit për studentët që të trajtojnë kompetencat e personelit mësimdhënës, cilësinë e mësimdhënies, resurset dhe infrastrukturën në dispozicion dhe suksesin në mësim nxënie (arritja e rezultateve në mësim nxënie) që lidhen me përmbajtjen e publikuar të kursit, rezultatet e mësim nxënies dhe rregulloret e vlerësimit, metodologjinë e mësimdhënies dhe kohën e shpenzuar;
 • Vizitat në klasë gjatë procesit të mësimdhënies dhe mësimnxënies nga përfaqësues të NJSBC;
 • Pyetësorët për vlerësimin e shërbimeve mbështetëse për studentët (të gjitha shërbimet mbështetëse);
 • Pyetësorët për vlerësimin e shërbimeve mbështetëse për stafin mësimdhënës (kryesisht bibliotekat, shërbimet e TI-së);
 • Vizitat në vendet potenciale të punës për të adresuar kërkesat e tregut. Të tilla janë organizuar nga ana e Fakultetit Ekonomik në organizata publike dhe private dhe nga ana e Fakultetit të Drejtësisë me avokate, prokurore, gjykatës, noterë, etj takime të cilat kanë ndërgjegjësuar studentët dhe i kanë motivuar së tepërmi për profesionet e tyre të ardhshme.
 • Organizimi i Leksionit të Hapur “Studentët e sotëm – Qytetarë të Shekulli 21”, ku u trajuan çështje të parapërgatitjes së studentëve me aftësitë që kërkohen sot në tregun e punës, etj.

 

 1. Stafi Akademik

Fakultetet në APB (në bashkëpunim me departamentet) kanë synuar përsosjen e cilësisë dhe standarteve të mësimdhënies përmes së cilave sigurohet realizimi i qëllimeve dhe objektivave të lëndëve, duke  tërhequr pedagogë të aftë me tituj e grada shkencore, me përvojë të gjatë mësimore e shkencore dhe specialistë me përvojë të gjatë të fushës së ekonomisë dhe drejtësisë. Stafi përbëhet nga profesorë të kualifikuar, shumë dinamikë, një pjesë e mirë e të cilëve janë diplomuar në universitete të njohura europiane dhe / ose kanë kryer trainime dhe kualifikime në universitete prestigjioze dhe institucione e qendra kërkimore e shkencore në SHBA dhe Europe. Ata janë në kontakte të vazhdueshme me të gjitha të rejat në fushat e tyre, duke përmbushur në këtë mënyrë edhe një prej synimeve dhe strategjive të APB-së.

 

 1. Studentët

Sipas kontrolleve dhe anketimeve të studentëve dhe pedagogëve, rezulton se studentët në APB vlerësohen duke përdorur kritere, rregulla, dhe procedura të publikuara dhe të njohura nga studentët dhe pedagogët e tyre, kritere, rregulla dhe procedura që zbatohen rregullisht dhe me rigorozitet. Studentët vlerësohen në vijimësi (kjo pasqyrohet edhe në formatin e vlerësimit të vazhduar të depozituar në sekretari së bashku me procesverbalin e notave) në bazë të performancës së tyre semestrale (pjesëmarrjes dhe aktivizimit gjatë orëve të leksioneve dhe seminareve), detyra kursi apo ese sipas natyrës së lëndës, testime të pjesshme, etj, dhe në përfundim të lëndës provimi përfundimtar.

 

 1. Vlerësimi i kërkimeve/ zhvillimit/ aktivitete kulturore-sportive

NjSBC pranë APB ka vlerësuar edhe arritjet në hulumtime për të siguruar dhe përmirësuar cilësinë e kërkimeve në përputhje me standardet ndërkombëtare. Për më tepër, rezultati i masave të vlerësimit shërben si bazë për planifikimin strategjik, d.m.th, për formulimin e planeve zhvillimore, për ndarjen buxhetore, etj.

 

APB organizoi për të katërtin vit rresht Konferencën Kërkimore – Shkencore me temë “Reformat në ekonomi dhe drejtësi kusht dhe sfidë për perspektivat europiane të Shqipërisë”.

 

APB organizoi Konferencën Shkencore të studentëve.

 

APB ka zhvilluar gjatë vitit akademik 2015-2016 edhe shumë aktivitete ekstra kurikulare dhe  sportive të tilla si:

 • takime të ndryshme me politikanë, avokatë, gjyqtarë, prokurorë.
 • leksione të hapura me personalitete nga fusha e Ekonomisë, Drejtësisë dhe më gjerë.
 • kampionati i mini-futbollit për meshkuj në edicionin e tij të katërt dhepjesëmarrjen në kapionatin midis shkollave të larta universitare ku një ndër studentët e APB u shpall sportisti më i mirë dhe ekipi i APB zuri vendin e tretë.

 

 1. Zyra e Karierës dhe projektimi praktikave profesionale për të dy ciklet e studimit

Zyra e Karrierës pranë APB ka funksionuar maksimalisht gjatë këtij viti akademik, duke lehtësuar komunkimin e APB me botën jo akademike, duke u ofruar studentëve një sërë institucionesh private dhe shtetërore për kryerjen e praktikave profesionale. Për këtë arsye, Zyra e Karrierës ka ndërtuar dhe përditëson vazhdimisht një data base me të dhëna të mjaftueshme për realizimin e praktikave për të dyja ciklet, sipas marrëveshjeve të bëra apo në proces me subjekte të ndryshme të sektorit publik dhe privat. Drejtuesit e praktikës së studentëve tanë dhe punonjësit e tjerë të institucioneve që i ndoqën gjatë kësaj periudhe u shprehën të kënaqur dhe me konsiderata maksimale për performancën e studentëve të APB. Zyra e Karrierës ka përpiluar në bashkëpunim me NjSBC raportin për vlerësimin e praktikës profesionale të studentëve bachelor dhe master.

 

V.                 Vlerësime për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së brendshme.

 

Të ngrihen bordet e kurrikulave edhe me përfaqësues nga punëdhënës potencialë.

 

Të përmirësohen sipas Ligjit dhe VKM-ve përkatëse programet e studimeve dhe syllabuset e çdo lënde në funksion të kërkesave të tregut të punës, kjo në mënyrë graduale, sipas rastit për syllabuset për plotësimin e dokumentacionit (syllabuseve) për të gjitha programet e studimit Bachelor, Master Profesional, Master i Shkencave dhe të depozitohen në shqip dhe në anglisht sa herë që ka ndryshime në to. Çdo pedagog, në fakt e ka të depozituar syllabus-in e lëndës përkatëse në sekretari, por një kopje elektronike e tij të gjendet në faqen personale të studentit në web-in e universitetit, syllabus në të cilin të pasqyrohet qartë edhe mënyra dhe kriteret e vlerësimit të studentëve.

 

Bursat e studentëve

Një vënd shumë të rendësishëm në rritjen e cilësisë së procesit të edukimit, në APB, zë dhe politika që ndjek APB dhënien e bursave dhe gjysembursave për maturantët me mesatare mbi 8 dhe mbi 9. Për tre vite (2013 – 2016) APB ka dhënë rreth 70 bursa dhe gjysëmbursa për këta studente. Kjo politikë ka bërë që ora e mësimit, leksioni apo seminaret të realizohen me cilësi shumë të lartë, e të njëjtit nivel dhe më mirë se në IAL publike. Kjo ka bërë që edhe studentët e tjerë të përfshihen më mirë në situatat interaktive të nxitura nga pedagogët tanë. Me punën e vet NjSBC ka ndikuar në promovimin e studentëve me rezultate të larta për akordimin e bursës për këta studentë, duke rritur konkurencën e studentëve për rezultate të larta në mësime.

 

Anketimi anonim i studentëve

Në Raportin e Analizave të simestrave, evidentohet në mënyrë të veçantë informacioni i nxjerrë nga përpunimi i të dhënave të Anketimit të studenteve në rrugë anonime, për problematikat lidhur me shumë elemente që lidhen me cilësinë e shërbimit dhe mësimdhënies, si cilësia  e mësimdhënies nga stafet e pedagogëve, shfrytëzimi i kohës së punës, vlerësimet korrekte të studenteve, përdorimi i mjeteve moderne dhe metodave interaktive të aplikuara, për rritjen e cilësisë së procesit mësimor, rezultatet e arritura nga studentet në sesionin e parë të provimeve, aplikimi i vlerësimit gjithëvjetor të studenteve etj. NJSBC organizon dy anketimë në vit (nga një për çdo semester) për studentët, në lidhje me programet dhe pedagogët.

 

Vizita në klasë nga përfaqësues të NJSBC

Gjatë këtyre vizitave evidentohen në mënyrë të veçantë problemet lidhur me shumë elemente që lidhen me cilësinë e shërbimit dhe mësimdhënies, si cilësia  e mësimdhënies nga stafet e pedagogëve, shfrytëzimi i kohës së punës, vlerësimet korrekte të studenteve, përdorimi i mjeteve moderne dhe metodave interaktive të aplikuara, etj si dhe frekuentimi dhe pjesëmarrja e studentëve në dhe gjatë orës së mësimit, etj. Në fund të çdo vizite përgatitet një raport kontrolli dhe rezultatet i bëhen të ditur drejtuesit të IAL në fund të procesit mësimor, që sipas rastit merr vendime në lidhje me masat që duhet të ndërmerren për përmirësimin e gjendjes.

 

Njehsimi i syllabuseve për të dyja fakuletetet dhe në dy gjuhë (shqip dhe anglisht)

NJSBC është njësi aktive që garanton cilësinë e brendshme të universitetit tonë. Kjo zyrë ka kontribuar në ndërtimin e modelimin e syllabuseve të lëndeve edhe në gjuhën angleze, në mënyrë që institucioni të jetë i përgatitur për sfidat e të ardhmes, dhënien e mësimeve edhe në gjuhën angleze, si dhe plotësimin e kushteve të bashkëpunimit me institucione të arsimit të lartë jashtë shtetit, bazuar në marrëveshjet ekzistuese dhe ato që pritet të lidhen me këto universitete të huaja.

 

Udhëzuesi për mbrojtjen e diplomave dhe provimin e formimit

Kjo njësi ka bashkëpunuar me departamentet përkatëse të të dy fakulteteve për hartimin e paketës udhëzuese të studentëve për mbrojtjen e diplomave bachelor dhe master dhe provimin e formimit. Në këtë kuadër, i tërë personeli i APB është angazhuar me seriozitet në përgatitjen dhe në përfundimin me sukses të procesit të vlerësimit përfundimtar të studentëve bachelor të dy fakulteteve me diplomë dhe me provim formimi, duke vënë si kriter mesataren (nota 6.5 si kufi midis provimit të formimit dhe diplomës). Ky proces duhet parë në këndvështrimin e një përpjekjeje shumë pozitive për vendosjen e një standarti në përcaktimin e kushteve që studentët duhet të plotësojnë për të përfunduar studimet me temë diplome apo me provim formimi.

 

Për këtë u përgatitën udhëzues si për provimet e formimit, ashtu edhe për mbrojtjen e temës së diplomës, udhëzues që u ndoqën me rigorozitet nga ana e personelit të APB dhe studentëve. Në këtë paketë, kryesisht në udhëzuesin e temës së diplomës janë përfshirë edhe elementë që sigurojnë dhe rrisin vlerën e punimeve shkencore të studentëve, të tilla si deklarata e plagjaturës dhe kritere rigoroze dhe transparente të vlerësimit, ndërsa në udhëzuesin e mbrojtjes së diplomës me provim formimi u përfshinë edhe listat e pyetjeve të tezave të provimit të formimit, teza të përgatitura me pyetje nga 4 – 5 module themelore të fushës së studimit të studentëve sipas degës që ata kanë bërë përzgjedhje në fillim të studimeve të tyre. Kjo procedurë përbën një hap shumë të mirë cilësor për përmirësimin e vazhdueshëm të kësaj procedure në të ardhmen, si në organizimin e provimeve të formimit, ashtu edhe në mbrojtjen e temës së diplomës.

 

NjSBC mbështet maksimalisht plotësimin e kërkesave të tregut për risi dhe inovacion.

 • APB ka bashkëpunuar me Kompaninë Italiane Call Center, për plotësimin e një Kërkese për Master për këtë fushë, kërkesë e cila së bashku me dokumentacionin e plotë përkatës është dorëzuar pranë MAS për miratim brenda afateve të caktuara sipas ligjit.
 • APB ka bashkëpunuar me Kompaninë Italiane CDQ, për plotësimin e një Kërkese për Master profesional për Manaxhim Cilësie me 60 dhe 90 kredite, kërkesë e cila së bashku me dokumentacionin e plotë përkatës është dorëzuar pranë MAS për miratim brenda afateve të caktuara sipas ligjit.
 • APB ka bashkëpunuar me Kompaninë Britanike The Marketers Forum, për ofrimin e kurseve të kualifikimit në fushën e marketingut, si jjë kërkesë e kohës për këto kurse dhe trainime.
 • Në APB në fillim të vitit akademik 2015 – 2016 janë punësuar me kohë të plotë dy sekretare, nga një për sejcilin fakultet, gjë që ka sjellë një përmirësim të dukshëm të mirëembajtjes së dokumentacionit dhe të marrëdhënieve me studentët
 • Në fillim të vitit akademik 2015 – 2016 është përmirësuar modeli i kontratës së IAL me studentët
 • Në fillim të vitit akademik 2015 – 2016 është bërë rishikimi i programeve dhe kurrikulave kryesisht të Fakultetit Juridik, duke përmirësuar dukshëm këto programe dhe curricula.
 • Në APB provimet e të dy fakulteteve tashmë zhvillohen me sekretim paraprak, duke filluar që nga provimet e vjeshtës në fillim të vitit akademik 2015 – 2016.
 • Në periudhën Shtator – Nëntor viti akademik 2015 – 2016 ka patur një numër më të lartë regjistrimesh krahasuar me të tëra vitet e mëparshme.
 • Në vitin akademik 2015 – 2016 fillimi i vitit shkollor u bë për të tre vitet në të njëjtën kohë.
 • Punësimi i pedagogëve me kohë të plotë dhe plotësim i personelit tjetër të Akademia Profesionale e Biznesit për të dy fakultetet është bërë tërësisht sipas Ligjit të Arsimit të Lartë.
 • Është bërë që në muajin e parë të fillimit të punës për vitin akademik 2015 – 2016 (shtator) përgatitja në kohë dhe dorëzimi nga ana e pedagogëve i syllabuseve për semestrin I dhe II në të dy fakultetet.

 

 

 

Tiranë,

Korrik 2016

Share This:

Raport përmbledhës i NJSBC-së për vitin akademik 2014-2015

Njësia e sigurimit të brendshëm të cilësisë (NJSBC) e Akademisë Profesionale të Biznesit çdo fund viti akademik përgatit një raport vjetor në lidhje me monitorimin dhe vlerësimin e brendshëm të cilësisë së veprimtarisë së saj.

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë (NJSBC) ka autonomi vepruese dhe akses për të gjitha të dhënat e këtij institucioni.  Roli i NJSBC është të krijojë një kulturë që synon të arrijë dhe ruajë një cilësi të lartë të veprimtarisë akademike dhe kërkimore në APB. Kjo njësi është përfshirë në mënyrë te plotë dhe të përhershme në procesin e përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë në të tëra proceset e veprimtarisë që ushtron APB.

Procesi i vlerësimit të brendshëm përfshin mbledhjen sistematike të të dhënave administrative, anketimin e studentëve dhe të diplomuarve, intervistimin e pedagogëve dhe të studentëve, rezultatet e kontrolleve periodike të realizuara nga anëtarët e NjSBC-së (syllabus lënde, procesverbal, fletë dorëzimi provimi, format dorëzimi provimi, tezë origjinale, etj).

Qëllimi përfundimtar i sigurimit të cilësisë është që të përmirësohet cilësia në mënyrë të vazhdueshme, duke promovuar besimin në mes stackholderëve.

Politika dhe procedurat  e ndjekura nga NJSBC pranë APB, për sigurimin e cilësisë:

 •      Aprovimi, monitorimi dhe shqyrtimi periodik i programeve
 • Vlerësimi i studentëve
 • Sigurimi i cilësisë së stafit mësimdhënës
 • Burimet e mësim nxënies dhe mbështetjes së studentëve
 •     Informimi i publikut

Veprimtaritë e kryera dhe objektivat e arritura nga NjSBC gjatë vitit akademik 2014-2015:

Në fushën e sigurimit të cilësisë

 • Zbatimi me përpikëri i rregullores së vlerësimit të brendshëm cilësisë në IAL APB;
 • Ka hartuar planin vjetor të realizimit të veprimtarive të vlerësimit të brendshëm në nivel institucioni;
 • Ka monitoruar në mënyrë periodike cilësinë brenda APB;
 • Ka organizuar procesin e vlerësimit të brendshëm;

Në fushën e akreditimit

NjSBC është përfshirë në procesin e vlerësimit të brendshëm të programit të studimit master i shkencave në Administrim Biznesi dhe Kontabilitet-Financë që kërkohet të kryhet prej tyre. Si rrjedhojë NjSBC është angazhuar:

 • Të përgatisë dhe të ndjekë procesin e akreditimit institucional dhe të programeve;
 • Të ruajë të dhënat e procesit të akreditimit;
 • Të bashkëpunojë me APAAL për procesin e akreditimit;
 • Të publikojë vendimet e akreditimit.

Në fushën e kërkimit dhe të zhvillimit

 • Ka nxitur vazhdimisht veprimtaritë për përmirësimin e cilësisë në APB;
 •   Është konsideruar një pikë qendrore për planifikimin institucional, përfshirë edhe përmirësimin e programeve aktuale dhe zhvillimin e programeve të reja;
 • Bashkëpunon me NJSBC të institucioneve të tjera të arsimit të lartë për të shkëmbyer përvojën dhe për të rritur cilësinë e arsimit të lartë në Shqipëri.
 • Bashkëpunon ngushtë me Komitetin Organizativ për organizimin sa më cilësor të Konferencës shkencore, që tashmë është kthyer në një traditë shumë të mirë pune.

Elementët e analizës

NJSBC ka vlerësuar për vitin akademik 2014-2015 si më poshtë:

 1. Objektivat kryesore të Akademisë Profesionale të Biznesit për vitin 2014 – 2015.
 2. Cilësia e hartimit dhe zbatimit të planeve mësimore në programet bachelor dhe master
 • Realizimi i ngarkesës mësimore
 • Kalueshmëria
 • Performanca e Institucionit
 1.  Vlerësimi i mësim nxënies dhe mësimdhënies
 • Stafi akademik
 • Studentët
 1. Vlerësimi i kërkimeve/ zhvillimit/ aktivitete kulturore-sportive.
 2. Zyra e Karrierës dhe projektimi praktikave profesionale për të dy ciklet e studimit.

Share This:

Raport i Vleresimit te Brendshem per Institucionin

Raport-i-Vleresimit-te-Brendshem-per-Institucionin

Share This:

 

 

RAPORTET E VLERËSIMIT TË JASHTËM

 

Raportit i Vlerësimit të Jashtëm të Pyetësorit me Stafin Akademik 2021 nga IQE

Raportit i Vlerësimit të Jashtëm të Pyetësorit me Stafin Akademik 2021 nga IQE

Share This:

Raportit i Vlerësimit të Jashtëm të Pyetësorit me Studentët 2021 nga IQE

Raportit i Vlerësimit të Jashtëm të Pyetësorit me Studentët 2021 nga IQE

Share This:

Opinioni i Grand Thornton 2020

DOC300621-005

Share This:

Opinioni i Grand Thornton 2019

Pasqyra financiare 2019-compressed

Share This:

Opinioni i Grand Thornton 2018

Pasqyra Financiare 2018

Share This:

Opinioni i Grand Thornton 2017

Opinioni Grant Thorton shqip 2017

Share This:

Opinioni i Grand Thornton 2016

grand-orthon

Share This:

Opinioni i Grand Thornton 2015

ANEKSI NR.8-ilovepdf-compressed
5

Share This:

Raporti i TBRC-së për stafin 2015

23-tbrc-april-2015-apb-research-report

Share This:

Raporti i TBRC-së për studentët 2015

22-tbrc-student-research-report

Share This:

NJËSIA E VLERËSIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë (NjSBC) në Kolegjin Universitar të Biznesit është krijuar dhe funksionon në zbatim të legjislacionit shqiptar për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë, në bazë të rregullores përkatëse që përcakton veprimtarinë e NjSBC-së në fushën e sigurimit të brendshëm të cilësisë së veprimtarisë mësimore, kërkimore, administrative dhe financiare të institucionit. NjSBC-ja përbëhet nga Grupi i Ekspertëve të Vlerësimit (GEV), të cilët janë ekspertë të brendshëm të KUB-it, si dhe një ekspert i jashtëm, në përshtatje me problemet që trajtohen. NjSBC-ja është përgjegjëse për vlerësimin e brendshëm të cilësisë së KUB-it, në përputhje me standardet shtetërore të cilësisë dhe udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit (MAS) dhe Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsmit të Lartë (ASCAL). Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë (NJSBC) ka autonomi vepruese dhe akses për të gjitha të dhënat e këtij institucioni.  Roli i NJSBC është të krijojë një kulturë që synon të arrijë dhe ruajë një cilësi të lartë të veprimtarisë akademike dhe kërkimore në KUB. Kjo njësi është përfshirë në mënyrë te plotë dhe të përhershme në procesin e përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë në të gjitha proceset e veprimtarisë që ushtron KUB.

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë përbëhet nga:

 • Z. Enis FITA, Kryetar
 • Znj. Erinda Ahmetaj, Zv. Kryetar
 • Znj. Sara Lilo, Anëtar
 • Z. Rezart Dibra, Anëtar
 • Z. Marsid Gupi, Anëtar
 • Z. Shpëtim Shefiti, Anëtar
 • Z. Bjorn Zotaj, Anëtar, student

Njësia e sigurimit të brendshëm të cilësisë e KUB-it çdo fund viti akademik përgatit një raport vjetor në lidhje me monitorimin dhe vlerësimin e brendshëm të cilësisë së veprimtarisë së saj.

Procesi i vlerësimit të brendshëm përfshin mbledhjen sistematike të të dhënave administrative, anketimin e studentëve dhe të diplomuarve, intervistimin e pedagogëve dhe të studentëve, rezultatet e kontrolleve periodike të realizuara nga anëtarët e NjSBC-së (syllabus lënde, procesverbal, fletë dorëzimi provimi, format dorëzimi provimi, tezë origjinale, etj).

Qëllimi përfundimtar i sigurimit të cilësisë është që të përmirësohet cilësia në mënyrë të vazhdueshme, duke promovuar besimin në mes stackholderëve.

Politika dhe procedurat  e ndjekura nga NjSBC pranë KUB-it, për sigurimin e cilësisë:

 • Aprovimi, monitorimi dhe shqyrtimi periodik i programeve;
 • Vlerësimi i studentëve;
 • Sigurimi i cilësisë së stafit mësimdhënës;
 • Burimet e mësim nxënies dhe mbështetjes së studentëve;
 • Informimi i publikut.

Veprimtaritë  dhe Objektivat e  NjSBC-së:

Në fushën e sigurimit të cilësisë:

 • Zbatimi me përpikëri i rregullores së vlerësimit të brendshëm cilësisë në IAL-në e KUB-it;
 • Hartimi i planit vjetor të realizimit të veprimtarive të vlerësimit të brendshëm në nivel institucioni;
 • Monitorimi në mënyrë periodike mbi cilësinë brenda KUB-it;
 • Organizimi i procesit të vlerësimit të brendshëm.

Në fushën e akreditimit:

NjSBC është përfshirë vazhdimisht në proceset  e vlerësimit të brendshëm duke u  angazhuar në:

 • Përgatitjen dhe  ndjekjen e procesit të akreditimit institucional dhe të akreditimit të programeve;
 • Ruajtjen e të dhënave të procesit të akreditimit;
 • Bashkëpunimin me ASCAL-in për procesin e akreditimit;
 • Publikimin e vendimeve të akreditimit.

Në fushën e kërkimit dhe të zhvillimit:

 • Nxit vazhdimisht veprimtari për përmirësimin e cilësisë në KUB;
 • Konsiderohet si një pikë qendrore për planifikimin institucional, përfshirë edhe përmirësimin e programeve aktuale dhe zhvillimin e programeve të reja;
 • Bashkëpunon me NJSBC të institucioneve të tjera të arsimit të lartë për të shkëmbyer përvojën dhe për të rritur cilësinë e arsimit të lartë në Shqipëri;
 • Bashkëpunon ngushtë me Komitetin Organizativ për organizimin sa më cilësor të Konferencës shkencore, që tashmë është kthyer në një traditë shumë të mirë pune.

 Elementët e analizës

NJSBC ka vlerësuar elementët si më poshtë:

 1. Objektivat kryesore të Kolegjit Universitar të Biznesit  për vitin 2016 – 2017;
 2. Cilësia e hartimit dhe zbatimit të planeve mësimore në programet bachelor dhe master;
 •  Realizimi i ngarkesës mësimore;
 •  Kalueshmëria;
 •  Performanca e Institucionit.
 1. Vlerësimi i mësim nxënies dhe mësimdhënies;
  1. Stafi akademik;
  2. Studentët.
 1. Vlerësimi i kërkimeve/ zhvillimit/ aktivitete kulturore-sportive;
 2. Zyra e Karrierës dhe projektimi praktikave profesionale për të dy ciklet e studimit.

ELEMENTË TË VLERËSIMIT TË CILËSISË

Model "Mbi kontrollin e ushtruar për procesin e mësimdhënies"

Model_Mbi kontrollin për proc. e mësimdhënies

Share This:

Model "Mbi kontrollin e ushtruar për procesin e mësimdhënies ONLINE"

Flete_Kontrolli_online_mesimdhenia

Share This:

Model "Mbi kontrollin e ushtruar për procesin e provimeve"

Model_Mbi kontrollin për proc. provimeve

Share This:

Model "Mbi kontrollin e ushtruar për procesin e provimeve ONLINE"

Flete_Kontrolli_online_Provime

Share This:

Model "Pyetesori ONLINE"

Model_pyetesor_online_Sim_I_II_2020-2021

Share This:

Model "Pyetesori për pedagoget"

Model_Pyetësorëve për pedagogët”-NjSBC

Share This:

Model "Pyetesori për studentet"

Model_Pyetësor i st. për vlerësimin e pedagogëve dhe procesit mësimor”-NjSBC

Share This:

Model "Syllabusi"

Model_syllabus

Share This:

Model Pyetsori Studentësh FD

Model_Pyetësor i st. për vlerësimin e pedagogëve dhe procesit mësimor”-NjSBC

Share This:

Model Pyetsori Stafi FD

Model_Pyetësorëve për pedagogët”-NjSBC

Share This:

Share This: