Historiku


“KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT” si institucion i arsimit të lartë jopublik, shënon fillesat e veta të veprimtarisë në sistemin e arsimit të lartë shqiptar në vitin akademik 2011-2012. Kolegji Universitar i Biznesit lindi si një iniciativë e sipërmarrjes së lirë, mbështetur në filozofinë e një edukimi cilësor, me standarde bashkëkohore dhe me synimin e qartë për të kontribuar me seriozitet dhe dinjitet në arsimimin e brezave të rinj si dhe për të kontribuar në rritjen e prosperitetit, mirëqenies dhe zhvillimit në vendin tonë.

KUB është krijuar në zbatim të ligjit Nr. 9741, datë “21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë dhe funksionon bazuar në VKM Nr. 651, datë 14.09.2011 “Për licencimin e “Kolegji Universitar i Biznesit si Institucion i Arsimit të lartë”. Me Urdhër nr.3, datë 05.01.2012 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës ky institucion është pajisur me leje për fillimin e veprimtarisë mësimore e kërkimore dhe akademike të programeve të studimit në përputhje me licencën e dhënë, duke filluar veprimtarinë e saj akademike qysh në fillim të vitit mësimor 2011-2012, në të dy fakultetet e saj (Fakultetin e Ekonomisë dhe Fakultetin e Drejtësisë). Akreditimi institucional i IAL “Kolegji Universitar i Biznesit” është bërë me Urdhër të Ministrit Arsimit dhe Shkencës Nr. 557 datë 16.11.2012, “Për akreditimin institucional të Kolegjit Universitar të Biznesit”.

Të gjitha programet mësimore të ofruara nga Fakulteti i Ekonomisë dhe i Drejtësisë, pranë KUB-it, janë të AKREDITUARA, bazuar në Urdhërin Nr. 500 datë 18.10.2012 të Ministrit Arsimit dhe Shkencës “Për akreditimin e programeve të studimit Bachelor në “Drejtësi”, Bachelor ne “Ekonomi”; Master Profesional në “Kontabilitet Financë” dhe “Menaxhim Biznesi”; Urdhërin Nr. 545 datë 13.11.2012 të Ministrit Arsimit dhe Shkencës “Për akreditimin e programeve të studimit të Ciklit të parë Bachelor në “E Drejtë Biznesi”, dhe programeve të studimit të Ciklit të dytë Master i Shkencave në “E Drejtë Civile dhe Tregtare” dhe “E Drejtë Penale”; në Urdhërin Nr. 553 datë 23.11.2016 Për Akreditimin e Programit të Studimit të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Kontabilitet Financë” në Fakultetin e Ekonomisë në KUB; në Urdhërin Nr. 562 datë 30.11.2016 Për Akreditimin e Programit të Studimit të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Menaxhim Biznesi” në Fakultetin e Ekonomisë në KUB.
Bazuar në Vendimin Nr. 100, datë 10.11.2017 Kolegji Universitar i Biznesit ka marrë Akreditimin Institucional me 4 vite nga ASCAL dhe QAA.

Shënim: Bazuar në Urdhrin e Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sportit Nr. 39, datë 30.01.2018, Institucioni Akademia Profesionale e Biznesit ka ndërruar statusin ligjor duke u shenduar në KOLEGJI UNIVERSITAR I BIZNESIT.

Share This: