Në programet profesionale 2 vjeçare PRANOHEN dhe studentët me notë mesatare nën 6.5

“Kolegji i Studimeve të Larta Profesionale” (KSLP) është Fakulteti më i ri i Kolegjit Universitar të Biznesit, i cili është miratuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 139 datë 23.03.2018 

Programet e studimit profesionale 2 vjeçare në KSLP kanë si objektiv të krijojnë drejtues dhe specialistë të lartë, që t’u përgjigjen kërkesave dhe nevojave të tregut të punës.
Kolegji i Studimeve të Larta Profesionale ofron studime profesionale 2 vjeçare (120 kredite/ECTS) në programet:

Departamenti i Studimeve të Larta Administrative

✅ Asistent i Lartë Financë

✅ Asistent i Lartë Administrativ

✅Asistent i Lartë Ligjor

Departamenti i Studimeve të Larta Teknike

✅ Teknik i Lartë Sisteme Elektrike

✅ Teknik i Lartë Sisteme Motorike

✅ Teknik i Lartë Sisteme Kompjuterike

Share This: