Mbledhje e Senatit Akademik në KUB


Ditën e martë, datë 12.05.2020 në mjediset e KUB u mbajt mbledhja e radhës së Senatit Akademik.
Rendi i ditës kishte në fokus:
– Diskutimi dhe miratimi i Projekt Vendimit, për miratimin e rregullores “Mbi veprimtarinë akademike dhe jo akademike në KUB, për parandalimin e pandemisë Covid19.
– Diskutimi dhe miratimi i planit të masave për mbylljen e vitit akademim 2019-2020, sipas urdhërit të MASR-së, nr. 104, datë 30.04.2020 “Për marrjen e masave për mbylljen e vitit akademikpër shkak të fatkeqësish natyrore të Covid19
– problematika të ndryshme, etj.

Mbledhja e senatit u zhvillua në respektim të masave parandaluese siç është ruajtja e distancës, përdorimi i dorezave, masakave, etj.

Share This: