Klinika E Ligjit

Cfare eshte Klinika e Ligjit

Një klinikë ligjore mund të jetë përvojë e çmuar e punës.

Një klinikë juridike, e quajtur gjithashtu klinikë e drejtësisë në shkollë ose klinikë juridike, është një program i organizuar përmes shkollës juridike që u lejon nxënësve të marrin kredi juridike nga shkolla kur punojnë me kohë të pjesshme në atmosfera reale (jo të simuluara) të shërbimit ligjor.

Në klinikat ligjore, studentët kryejnë detyra të ndryshme ashtu si një avokat do të bënte në pozicionin e njëjtë të punës, siç janë hulumtimi ligjor, hartimi i informatave dhe dokumenteve të tjera ligjore dhe intervistimi i klientëve.

Shumë juridiksione lejojnë që studentët të paraqiten në gjykatë në emër të klientëve, madje edhe në mbrojtjen penale. Shumica e klinikave ligjore janë të hapura vetëm për studentët e ligjit të vitit të tretë, edhe pse disa shkolla mund të ofrojnë mundësi edhe për studentët e vitit të dytë. Klinikat ligjore janë në përgjithësi pro bono, dmth. , Ofrojnë shërbime ligjore falas për klientët dhe mbikëqyren nga profesorët e drejtësisë. Zakonisht nuk ka komponent të klasës në klinikat ligjore. Pjesëmarrja në një klinikë ligjore është një mënyrë e shkëlqyeshme për studentët që të fitojnë përvojë praktike përpara se të nisen në tregun e punës.

Klinika e Ligjit ne KUB

Mbeshtetur ne Ligjin Nr.80/2015 date 22.07.2015, “Per arsimin e larte dhe kerkimin shkencor ne institucionet e arsimit te larte ne RSH”, nenin 39 “Rektori”, Statutit te Kolegjit Universitar te Biznesit neni 25 pika j,

Urdheroj :

1- Ngritjen dhe funksionimin prane kolegjit Universitar te Biznesit, te “Klinikes se Lidhit” si structure konsultative juridike per komunitetin dhe per cilindo qe ka nevoje per mbeshtetje juridike pa pagese.
2- Klinika e ligjit ngrihet e Funksionon prane fakultetit te drejtesise nen drejtimin e pergjegjesine e dekanit te Fakultetit.
3- Struktura organizative, misioni dhe pergjegjesite e saj, percaktohen ne shkresen bashkelidhur ketij urdhri.
4- Drejtuesi I Klinikes se Ligjit organizon punen dhe aktivitetin duke respektuar procesin mesimor, si dhe angazhon maksimalisht edhe studentet ne kryerjen e praktikes profesionale, vecanarisht ato te programit te ciklit te dyte “Masteri I Shkencave” .
5- Shefi I departamentit I “te Drejtes Publike” pergjigjet per koordinimin dhe adresimin e cdo kerkese, per te ofruar ekspertizen nga pedagoget e fushes perkatese.
6- Drejtuesi I “Klinikes se Ligjit” ne mjedise te dukshme por dhe ne bashkepunim me zyren e komunikimit me publikun ben publikimin e veprimtarise dhe orarin perkates te konsultes juridike.
7- Per zbatimin e ketij urdhri pergjigjet decani I Fakultetit, drejtuesit e departamenteve dhe cdo pedagog I angazhuar ne permbushjen e pergjegjesise se “Klinikes se Ligjit”.
8- Bordi administrimit te vere ne dispozicion mbeshtetjen e kerkuar per permbushjen e misionit te “Klinikes se Ligjit”.
Ky Urdher Hyn ne Fuqi menjehere!

Klinika e Ligjit ne KUB

Kolegji Universitar “ I Biznesit” (KUB)
si institucion i arsimit të lartë jopublik,
shënon fillesat e veta të veprimtarisë në
sistemin e arsimit të lartë shqiptar në
vitin akademik 2011-2012 me emrin
“ Akademia Profesionale e Biznesit” (KUB).

Site Links

Na Kontaktoni

© Kolegji Universitar I Biznesit

Crafted By   Suli SH P K