Dokumente të tjera


PLANI STRATEGJIK I ZHVILLIMIT TË IAL “AKADEMIA PROFESIONALE E BIZNESIT”

04-pl-strategjik-2016-2020

Share This:

PLANI I VEPRIMTARISË MËSIMORE DHE KËRKIMORE SHKENCORE TË “AKADEMISË PROFESIONALE TË BIZNESIT”

5-permbledhje-e-planit-vjetor-2016-2017

Share This:

RAPORT VJETOR (Përmbledhës)

06-raport-vjetor-2015-2016-i-shkurtuar-dhjetor-2016

Share This:

Service Quality Measurement: The case of the Professional Business Academy

22-tbrc-student-research-report

Share This:

Service Quality Measurement: The case of the Professional Business Academy 2

23-tbrc-april-2015-apb-research-report

Share This:

Lista e Shpenzimeve në % sipas natyres viti 2016

28-lista-e-shpenzimeve-ne-sipas-natyres-viti-2016-2

Share This:

Fletëpalosja 2017

Fletepalosja 2016-ilovepdf-compressed

Share This:

Draft Raporti i Akreditimit Institucional të Akademisë Profesionale të Biznesit

DRAFT-RAPORTI I GVJ BRITANIK

Share This:

Share This: